Czarny pas Project Managera – metodyka 6-Sigma w zarządzaniu projektami

Grupa tematyczna:
Project Management

Data: 12-13.03.2018 r.

Cena: 1395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Projektowanie strumienia wartości (VSM)

 • Strumień wartości – a właściwie, co to takiego?
 • Mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych
 • Projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości
 • Interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Identyfikacja przebiegu wartości w procesach biurowych i usługowych

 • Wariantowość przepływu aktywności w procesach biurowych i usługowych
 • Techniki grupowania zadań i unifikacja przepływów
 • Identyfikowanie kluczowych czynności
 • Lean Office w procesach biurowych (5S w biurze, 5S w komputerze)
 • Lean Office na produkcji
 • Wybór technik zarządzania wizualnego
12:15

Projektowanie systemu ssącego oraz eliminacja wąskich gardeł dla procesów

 • Projektowanie sygnałów wizualnych i ustalenie optymalnego typu systemu ssącego dla organizacji
 • Ustalenie zasad podejmowania decyzji – krytyczne spojrzenie na powszechne praktyki
  • Faza 1. Identyfikacja ograniczeń
  • Faza 2. Zapewnienie widoczności ograniczeń
  • Faza 3. Ustalenie limitów
  • Faza 4. Monitorowanie systemu
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Wykorzystanie głosu klienta (VoC) na rzecz wzrostu jakości wyników procesów

 • Czym jest Głos Klienta (VoC)
 • Wartość postrzegana przez klienta
 • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania
 • Wpływ miary VoC na strategię biznesową
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Lean w zarządzaniu projektami

 • Podejście klasyczne do zarządzania projektami a podejście Lean
 • Co się właściwie zmienia? – pryncypia Lean w zarządzaniu projektami
 • Metodyka zarządzania projektami Lean Project Management
 • Iteracyjne wytwarzanie produktów usługowych w Lean
 • Projektowanie usług zgodnie z metodą wytwórczą 3P
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Narzędzia i techniki Lean

 • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA
 • Analiza Pareto
 • Metoda Why-why
 • System naprowadzania
 • Listy kontrolne
 • Narzędzia liczące
 • Poka Yoke
 • Cykl DMAIC
 • Definiowanie sekwencji
 • Wskaźniki istotnych warunków
 • System wykrywania niewłaściwego miejsca
 • SIX-SIGMA – czym jest i jak ją wykorzystać w praktyce
12:15

Zastosowanie Lean w różnych działach nowoczesnej organizacji – case study

 • Doskonalenie procesów sprzedaży i marketingu
 • Doskonalenie procesów w dziale zakupów
 • Doskonalenie procesów w działach finansowych
 • Doskonalenie procesów w dziale rachunkowości
 • Doskonalenie procesów w dziale obsługi Klienta
 • Doskonalenie procesów w dziale HR
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Projekty optymalizacji procesów – metodyka Lean SIX-SIGMA i cykl DMAIC w praktyce – warsztat symulacyjny oczami praktyka

 • Etap Definiowania (D)
  • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji
  • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego
  • Modelowanie procesu - SIPOC
  • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień
 • Etap Pomiaru (M)
  • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy
  • 4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)
  • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów
  • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów
  • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników
 • Etap Analizy (A)
  • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
  • Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko
  • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA)
  • Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu
 • Etap usprawniania (I) i sterowania (C)
  • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach
  • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów
  • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian
  • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami w oparciu o metodykę Six-Sigma i cykl usprawniania procesów DMAIC, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna.

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

W ramach szkolenia „Metodyka 6-sigma w zarządzaniu projektami” wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean Management i 6-sigma jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każde działanie jest elementem większego procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne nowoczesnego zarządzania projektami.

Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych.

To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom rynku.

Metody szkoleniowe:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera w optymalizacji procesów biznesowych w firmach usługowych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna i miniwykład,
 • symulacje biznesowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału z perspektywy własnej organizacji.

Grupa docelowa:

Kierownicy wyższego i średniego szczebla, w tym dyrektorzy, kierownicy i menadżerowie, a także osoby zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osoby zajmujące się usprawnieniami procesów w projektach.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Czarny pas Project Managera – metodyka 6-Sigma w zarządzaniu projektami „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 20.02.2018 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 20.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Czarny pas Project Managera – metodyka 6-Sigma w zarządzaniu projektami (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dr inż. Martin Daliga

MBA

Partnerzy