Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w Instytucjach Finansowych

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 22-23.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dariusz
Osada

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami – zakres implementacji CRS w Polsce

 • obszar przedmiotowy i podmiotowy związany z wdrażaniem CRS
 • różnice między projektami wdrażającymi CRS – założenia, uwagi zgłoszone przez podmioty rynku (Związek Banków Polskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Domów Maklerskich, Konfederacja Lewiatan) i ich uwzględnienie w ustawie
 • aktualny katalog definicji oraz klasyfikacja instytucji finansowych według nowych standardów – w tym instytucje depozytowe, instytucje powiernicze i podmioty inwestujące
  wpływ regulacji CRS na ustawę FATCA
11:00

Przerwa kawowa

11:20
av

Łukasz
Kumkowski

Stosowanie procedur należytej staranności w odniesieniu do rachunków finansowych

 • kategorie rachunków – katalog definicji (w tym rachunki istniejące i nowe)
 • funkcjonowanie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych
 • identyfikacja rachunków przejściowych – analiza porównawcza rachunków
 • zasady zgłaszania danego rachunku jako rachunku nieudokumentowanego
13:15

Przerwa na lunch

14:00
av

Zbigniew
Kąkol

Obowiązki Instytucji Finansowych w obszarze monitorowania informacji o posiadaczach rachunków finansowych

 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących
 • kwalifikacja pracownika instytucji finansowej jako opiekuna klienta oraz określenie jego zadań
 • najczęstsze błędy w oświadczeniach – identyfikacja, monitorowanie i ich usuwanie
 • wider approach – obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magdalena
Bartosik

Dostosowanie do regulacji pod kątem gromadzenia i przesyłania dużych ilości danych

 • rejestr dokonywanych czynności i ich udostępnianie
 • outsourcing usług i korzystanie z rozwiązań podmiotów trzecich
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Ewa
Czarnecka

Składanie oświadczeń CRS przez pełnomocnika

 • oświadczenie wiedzy a oświadczenie woli
 • dopuszczalne formy pełnomocnictw
 • dopuszczalność i ograniczenia w składania oświadczeń CRS przez pełnomocnika
12:45

Przerwa na lunch

13:45
av

Marcin
Dzięgielewski

Stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych

 • od kogo zbieramy oświadczenia - brak progów – różnica w stosunku do FATCA
 • obowiązek złożenia oświadczenia oraz sposób jego złożenia
 • zakres zbieranych danych w oświadczeniu – różnica w stosunku do FATCA
 • sporządzanie informacji o rachunkach raportowanych na podstawie wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów (powiązania między polami, najczęstsze rodzaje błędów)
 • funkcjonowanie ogólnoeuropejskiej bazy danych
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami – zakres implementacji CRS w Polsce
 • Stosowanie procedur należytej staranności w odniesieniu do rachunków finansowych
 • Obowiązki Instytucji Finansowych w obszarze monitorowania informacji o posiadaczach rachunków finansowych
 • Dostosowanie do regulacji pod kątem gromadzenia i przesyłania dużych ilości danych
 • Stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych
 • Kontrola raportujących Instytucji Finansowych

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

15 grudnia 2016 r. miało miejsce I czytanie na posiedzeniu Sejmu, rządowego projektu ustawy z 7 października 2016 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, który ma za zadanie wdrożenie w Polsce wypracowanej przez OECD regulacji - Common Reportig Standard.  
Celem wprowadzenia Standardu jest zwiększenie skuteczności działań instytucji finansowych przeciwko oszustwom podatkowym, ograniczenie ryzyka podwójnego opodatkowania oraz przypadków unikania płatności w kraju macierzystym. Dla podmiotów rynku finansowego oznacza to szereg nowych obowiązków i procedur do wypełnienia. Aby usprawnić implementację standardów OECD przez instytucje finansowe, zostało zorganizowane wydarzenie, które w praktyczny sposób przedstawi konieczne działania, jakie należy podjąć aby rzetelnie wywiązać się z nowych obowiązków.

Prelegenci skupią się przede wszystkim na najbardziej problematycznych aspektach:

 • stosowaniu zasad należytej staranności w odniesieniu do rachunków – tych istniejących  oraz nowych
 • identyfikacji, monitorowaniu i usuwaniu błędów w oświadczeniach klientów
 • budzących wątpliwości sytuacjach w relacji z klientami
 • dostosowaniu do regulacji pod kątem gromadzenia i przesyłania dużych ilości danych
 • różnicach pomiędzy Euro-FATCA/CRS a FATCA (m.in. odmiennościach w zakresie  pozyskiwanych oświadczeń, weryfikacji statusu Klientów, zasad i zakresu raportowania).

Wydarzenie to również doskonała okazja do konsultacji najbardziej newralgicznych kwestii związanych z implementacją, zarówno z Ekspertami, jak również z pozostałymi Uczestnikami warsztatu.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych – banków, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W szczególności zapraszamy Pracowników:

 • departamentów prawnych
 • departamentów compliance
 • departamentów kontrolingu
 • departamentów nadzoru
 • departamentów obsługi klienta

Zapraszamy także Przedstawicieli kancelarii prawnych oraz firm doradczych.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w Instytucjach Finansowych „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 01.02.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 15.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 15.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w Instytucjach Finansowych (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dariusz Osada

Doradca podatkowy, Senior Manager, Zespół Instytucji Finansowych Działu Doradztwa Podatkowego, Deloitte

avatar

Łukasz Kumkowski

Doradca podatkowy, Senior Consultant, Zespół Instytucji Finansowych Działu Doradztwa Podatkowego, Deloitte

avatar

Zbigniew Kąkol

Doradca, Departament Zarządzania Organizacją, mBank S.A.

avatar

Marcin Dzięgielewski

Kierownik Zespołu ds. Opodatkowania Działalności Zagranicznej Grupy PZU, Biuro Polityki Podatkowej, PZU S.A./PZU Życie S.A.

avatar

Magdalena Bartosik

Radca Prawny, Counsel, Zespół Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji, kancelaria Dentons

avatar

Ewa Czarnecka

Kierwonik Zespołu Obsługi Prawnej i Compliance, PKO BP Finat

Partnerzy