Ceny transferowe – prawidłowe przygotowanie analizy porównawczej

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 28.05.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Katarzyna
Zakrzewska

Analiza porównawcza w kontekście regulacyjnym i orzeczniczym

 • Wytyczne OECD w zakresie sporządzania analizy porównawczej
 • Polskie przepisy prawa podatkowego regulujące zasady sporządzania analizy porównawczej
 • Wymogi dotyczące prezentacji analizy porównawczej
 • Analiza porównawcza w dotychczasowych interpretacjach i orzecznictwie sądów administracyjnych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Elżbieta
Jankowska

av

Piotr
Zając

Jaką metodologię analizy danych porównawczych przyjąć? - case study

 • Pożyczka otrzymana od podmiotu finansowego:
  • Proces doboru podmiotów porównywalnych
  • Porównywalność transakcji
  • Czynniki porównywalności dla transakcji finansowych
  • Dobór i dostępność danych porównawczych
  • Opis zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby podmioty niezależne
 • Usługi zarządzania nabywane od podmiotu powiązanego:
  • Transakcja kontrolowana – grupowanie oraz podział badanych usług
  • Wybór strony sprawdzanej
  • Ustalenie zakresu porównywalnych podmiotów oraz porównywalnych transakcji
  • Czynniki porównywalności dla usług o charakterze niematerialnym
  • Dobór i dostępność danych porównawczych
  • Opis zgodności
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Ewelina
Stamblewska-Urbaniak

Prawidłowe przygotowanie analizy porównawczej – najczęstsze błędy, wątpliwości, wyzwania

 • Z jakich baz danych korzystać
 • Jaki wskaźnik PLI wybrać dla celów analizy
 • Agregacja transakcji dla celów analizy
 • Jakie elementy uwzględnić
 • Polskie vs zagraniczne dane porównawcze
 • Brak danych porównawczych / opis zgodności
 • Przykładowe analizy danych porównawczych
 • Praktyka organów podatkowych w zakresie weryfikacji analiz
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

W dniu 15 marca 2018 roku Minister Finansów podpisał Rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminów realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP.
Oznacza to, że podatnicy będą mieli maksymalnie dodatkowe pół roku na wywiązanie się z nałożonych na nich wymogów raportowych w zakresie cen transferowych.
Jednym z obowiązków jest sporządzenie nowego elementu dokumentacji cen transferowych w postaci analizy porównawczej, której celem jest porównanie danych o transakcjach z podmiotami powiązanymi i danych dotyczących podmiotów niezależnych ze wskazaniem źródła tych danych. Jest to wymóg, który najczęściej wzbudza liczne wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu „Ceny transferowe – prawidłowe przeprowadzenie analizy porównawczej” podczas którego dowiedzą się Państwo, jak właściwie przeprowadzić analizę porównawczą oraz jak uniknąć błędów, które można popełnić podczas procesu jej przygotowania.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przedstawicielom Grup Kapitałowych. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z:

 • Działów Finansowe
 • Działów/Biur Cen Transferowych
 • Działów Podatkowych
 • Działów Księgowych
 • Działów Analiz Ekonomicznych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ceny transferowe – prawidłowe przygotowanie analizy porównawczej „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 09.05.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 09.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ceny transferowe – prawidłowe przygotowanie analizy porównawczej (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner, Crido Taxand

avatar

Elżbieta Jankowska

Senior Consultant, Advicero Tax sp. z o.o.

avatar

Katarzyna Zakrzewska

Manager ds. Cen Transferowych, PKF Consult

avatar

Piotr Zając

Senior Manager, Advicero Tax sp. z o.o.

Partnerzy