Dochodzenie roszczeń w przypadku powstania szkody w branży TSL

Grupa tematyczna:
Transport - spedycja - logistyka

Data: 05.03.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Michał
Żmijewski

Reklamacje w świetle prawa krajowego i międzynarodowego - praktyczne aspekty

Ten segment wykładu poświęcony jest problemom związanym z szeroko pojętymi reklamacjami w transporcie na podstawie regulacji krajowych jak i międzynarodowych. Temat ten budzi wiele wątpliwości w praktyce, pomimo dość precyzyjnych przepisów prawa krajowego, dotyczących procesu dochodzenia roszczeń w związku z powstałą szkodą. Dlatego też w tej części szkolenia zostaną omówione w szczególności poniższe tematy:

 • Skutki reklamacji dla procesu dochodzenia roszczeń w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym
 • Forma reklamacji – rozporządzenie reklamacyjne
 • Najczęstsze błędy postępowania reklamacyjnego
 • Przykład reklamacji i odpowiedzi na reklamację
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Michałowski

Kary umowne w umowie transportowej

Zapisy dotyczące kar umownych w transporcie są powszechnie stosowane. Jednak nie wszystkie kary umowne możliwe są do wyegzekwowania, ze względu na często popełniane błędy przy formułowaniu umowy. Dlatego segment ten poświęcony zostanie kwestiom takim jak:

 • Funkcja kary umownych w umowach transportowych
 • Zasady naliczania kar umownych oraz ich prawidłowe potrącanie
 • Orzecznictwo w zakresie kar umownych stosowanych w umowach transportowych
 • Nieważność kar umownych zastrzeganych w umowach transportowych
12:45

Przerwa na lunch

13:45
av

Anna
Widuch

Skuteczna obrona przed roszczeniami z tytułu umowy przewozu

W przypadku konstruowania zapisów umowy dotyczącej przewozu towarów, każdy element może mieć znaczący wpływ na późniejsze etapy w trakcie jej realizacji. W związku z tym bardzo istotnym jest zabezpieczenie swoich interesów w umowie tak, aby uniknąć możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności. Z tego powodu w tej części szkolenia należy omówić przede wszystkim:

 • Wykorzystanie zaradczych środków prawnych – konstrukcja umowy
 • Rodzaje szkód – case study
 • Niedopełnienie obowiązków (np. lokalizacyjnych, terminowych oraz związanych z normami dostawy)
 • Odpowiedzialność stron umowy transportowej
15:15
av

Barbara
Klimczyk

Odpowiedzialność przewoźnika na gruncie przepisów prawa przewozowego oraz Konwencji CMR, dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego

Przewóz towarów zawsze wiąże się z ryzykiem powstania szkody. Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego określają zasasady kształtowania się odpowiedzialności z tego tytułu. W tym miejscu należy jednak wskazać, iż w określonych przypadkach możliwym jest uniknęcie negatywnych konsekwencji. Dlatego też w tej części szkolenia zostaną omówione w szczególności poniższe tematy:

 • Zasady ogólne
 • Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności
 • Przewóz sukcesywny
 • Terminy dochodzenia roszczeń
16:45
av

Mariusz
Królczyk

Szkody wystepujace w transporcie morskim z przykładami

Celem prezentacji jest przedstawienie specyfiki morskiego transportu towarów i wyjaśnienie podstawowych zagadnień z tym związanych. Po tym panelu uczestnik szkolenia będzie potrafił wskazać źródło przepisów związanych z zaistniałą szkodą w transporcie morskim oraz pozna ogólną procedurę dochodzenia roszczeń jakie obowiązują w transporcie morskim.

 • Objaśnienie szczególnego charakteru transportu morskiego, w tym także przewozów multimodalnych.
 • Najważniejsze źródła prawa w transporcie morskim - Reguły Hasko-Visbijskie i Kodeks morski.
 • Zakres i podstawy odpowiedzialności w transporcie morskim.
 • Zgłaszanie roszczeń w transporcie morskim.
17:45

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Reklamacje to bardzo częsty element związany z realizacją umowy przewozu, a przy tym  przysparzający wiele różnorakich problemów obu stronom umowy.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są skutki złożenia reklamacji dla procesu dochodzenia roszczeń w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym?
 • Na czym polegają najczęstsze błędy postępowania reklamacyjnego?
 • Jak konstruowane powinny być reklamacje oraz odpowiedzi na nie?
 • Z czym wiążą się roszczenia regresowe między uczestnikami procesu transportowego?
 • Jak konstruowane są kary umowne w przewozie?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika na gruncie przepisów prawa przewozowego oraz Konwencji CMR
 • W jaki sposób skutecznie obronić się przed roszczeniami z tytułu umowy przewozu?

Grupa docelowa:

Zachęcamy do udziału w warsztacie dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Logistyki
 • Spedycji
 • Transportu
 • Reklamacji
 • Prawnych
 • Operacyjnych
 • Planowania
 • Zaopatrzenia

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dochodzenie roszczeń w przypadku powstania szkody w branży TSL „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 09.02.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 09.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dochodzenie roszczeń w przypadku powstania szkody w branży TSL (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Michałowski

Radca Prawny, Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna

avatar

Anna Widuch

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający z kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k.

avatar

Michał Żmijewski

Adwokat, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s.k.

avatar

Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird&Bird

avatar

Mariusz Królczyk

Prawnik, Kancelaria Prawna Griffin

Partnerzy