Compliance w sektorze energetycznym – zarządzanie ryzykiem braku zgodności

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 11-12.09.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00
av

Dr
Anna
Partyka-Opiela

Poszczególne kroki budowania compliance w sektorze energetycznym

 • Funkcja compliance w sektorze energetycznym – proponowane podejścia organizacyjne i proceduralne
 • Jak zacząć i do czego zmierzać w procesie budowania systemu compliance?
 • Kluczowe etapy procesu wdrożenia systemu compliance – na co szczególnie warto zwrócić uwagę
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Daniel
Borkowski

Panel dyskusyjny

12:30

Przerwa na lunch

13:15
av

Wojciech
Kulczyk

Proces wdrażania compliance – jak uniknąć błędów

 • Ryzyko, które może zaistnieć podczas wdrażania funkcji compliance
 • Identyfikacja ryzyka – skuteczne sposoby i dobre praktyki na jego minimalizację
 • Monitorowanie i weryfikacja wdrażanych rozwiązań
14:45
av

Wojciech
Kapica

Kluczowe regulacje prawne stanowiące wyzwanie dla obszaru zgodności

 • Sposoby na bieżącą identyfikację wymagań prawnych i wymagań wewnętrznych
 • Wpływ działalności regulatora na system compliance
15:45

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Daniel
Borkowski

Funkcjonowanie compliance w grupach energetycznych ze spółkami zależnymi

 • Kluczowe zagadnienia, cel i metodyka zarządzania compliance w grupach energetycznych
 • Komunikacja w obrębie spółek pomiędzy poszczególnymi działami
 • Wymiana informacji dotyczących compliance w ramach energetycznej grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych i wrażliwych
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Waldemar
Mnich

Właściwy podział kompetencji jako kluczowy element systemu compliance

 • Zakres kompetencji i funkcji pomiędzy poszczególnymi działami
 • Inspektor ds. zgodności jako jeden z elementów systemy compliance
 • Przeniesienie rozwiązań z sektora finansowego na energetyczny
  • Zastosowanie modelu trzech linii obrony
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Monika
Bogdał

av

Mateusz
Oskroba

Optymalizacja systemu compliance w sektorze energetycznym

 • Compliance jako element ładu korporacyjnego w sektorze energetycznym
 • Cykliczna ocena zgodności i ustalanie rocznych planów compliance
 • Compliance w energetyce z punktu widzenia Rady Nadzorczej
 • System zgodności w kontekście ochrony i przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych konsumentów
15:00

Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Poszczególne kroki budowania compliance w sektorze energetycznym
 • Budowanie sprawnie funkcjonującego systemu compliance – case study
 • Proces wdrażania compliance – jak uniknąć błędów
 • Kluczowe regulacje prawne stanowiące wyzwanie dla obszaru zgodności
 • Funkcjonowanie compliance w grupach energetycznych ze spółkami zależnymi
 • Właściwy podział kompetencji jako kluczowy element systemu compliance
 • Optymalizacja systemu compliance w sektorze energetycznym

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Ilość regulacji prawnych i wewnętrznych na każdym z poziomów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych stwarza konieczność wdrożenia systemu compliance w celu zminimalizowania ryzyka braku zgodności. Podczas spotkania Eksperci przedstawią poszczególne kroki budowania systemu compliance w sektorze energetycznym, zaproponują możliwe podejścia organizacyjne i proceduralne oraz powiedzą na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas tego procesu aby uniknąć błędów. W trakcie wydarzenia poznają Państwo sposoby na bieżącą identyfikację ryzyka, a także identyfikację wymagań prawnych i wymagań wewnętrznych. Przedstawione zostaną również aspekty dotyczące funkcjonowania compliance w grupach energetycznych ze spółkami zależnymi. Prelegenci omówią także jak właściwie podzielić kompetencje pomiędzy poszczególnymi działami oraz jak rozwiązania z sektora finansowego przenieść na energetyczny. Natomiast przedsiębiorstwa, które pierwsze kroki wdrożenia compliance mają już za sobą będą miały okazję dowiedzieć się w jaki sposób można zoptymalizować wdrożony system, między innymi poprzez cykliczną ocenę zgodności i ustalanie rocznych planów compliance.

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do przedstawicieli sektora energetycznego – Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów takich jak:

 • compliance
 • prawny i regulacji
 • polityki regulacyjnej
 • kontroli i audytu wewnętrznego
 • inspektorów ds. zgodności
 • członków Rad Nadzorczych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Compliance w sektorze energetycznym – zarządzanie ryzykiem braku zgodności „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.07.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 07.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 07.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Compliance w sektorze energetycznym – zarządzanie ryzykiem braku zgodności (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

avatar

Dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Radca Prawny, Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Ekspert rynku energetycznego, Counsel w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy

avatar

Mateusz Oskroba

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

avatar

Wojciech Kulczyk

Kancelaria Prawna WKB

avatar

Waldemar Mnich

Radca Prawny, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Compliance, SportGas