Deweloper w nowym otoczeniu prawnym

Grupa tematyczna: Branża deweloperska, Prawo

Tagi: ustawa deweloperska | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | budowlanka | deweloperka

Data: 28-01.03.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 08.02-01.03.2022

Program

Dzień I
9:45

Rejestracja Uczestników

10:00

Omówienie zmian jakie niesie za sobą nowa Ustawa Deweloperska - Cz. I

 • Przyczyny i skutki zmian
 • Nowa czy obecna ustawa deweloperska? Przepisy przejściowe
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – gwarancja 100% zwrotu i narzędzie do wymuszeń na deweloperach
  • Problematyka, zasady funkcjonowania
  • Kontrole ze strony banków
  • Prawa i obowiązki deweloperów
  • Rachunki powiernicze – osierocona bomba ustawy?

Wiktor Kotiuk
Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni

11:10

Przerwa

11:20

Omówienie zmian jakie niesie za sobą nowa Ustawa Deweloperska - Cz. II

 • Cały proces sprzedaży w rygorach ustawy od ogłoszenie od przeniesienia własności – cesje i flipy
 • Zmiany obowiązków informacyjnych
 • Istotne zmiany w zakresie odbiorów lokali i usterek – rozszerzona odpowiedzialność dewelopera

Wiktor Kotiuk
Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni

12:30

Przerwa

13:15

Nowe warunki techniczne

 • Kogo będą dotyczyły i jakie normy trzeba będzie spełnić
 • Obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej na potrzeby budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Łukasz Jaśkowiak
Kancelaria Jaśkowiak Nadra Adwokaci

14:45

Przerwa

15:00

Wpływ Polskiego Ładu oraz nowelizacji KPA na inwestycje

 • Zmiany w przepisach budowlanych oraz problemy z nich wynikające
 • Zapowiadane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych w procesie budowlanym

Joanna Sebzda-Załuska
Kancelaria GWW Legal

16:00

Spadek podaży nieruchomości

 • Przyczyny i rozwiązania

Michał Kubicki
CMP Center Management Polska

16:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wpływ ostatnich nowelizacji Prawa Budowlanego na przebieg procesu inwestycyjnego

 • Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
 • Wymagania wobec projektu budowlanego
 • Zmiany w zakresie rodzajów inwestycji poddanych mechanizmowi zgody organu
 • Nowe zasad uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Zasady legalizacji samowoli budowlanych
 • Zasady inicjowania i rozpatrywania procedur budowlanych w formie elektronicznej

Magdalena Hajduk
Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

10:30

Przerwa

10:45

Najważniejsze zapisy w umowach deweloperskich oraz umowach o generalne wykonawstwo

 • Jakie klauzule w umowach mogą być uznane za niedozwolone
 • Wrażliwe obszary umowy deweloperskiej (zmiana powierzchni lokalu, pełnomocnictwa, kary umowne, odbiór lokalu)
 • Odstąpienie od umowy deweloperskiej
 • Zmiany wynikające z uchwały Sądu Najwyższego z 9.12.2021 r. w zakresie kar umownych w umowach o generalne wykonawstwo

Piotr Szwechłowicz
Kancelaria Jaśkowiak Nadra Adwokaci

12:00

Przerwa

12:45

Odbiory lokali na nowych zasadach

 • Zmiany w procedurze
 • Możliwości dochodzenia roszczeń ze strony klienta
 • Opinia biegłego jako najważniejszy środek dowodowy w kontekście odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • Najnowsze orzecznictwo

Maciej Boryczko
Kancelaria GESSEL

Piotr Tracz
Kancelaria GESSEL

14:00

Przerwa

14:15

Due diligence nieruchomości. Jak kupować nieruchomość?

 • Możliwe błędy stron procesu

Michał Sołtyszewski
Kancelaria BSWW Legal & Tax

Katarzyna Marzec
Kancelaria BSWW Legal & Tax

Małgorzata Wąsowska
Kancelaria BSWW Legal & Tax

15:00

Budowa osiedli domów jednorodzinnych

 • Uwarunkowania planistyczne
 • Etapowanie planów miejscowych i ich kwestionowanie
 • Obrona miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – studium przypadku
 • Uwarunkowania przestrzenne, lex deweloper, planowane zmiany

Łukasz Kułaga
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ostatnimi czasy miało miejsce sporo zmian prawnych, które wpłynęły na rynek deweloperski. Jeszcze więcej zmian przed nami. Bądź gotowy, weź udział w naszych warsztatach i nie daj się zaskoczyć!
Główne zagadnienia:

 • Omówienie zmian jakie niesie za sobą nowa Ustawa Deweloperska
 • Przepisy przejściowe do Ustawy Deweloperskiej
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
 • Nowe warunki techniczne
 • Wpływ Polskiego Ładu oraz nowelizacji KPA na inwestycje
 • Wpływ ostatnich nowelizacji Prawa Budowlanego na przebieg procesu inwestycyjnego
 • Najważniejsze zapisy w umowach deweloperskich

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli branży deweloperskiej, a także wszystkie inne osoby zainteresowane ta tematyką.
Działy:

 • Prawne
 • Compliance
 • Sprzedaży
 • Obsługi klienta
 • Inwestycji
 • Nieruchomości

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Deweloper w nowym otoczeniu prawnym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 19.01.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 7.02.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 7.02.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Deweloper w nowym otoczeniu prawnym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

Radca Prawny, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Łukasz Jaśkowiak

Łukasz Jaśkowiak

Partner Zarządzający, Kancelaria JAŚKOWIAK NADRA ADWOKACI

Piotr Szwechłowicz

Piotr Szwechłowicz

Partner, Kancelaria Jaśkowiak Nadra Adwokaci

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Adwokat, Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Wiktor Kotiuk

Wiktor Kotiuk

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni

Katarzyna Marzec

Katarzyna Marzec

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria BSWW Legal & Tax

Joanna Sebzda-Załuska

Joanna Sebzda-Załuska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria GWW Legal

Michał Sołtyszewski

Michał Sołtyszewski

Adwokat, Partner, Kancelaria BSWW Legal & Tax

Małgorzata Wąsowska

Małgorzata Wąsowska

Doradca Podatkowy, Partner, Kancelaria BSWW Legal & Tax

Michał Kubicki

Michał Kubicki

Prezes i właściciel spółki CMP Center Management Polska

Maciej Boryczko

Maciej Boryczko

Managing Associate, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Piotr Tracz

Piotr Tracz

Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria GESSEL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij