Deweloper vs klient - problematyka relacji i aktualne wyzwania

Grupa tematyczna: Branża deweloperska

Data: 20-21.06.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 22.05-30.06.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Rola kontrolna banku w obszarze relacji z deweloperem

 • Zasady przepływu informacji między deweloperem a bankiem
 • Dokumentacja związana z finansowaniem inwestycji przedstawiana w banku z perspektywy dewelopera - najczęstsze problemy
Krzysztof Czerkas

Krzysztof Czerkas

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Ustawa deweloperska – problemy praktyczne i kierunki zmian proponowane przez UOKIK

 • Wybrane problemy praktyczne związane ze środkami ochrony nabywców lokalu mieszkalnego
 • Informacje odnośnie możliwych zmian w ustawie deweloperskiej – najistotniejsze założenia i wątpliwości, propozycje zmian
Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Problematyka relacji konsumenta z deweloperem

 • Trudności konsumentów w relacjach z deweloperem
  • dot. dochodzenia roszczeń
  • dot. problemu opóźnień i wydania lokalu
 • Odpowiedzialność dewelopera za stwierdzone wady fizyczne lokalu
 • Ochrona interesu dewelopera w relacjach z klientem
 • Kodeks dobrych praktyk w relacjach klient-deweloper
Jan Adamus

Jan Adamus

15:30

Jak problemy z płynnością finansową dewelopera wpływają na relacje z klientem? (case study)

 • Wskazanie środków zaradczych w tej sytuacji 
Jan Sakławski

Jan Sakławski

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Relacje z klientem, a bezpieczeństwo jego danych

 • Obowiązki informacyjne dewelopera względem klienta, które wynikają z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 • Ryzyko związane z niedostosowaniem procesów dewelopera dotyczące przetwarzania danych klienta
 • Mitygacja ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez dewelopera
Adam Jarzębowski

Adam Jarzębowski

Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

11:30

Przerwa kawowa

12:00

Obowiązki informacyjne dewelopera względem klienta

 • Prospekt informacyjny - jak zrobić to dobrze?
 • Uregulowanie rodzajów umów oraz opłat rezerwacyjnych w prospekcie informacyjnym
 • Przedstawienie klientowi kompleksowych informacji o projekcie inwestycji, o postępach prac, a także instrukcji o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacji
Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Trudności z tworzeniem umów deweloperskich

 • Klauzule abuzywne w dokumentacji
  • dot. wad technicznych
  • dot. kwestii wynagrodzeń dotyczących pośredników oraz naliczania kar umownych
  • dot. interpretacji umowy
  • dot. prawa własności
  • odmawianie prawa do odstąpienia od umowy
 • Informacje dotyczące: mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
 • Określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej
Maria Kobryń

Maria Kobryń

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Kwestie dotyczące umów deweloperskich - realne problemy w dokumentacji
 • Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - możliwe propozycje zmian w prawie
 • Problematyka relacji konsument - deweloper
 • Problemy płynności finansowej dewelopera i ich wpływ na relacje z klientem
 • Ustawa o ochronie danych osobowych, a wyciek danych klientów
 • Realne problemy dotyczące przekazywania informacji
 • Kontrola Banku i jego wpływ na przekaz informacji w relacji inwestor-bank

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Dyskusje na temat relacji dewelopera z bankiem są stale prowadzone przez specjalistów. Pochylimy się nad tematem dot. kwestii prawnych, dokumentacji, realnych problemów dotyczących informowania klienta. Spojrzymy także na problem relacji dewelopera z bankiem, dokumentacji związanej z finansowaniem inwestycji oraz komunikacji z konsumentem. Specjaliści z tej dziedziny przekażą wiedzę dot. bezpieczeństwa danych klientów, powiedzą jak ograniczyć ryzyko upadłości oraz opowiedzą o kontroli banków. W obliczu możliwej zmiany w ustawie deweloperskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skupimy się nad nowymi, proponowanymi przepisami Urzędu. Zastrzeżenia do rodzaju aktywizacji regulatora ma wielu przedsiębiorców ze spółek deweloperskich, zarzucając, że działania mogą wpłynąć na konkurencyjność ofert w branży.

Grupa docelowa:

Konferencja jest skierowana do firm deweloperskich, w szczególności dyrektorów oraz kadry menadżerskiej działów prawnych, sprzedaży, i obsługi klienta. Ponadto adresatami warsztatów są także kancelarie prawne, firmy budowlane oraz firmy doradczo-konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Deweloper vs klient - problematyka relacji i aktualne wyzwania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 21.05.2018 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT po 21.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Deweloper vs klient - problematyka relacji i aktualne wyzwania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Adam Jarzębowski

Adam Jarzębowski

Prawnik, Dom Development S.A, Marszałek i Partnerzy

Jan Adamus

Jan Adamus

Radca prawny, PWC Legal

Jan Sakławski

Jan Sakławski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Krzysztof Czerkas

Krzysztof Czerkas

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości, Skarbiec TFI S.A

Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Maria Kobryń

Maria Kobryń

Radca prawny, Założyciel, Partner w Blueshell Legal

Mateusz Hendzel

Mateusz Hendzel

Compliance Officer/Prawnik, Dom Development

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

Adwokat, Założyciel Kancelarii Dubicki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij