Decyzje środowiskowe w nowej rzeczywistości prawnej - reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

Grupa tematyczna:

Tagi: ochrona środowiska | inwestycje | inwestycje | budowlanka | planowanie przestrzenne | plany miejscowe | Natura 2000 | WZ | decyzje środowiskowe

Data: 25-26.04.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 06.04-26.04.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Planowane zmiany w projekcie ustawy 
 • Jakie będą konsekwencje nieprzestrzegania zapisów? 
 • Nowe narzędzie planistyczne: Zintegrowany Plan Inwestycji 
 • Zmiany w zakresie naliczania opłaty planistycznej 
 • Plany miejscowe – nowe zasady klasyfikacji przeznaczenia terenu 
 • Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej

Jakub Arczyński
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

11:00

Prawne aspekty pozyskania decyzji środowiskowych

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę? 
 • Identyfikacja ryzyk środowiskowych 
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych 
 • Prawo polskie a wymagania Unii Europejskiej

Wojciech Szopiński
Kancelaria CMS

12:30

Przerwa

13:15

Gdy decyzja środowiskowa zostanie wstrzymana - możliwe rozwiązania

 • Etapy pozyskiwania decyzji środowiskowych oraz ochrona ich trwałości 
 • Jak zapobiegać wstrzymaniu decyzji środowiskowych?
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zmiany z dnia 30 marca 2021 r. 
 • Wstrzymanie decyzji środowiskowej a zezwolenie na realizację inwestycji 
 • Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wstrzymanie decyzji przez sąd administracyjny

Paulina Biskup
JKP Legal

14:15

Przerwa

14:30

Proces przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • Kiedy wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko? 
 • Jak przebiega ocena oddziaływania inwestycji na środowisko? 
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Marcin Jamrozik
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy spółka jawna

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a proces inwestycyjno-budowlany

 • Wydawanie rozporządzeń systemem Natura 2000 - przebieg procesu, planowane zmiany
 • Jakie są warunki realizacji planowanej inwestycji?
 • Obowiązki inwestora na etapie planowania i realizacji inwestycji
 • Wykonanie dokumentacji projektowej niestarannie lub niezgodnie z decyzją środowiskową – jak w takiej sytuacji kształtuje się ryzyko inwestora?

Iga Wojdakowska
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.

11:00

Cyfryzacja danych o planowaniu przestrzennym - cyfryzacja aktów planistycznych

 • Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego - ustawa z dnia 26.05.2021 r. 
 • Cyfryzacja planowania przestrzennego 
 • Ogólnokrajowy Rejestr Urbanistyczny

Grzegorz Chojnacki
KANON

12:30

Przerwa

13:15

Zmiany w obrębie wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

 • Zmiany w katalogu kryteriów lokalizacji inwestycji - na podstawie decyzji o WZ 
 • Przebieg postępowania ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy 
 • Postępowanie uproszczone ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy 
 • Planowane zmiany dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
 • Jak zmienić posiadaną decyzję o warunkach zabudowy? 
 • Co w przypadku, gdy decyzja jest wadliwa?

Łukasz Łanoszka
Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt rozporządzenia w sprawie planu ogólnego gminy. Przed nami reforma obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego. Nasi Prelegenci wyjaśnią planowane zmiany oraz konsekwencje, jakie mogą wynikać z nieprzestrzegania nowych regulacji. Eksperci omówią tematykę wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a także procedury planistyczne, nowe narzędzia urbanistyki operacyjnej, cyfryzację aktów planistycznych i zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Główne zagadnienia:

 • Zmiany dotyczące wydawania decyzji środowiskowych
 • Omówienie nowego rozporządzenia dotyczącego planowania przestrzennego
 • Procedury planistyczne po wejściu w życie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy
 • Nowe narzędzia urbanistyki operacyjnej, dotyczące inwestowania, przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego
 • Cyfryzacja danych o planowaniu przestrzennym - cyfryzacja aktów planistycznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.03.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.03.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Decyzje środowiskowe w nowej rzeczywistości prawnej - reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.04.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Decyzje środowiskowe w nowej rzeczywistości prawnej - reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.03.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.03.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Senior Associate, Radca prawny, praktyka prawa ochrony środowiska, Kancelaria CMS

Paulina Biskup

Paulina Biskup

Radca prawny, JKP Legal

Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Łukasz Łanoszka

Łukasz Łanoszka

Partner, Radca Prawny, Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

Marcin Jamrozik

Marcin Jamrozik

Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy spółka jawna

Iga Wojdakowska

Iga Wojdakowska

Prawnik, członek zespołu kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j.

Grzegorz Chojnacki

Grzegorz Chojnacki

Prezes zarządu, KANON

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij