Chmura i outsourcing w sektorze finansowym – regulacje i ich przełożenie na praktykę funkcjonowania

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Tagi: Chmura | Outsourcing | EBA | KNF | cloud computing

Data: 13-14.10.2021r.

Cena:
2795 zł/os. > 18.09-14.10.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu. Kiedy stosujemy odpowiednie procedury?

 • Projektowane zmiany w prawie bankowym
 • Outsourcing grupy w świetle wytycznych EBA
 • Zarządzanie ciągłością działania w świetle wytycznych EBA
 • Podział outsourcowanych czynności na krytyczne, ważne i pozostałe oraz kryteria oceny stopnia krytyczności
 • Monitorowanie ryzyka koncentracji
 • Due dilligence insourcera – w jakich sytuacjach przeprowadzić analizę potencjalnego dostawcy?

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

10:30

Przerwa

10:45

Komunikat Chmurowy UKNF – praktyka stosowania

 • Procedury wewnętrzne wymagane komunikatem
 • Jak przygotować dokumentację i organizację do kontroli KNF?
 • Polish Cloud 2.0 – nowości w podejściu sektora bankowego do wdrażania chmury

Szymon Ciach
Kochański & Partners

12:15

Przerwa na lunch

13:00

Umowy wdrożeniowe na usługi chmurowe

 • Charakterystyka kontraktów chmurowych
 • Przygotowanie do negocjacji z dostawcami chmury
 • Jak i w jakich obszarach negocjować kontrakty chmurowe?
 • Czego szukać w umowach i na co zwracać uwagę?

Łukasz Węgrzyn
Kochański & Partners

14:30

Outsourcing regulowany, chmura i tajemnica zawodowa

 • Punkty styczne regulacji

dr hab. Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Umowy outsourcingowe oraz SaaS w finansach krok po kroku. Abc dobrej umowy

 • Wytyczne ESMA dotyczące outsourcingu do dostawców usług chmury z 10 maja 2021r.
 • Systemy SaaS jako koncepcja outsourcingu usług
 • Kwalifikowanie umów jako umów outsourcingowych
 • Ocena krytyczności i ryzyka powierzonych dostawcy funkcji
 • Środki bezpieczeństwa stosowane w umowach
 • Odpowiedzialność banku i dostawców w praktyce umów outsourcingowych
 • Sposoby licencjonowania w umowach outsourcingowych

Michał Kulesza
Kancelaria MARUTA WACHTA

Arkadiusz Kawulski
Kancelaria MARUTA WACHTA

10:30

Przerwa

10:45

Szyfrowanie informacji w chmurze publicznej – implementacja rozwiązań

Michał Furmankiewicz
Chmurowisko

12:00

Przerwa na lunch

13:00

Analiza i szacowanie ryzyka

 • Jak przeprowadzić ekspertyzę?

Artur Rudziński
Alior Bank

14:00

Dobry Exit Plan krok po kroku – case study

 • Plan działań na wypadek wygaśnięcia umowy, odstąpienia od umowy, czy awarii systemu
 • Na czym skupić się opracowując strategię wyjścia?
 • Jak płynnie przejść do współpracy z kolejnym podmiotem?

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:00

Rozporządzenie unijne DORA (Digital Operational Resilience Act)

 • Nowe rozdanie w zarządzaniu IT w sektorze finansowym

Artur Piechocki
APLAW

15:40

Jak zapanować nad rozproszeniem danych wrażliwych w okresie przejściowym i w implementacji hybrydowej

Artur Drobiecki
Limitless Technologies

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których dowiedzą się Państwo, jak poprawnie dostosować się do wymogów regulatorów, w szczególności w zakresie umów, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi czy zarządzania ciągłością działania. Będą mogli Państwo ocenić zastosowane przez Państwa modele działania i ocenić ich poprawność w odniesieniu do oczekiwań organów nadrzędnych.

Główne zagadnienia:

 • Komunikat Chmurowy UKNF – praktyka stosowania
 • Umowy wdrożeniowe na usługi chmurowe
 • Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu. Kiedy stosujemy odpowiednie procedury?
 • Outsourcing regulowany, chmura i tajemnica zawodowa
 • Umowy outsourcingowe oraz SaaS w finansach krok po kroku. Abc dobrej umowy
 • Szyfrowanie informacji w chmurze publicznej – implementacja rozwiązań
 • Analiza i szacowanie ryzyka
 • Dobry Exit Plan krok po kroku – case study
 • Rozporządzenie unijne DORA


Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • logistyki

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Partner Merytoryczny

Limitless Technologies jest firmą technologiczną, której podstawą działalności jest sprzedaż i konsulting rozwiązań IT. Jest partnerem Salesforce, Veritas, SAS, Hitachi oraz Citrix. Misją Limitless jest pomoc firmom w rozwoju ich biznesu za pomocą nowoczesnych technologii – dzięki odpowiednio wdrożonym rozwiązaniom IT wniesienie zarządzanie w każdej firmie na nowy, niespotykany dotychczas, wysoki poziom. Biura Limitless znajdują się w Warszawie i Krakowie.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Chmura i outsourcing w sektorze finansowym – regulacje i ich przełożenie na praktykę funkcjonowania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 3.09.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 17.09.2021 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 17.09.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Chmura i outsourcing w sektorze finansowym – regulacje i ich przełożenie na praktykę funkcjonowania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Kancelaria Kochanski & Partners

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Kochański & Partners

Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

Architekt Rozwiązań Chmurowych, Chmurowisko

Artur Rudziński

Artur Rudziński

Dyrektor Działu Ryzyka i Ciągłości Działania IT, Alior Bank

Michał Kulesza

Michał Kulesza

Counsel, Kancelaria MARUTA WACHTA

Arkadiusz Kawulski

Arkadiusz Kawulski

Of Counsel, Kancelaria MARUTA WACHTA

Artur Drobiecki

Artur Drobiecki

Head of Sales, Limitless Technologies

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij