Ceny transferowe - kluczowe zmiany i dobre praktyki

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Centrum usług wspólnych

Data: 10-11.12.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Joanna
Skibicka

av

Aleksandra
Woś

Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych

 • Zmiany w strukturze dokumentacji TP
 • Nowe progi
 • Mechanizm określania progów dokumentacyjnych
 • Wprowadzenie kategorii transakcji
 • Nowe zasady rozliczeń z podmiotami powiązanymi 
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Radosław
Piekarz

Praktyczne strony przygotowywania dokumentacji TP oraz związane z tym problemy

 • Nowe definicje
 • Próg istotności
 • Dłuższe terminy
 • Zagraniczny masterfile
 • Nowy formularz TP-R
 • Standardy OECD
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Justyna
Jóźwiak

Kontrole w obszarze cen transferowych

 • Zwiększona intensywność - jakie lata i jakie transakcje są kontrolowane
 • Jakie praktyczne konsekwencje mogą ponieść podatnicy
 • Wymagana dokumentacja
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Beata
Rawa

av

Kamil
Jaśkiewicz

Planowanie transakcji z uwzględnieniem zasad ustalania cen transferowych

 • Aktualne podejście do metod
 • Safe harbour – uproszczenia dla niektórych usług, m.in. zarządczych i marketingowych
 • Analiza porównawcza. Narzędzie planowania transakcji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Aleksandra
Chojnacka

Ryzyka podatkowe w transakcjach wewnątrzgrupowych

 • Najczęściej identyfikowane ryzyka przez organy podatkowe
 • Ceny transakcji materialnych a ich wartość celna
 • Ryzyko dotyczące narzutu na koszty usług o niskiej wartości dodanej
 • Transakcje usługowe – ryzyka w zakupie usług zarządzania
 • Ryzyka podatkowe w przypadku refaktury – alokacja kluczy podziału
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Jarosław
F. Mika

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych

 • Ryzyka podatkowe
 • Czynniki kształtujące ryzyka
 • Polityka cen transferowych
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Elementy systemu zarządzania ryzykiem
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe progi dokumentacyjne
 • Kontrola organów podatkowych
 • Korekty cen transferowych
 • Interpretacja prawna
 • Ryzyka podatkowe
 • Polityka cen transferowych
 • Ryzyko dotyczące usługi o niskiej wartości dodanej

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Gdy przedsiębiorstwa nadal dostosowują się do zmian z 2017 roku, Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną nowelizację w przepisach dotyczących cen transferowych. Częste zmiany w tym zakresie powodują, że zagadnienia podatkowe związane z transakcjami w ramach grup kapitałowych rodzą coraz to gorętsze dyskusje. Aby rozwiać powstałe wątpliwości, Eksperci na organizowanym przez Nas wydarzeniu przeanalizują m.in. planowane rewolucje w obrębie zmian cen transferowych, których praktyczne wdrożenie planowane jest na styczeń 2019 roku. Ponadto dowiedzą się Państwo jakie są praktyczne strony przygotowywania dokumentacji TP oraz związane z tym problemy. Dodatkowo omówiona zostanie kwestia zgodności zapisów, kryterium istotności, obliczanie wartości transakcji i interpretacja prawna. Przedstawione zostaną nowe zasady rozliczeń z podmiotami powiązanymi oraz aktualne podejście do metod ustalania cen transferowych. Na koniec Prelegenci wytłumaczą jakie ryzyka podatkowe Państwu najczęściej grożą oraz w jaki sposób nimi zarządzać.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli Grup Kapitałowych. W szczególności do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

 • Finansowych
 • Cen Transferowych
 • Podatkowych
 • Księgowych
 • Operacyjnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ceny transferowe - kluczowe zmiany i dobre praktyki „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 29.10.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.11.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.11.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.12.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ceny transferowe - kluczowe zmiany i dobre praktyki (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Radosław Piekarz

Doradca Podatkowy, Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

avatar

Joanna Skibicka

Tax Manager, Advicero Tax Sp. z o.o.

avatar

Aleksandra Chojnacka

Starszy konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych

avatar

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

avatar

Justyna Jóźwiak

Senior Manager, Crido Sp. z o.o.

avatar

Beata Rawa

Starszy konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych

avatar

Kamil Jaśkiewicz

Konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych

avatar

Aleksandra Woś

Dyrektor, Tax Advisor, Advicero Nexia

Partnerzy