Ceny transferowe - strategia przeprowadzenia analizy porównawczej

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 22-23.06.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Artur
Klęsk

av

Paweł
Sitnik

Analiza informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego

 • Strategia gospodarcza i jej realny wpływ na strategię transakcji
 • Polityka cen transferowych w Grupie – szczegółowość i jej realny wpływ na sposób kształtowania cen
 • Kryteria doboru próby – czyli jakie podmioty należy brać pod uwagę?  
 • Grupowanie transakcji – wprowadzenie kryterium istotności transakcji oraz ich stopniowanie
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Paulina
Gromadzka

Problemy z dostępnością danych do przeprowadzenia analizy porównawczej

 • Postępowanie w przypadku braku danych do analizy oraz alternatywne metody na ich pozyskanie
 • Gromadzenie danych szczegółowych na bieżąco czy stosowanie danych wieloletnich?
 • Prowadzenie porównań wewnętrznych i zewnętrznych w ramach badania rynkowości cen
 • Poddanie zgromadzonych danych szczegółowej analizie
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Michał
Janowicz

Analiza danych porównawczych – opis zgodności warunków transakcji

 • Wybór najlepszej metody na przeprowadzenie analizy porównawczej
 • Opis przebiegu transakcji oraz trzy nieodłączne pojęcia – funkcje, ryzyka, aktywa
  • Właściwe przypisanie ryzyka jako kluczowy element analizy funkcjonalnej
  • Analiza warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi
 • Analiza porównawcza a wybór metody szacowania cen:
  • Właściwe przygotowanie uzasadnienia dla wybranej metody
  • Wybór właściwej metody kalkulacji ceny oraz wskaźnika rentowności
  • Opis stosowanych wskaźników finansowych, miar statystycznych wraz z określeniem punktu lub przedziału rynkowego i uzasadnieniem
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Krzysztof
Liszka

Jak ustrzec się błędów w analizie porównawczej – case study

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Radosław
Piekarz

Korekty do analizy porównawczej – problematyka doprowadzenia do porównywalności transakcji

 • Kiedy należy zastosować korekty do analizy porównawczej oraz jakie wybrać metody
 • Oszacowanie wartości poszczególnych korekt odpowiadających zidentyfikowanym różnicom pomiędzy porównywanymi transakcjami
 • Przykłady korekt, sposoby ich oszacowania oraz określenie, której ze stron dotyczy korekta
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Artur
Gawiński

Prezentacja wyników przeprowadzonej analizy porównawczej

 • Czynniki mające kluczowy wpływ na wynik analizy benchmarkingowej
 • Poszczególne sposoby prezentacji wyników analizy porównawczej
 • Przedział międzykwartylowy jako najczęstszy sposób na prezentację wyników
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Polityka cen transferowych w Grupie Kapitałowej – szczegółowość i jej realny wpływ na sposób kształtowania cen
 • Problemy z dostępnością danych do przeprowadzenia analizy porównawczej
 • Opis przebiegu transakcji oraz trzy nieodłączne pojęcia – funkcje, ryzyka, aktywa
 • Jak ustrzec się błędów w analizie porównawczej – case study
 • Kiedy zastosować korekty do analizy porównawczej oraz jakie wybrać metody
 • Przedział międzykwartylowy jako sposób na prezentację wyników

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Jednym z nowych elementów dokumentacji cen transferowych jest analiza porównawcza, której celem jest porównanie danych o transakcjach z podmiotami powiązanymi i danych dotyczących podmiotów niezależnych ze wskazaniem źródła tych danych. Musi się tu także znaleźć informacja o ewentualnych korektach wyniku analizy porównawczej, związanych z różnicami w opisie przebiegu transakcji podatnika oraz podmiotów niezależnych wraz z określeniem, której strony dotyczy korekta. W świetle nowych regulacji dokumentacja taka, zawierająca także analizę porównawczą, będzie musiała być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego. Pierwsze dokumentacje na nowych zasadach będą sporządzane za 2017 r., zatem termin na przeprowadzenie tych analiz upłynie z końcem marca 2018 r. Z uwagi na to, że proces jej przygotowania jest pracochłonny, prace nad tą analizą powinny się rozpocząć już teraz. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu „Ceny transferowe - strategia przeprowadzenia analizy porównawczej” gdzie dowiedzą się Państwo, jak właściwie przeprowadzić analizę porównawczą, jak przeprowadzić korekty do analizy oraz jak uniknąć błędów, które można popełnić podczas prowadzenia procesu analizy porównawczej.

Grupa docelowa:

Warsztat kierowany jest przedstawicielom Grup Kapitałowych. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z:

 • Działów Finansowe
 • Działów/Biur Cen Transferowych
 • Działów Podatkowych
 • Działów Księgowych
 • Działów Analiz Ekonomicznych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ceny transferowe - strategia przeprowadzenia analizy porównawczej „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.05.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ceny transferowe - strategia przeprowadzenia analizy porównawczej (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Artur Gawiński

Doradca Podatkowy, Partner, Galt Tax

avatar

Radosław Piekarz

Partner, Doradca Podatkowy, A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

avatar

Artur Klęsk

Partner, ENODO Advisors

avatar

Paweł Sitnik

Associate, ENODO Advisors

avatar

Michał Janowicz

Senior Consultant, Crido Taxand

avatar

Krzysztof Liszka

Menedżer, Szef Zespołu Cen Transferowych, Accreo

avatar

Paulina Gromadzka

Ekspert w zakresie cen transferowych, Partner, Galt Tax

Partnerzy