Cykl webinarów dla HR: Zakaz konkurencji i „podkradanie” pracowników, Zachowanie poufności – polityka pracodawcy, Bodyleasing – wszelkie alternatywne formy zatrudnienia

Grupa tematyczna:

Data: 15-27.05.2021r.

Cena:
690 zł/os. > 28.04-27.05.2021

Program

14.05.2021 - Zakaz konkurencji i „podkradanie” pracowników - ochrona zatrudniającego, czy kajdany dla pracownika/współpracownika
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Rozpoczęcie

 • Cel i dopuszczalny zakres zakazu konkurencji w stosunkach zatrudnienia
 • Zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia – kogo dotyczy?
 • Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – kogo dotyczy i z czym się wiąże?
 • Zakaz konkurencji w relacji B2B
 • Skuteczne wyegzekwowanie zakazu konkurencji
 • Zabezpieczenie pracodawcy przed podkradaniem/przejmowaniem pracowników
 • Bezpieczne odejście pracownika z organizacji
 • Podjęcie działalności konkurencyjnej lub podkradanie/przejmowanie pracownika  – skutki prawne
10:45

Sesja Q&A

11:00

Zakończenie

Piotr Wielgosz,
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Rozwiń Zwiń
20.05.2021 - Zachowanie poufności – polityka pracodawcy i budowanie świadomości pracownika
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Rozpoczęcie

 • Poufność jako podstawowy obowiązek pracownika
 • Przykłady nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności
 • Jakie działania ma podjąć pracodawca?
 • Obowiązek poufności w zakładowych wewnętrznych regulacjach
 • Poufność a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy
 • Poufność w relacjach B2B
 • Brak zachowania poufności – jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
 • Klauzule/umowy o zachowaniu poufności
 • Zachowanie poufności a podjęcie działalności konkrecyjnej
10:45

Sesja Q&A

11:00

Zakończenie

Piotr Wielgosz,
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Rozwiń Zwiń
27.05.2021 - Bodyleasing – wszelkie alternatywne formy zatrudnienia
9:00

Rozpoczęcie

9:15

Rozpoczęcie

 • Stosowane modele wynajmu personelu
 • Podnajem współpracowników
 • Odpowiedzialność outsourcera i insourcera
 • Wymogi prawne i ryzyka z tym związane
 • Zakaz konkurencji, poufność i poaching
 • Ryzyka prawne związane z „wynajmem” pracowników
 • Status agencji pracy tymczasowej – czy konieczny i jakie rodzi obowiązki.
10:45

Sesja Q&A

11:00

Zakończenie

Agata Majewska,
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wystąpienia naszych Ekspertów. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Nasz cel to zadowolenie wszystkich wraz z utrzymaniem standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas webinaru będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania Prelegentom na czacie.

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. to jedna z największych kancelarii działających na rynku południowej Polski. Świadczy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Swoją działalność kancelaria rozpoczęła w 2002 roku w Katowicach.

Dziś tworzy ją prawie 50 doświadczonych specjalistów: adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników.

18 lat na rynku to 3 500 Klientów, dla których kancelaria prowadziła i prowadzi nadal stałą obsługę prawną oraz doradztwo przy wybranych projektach.

Od początku swego istnienia Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym. Wysoka jakość świadczonych usług to suma doświadczenia, potencjału intelektualnego, zaangażowania i kreatywności całego zespołu. To także efekt dbałości o jakość relacji oraz zrozumienie istoty działalności biznesowej Klientów. Znajomość współczesnych potrzeb biznesu wraz z doskonałą orientacją w obowiązujących trendach, pozwalają tworzyć rozwiązania prawne dopasowane do konkretnych sektorów rynku i wymagań Klientów.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów, w szczególności z działów:

 • HR
 • Kadr i płac
 • ZZL

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Cykl webinarów dla HR: Zakaz konkurencji i „podkradanie” pracowników, Zachowanie poufności – polityka pracodawcy, Bodyleasing – wszelkie alternatywne formy zatrudnienia. „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 590 zł + 23% VAT do 23.04.2021 r.

  2. 690 zł + 23% VAT po 23.04.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.05.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Cykl webinarów dla HR: Zakaz konkurencji i „podkradanie” pracowników, Zachowanie poufności – polityka pracodawcy, Bodyleasing – wszelkie alternatywne formy zatrudnienia. (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Adwokat, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Agata Majewska

Agata Majewska

Radca prawny, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij