Compliance w działach HR - zarządzanie kapitałem ludzkim, digitalizacja procesów, regulacje prawne

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Tagi: compliance | HR | UOPZ | KP | Global mobility | PDO

Data: 05-06.12.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 05.11-06.12.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Regulacje prawne pracy zdalnej w Kodeksie Pracy - nadchodzące zmiany

 • Okoliczności pracy zdalnej oraz szczególne przypadki na polecenie pracodawcy
 • Nowe przepisy określające pracę zdalną
 • Koszty pracy zdalnej i ubezpieczenie w razie wypadku
 • Kontrole trzeźwości oraz BHP w miejscu wykonywanej pracy

dr Magdalena Rycak
Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

10:45

Przerwa

11:00

Global mobility - problematyka prawna oraz zarządzanie zgodnością w zakresie zatrudniania cudzoziemców z i spoza Unii Europejskiej

 • Zgodność zatrudniania i delegowania pracowników z przepisami podatkowymi, praca pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Wynagrodzenie pracownika jako kluczowy element w procesie oddelegowania – uwarunkowania prawne krajowe i zagraniczne
 • Relokacja pracownika a wymagane dokumenty oraz wizy

Łukasz Żak
Żak Legal Support Office

12:30

Przerwa

13:15

Automatyzacja i robotyzacja działu HR - rozwiązania technologiczne

 • Wdrożenie procesów o AI/ML jako źródło efektywnej automatyzacji
 • Wpływ robotyzacji w działach HR na efektywność działalności przedsiębiorstwa - dostępne rozwiązania
 • Ryzyka i wyzwania związane z digitalizacją w firmie - szanse i zagrożenia
 • Rozwiązania technologiczne w procesie rozliczeń benefitów pracowniczych - elektroniczna dokumentacja

Kamila Malanowicz
All for One Poland

14:15

Przerwa

14:30

Digitalizacja akt papierowych jako pierwszy krok do transformacji cyfrowej działów HR

 • Korzyści płynące z prowadzenia e-teczek
 • Wdrożenie eteczki -best practice
 • Paperless – czyli dokument elektorniczny w działach kadr

Paulina Sapeta-Śledzińska
All for One Poland

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Związki zawodowe w organizacji - zasady funkcjonowania, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

 • Prawne uprawnienia organizacji oraz przeciwdziałanie nadużyciom przywilejów związkowych
 • Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji - cel, strategia, komunikacja, protokoły
 • Metody wprowadzania zmian mimo sprzeciwu związków zawodowych
 • Spory zbiorowe oraz nielegalne strajki - narzędzia i prawne instrumenty przeciwdziałania sporom i groźbom związków zawodowych

Łukasz Kuczkowski
Kancelaria Raczkowski

10:30

Przerwa

10:45

Przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia – nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców

 • Nowe zasady dot. umów o pracę na okres próbny
 • Zmiany dotyczące umów na czas określony
 • Nowe elementy umów o pracę i informacji dodatkowej
 • Wniosek o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

Magdalena Skwara
Deloitte Legal

Iza Gawryjołek
Deloitte Legal

12:00

Przerwa

12:45

O leasingu pracowniczym i outsourcingu usług

 • Leasing pracowniczy a outsourcing usług
 • Niezbędne elementy umów - określenie warunków współpracy oraz personalizacja potrzeb
 • Korzyści i zagrożenia ze stosowania rozwiązania na zapotrzebowanie pracowników

Katarzyna Wilczyk
Kancelaria Raczkowski

14:00

Przerwa

14:15

Restrukturyzacja struktur w firmie: przekwalifikowanie pracowników, zwolnienia, programy dobrowolnych odejść - prawidłowa komunikacja z pracownikiem

 • Wyzwania związane z przekwalifikowaniem pracowników
 • Zakończenie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy o pracę
 • PDO alternatywą zwolnień grupowych? - kiedy możliwe, skutki, zgodność z KP
 • Postępowanie sądowe - roszczenia pracowników

Robert Stępień
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Bartosz Tomanek
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zarządzanie kapitałem ludzkim na wielu płaszczyznach jest skomplikowanym procesem, wymagającym znajomości wielu procesów, prawa i reagowania na nagłe sytuacje. Zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których Eksperci przedstawią prawne, praktyczne i aktualne wyzwania dla działów HR. Zdobędą Państwo kompleksową wiedzę na temat negocjacji ze Związkami Zawodowymi, budowania odpowiedniego systemu wynagrodzeń oraz procedur zatrudniania cudzoziemców z i spoza Unii Europejskiej. Prelegenci omówią także proces digitalizacji i automatyzacji procesów HR ze wskazaniem korzyści, wymogów prawnych i możliwych rozwiązań.

Główne zagadnienia:

 • Nowe przepisy określające pracę zdalną
 • Zgodność zatrudniania i delegowania pracowników z przepisami podatkowymi, praca pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Ryzyka i wyzwania związane z digitalizacją w firmie - szanse i zagrożenia
 • Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji - cel, strategia, komunikacja, protokoły
 • Zasady dobrej i świadomie prowadzonej polityki płacowej jako narzędzie budowania bezpieczeństwa miejsca pracy

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów, przedstawicieli działów:

 • HR
 • Kadr i płac
 • Personalny
 • ZZL

Partner medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Compliance w działach HR - zarządzanie kapitałem ludzkim, digitalizacja procesów, regulacje prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 10.10.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 4.11.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 4.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 5.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Compliance w działach HR - zarządzanie kapitałem ludzkim, digitalizacja procesów, regulacje prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bartosz Tomanek

Bartosz Tomanek

Adwokat,  PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz  | Littler

Łukasz Żak

Łukasz Żak

Prawnik, Żak Legal Support Office

Łukasz Kuczkowski

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny / Partner / Executive MBA, Kancelaria Raczkowski

Katarzyna Wilczyk

Katarzyna Wilczyk

Radca prawny, Kancelaria Raczkowski

Kamila Malanowicz

Kamila Malanowicz

Lider Zespołu Rozwiązań do Automatyzacji i Transformacji, All for One Poland

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara

Radca prawny, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Iza Gawryjołek

Iza Gawryjołek

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

Paulina Sapeta-Śledzińska

Paulina Sapeta-Śledzińska

Implementation Consultant, All for One Poland

Robert Stępień

Robert Stępień

Radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij