Dokumentacja w zakresie cen transferowych – nowe wytyczne

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 06-07.12.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Opis danych finansowych podatnika pozwalających na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego

 • Metoda i sposób kalkulacji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Paweł
Wolany

Szczegółowy zakres dokumentacji cen transferowych według najnowszych aktów wykonawczych

 • Nowe elementy dokumentacji Local File – zakres informacji dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
 • Nowe elementy dokumentacji Master File – zakres informacji o grupie podmiotów powiązanych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Artur
Gawiński

Analiza danych porównawczych jako obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych

 • Zakres informacji, które trzeba przedstawić i udokumentować po przeprowadzeniu analizy
 • Wymagany stopień szczegółowości przyczyn niezastosowania wymaganego elementu w analizie danych porównawczych
 • Opis profilu funkcjonalnego podatnika jako uzupełnienie dla analizy funkcjonalnej
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Katarzyna
Zakrzewska

Obowiązek przedstawiania danych finansowych dotyczących transakcji (zdarzeń) odrębnie dla każdego rodzaju działalności – praktyczne problemy

 • Stanowisko MF w sprawie grupowania transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych
 • Doświadczenia rynku w zakresie przedstawianych danych finansowych dotyczących transakcji
 • Case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Paulina
Gromadzka

Łańcuch wartości dodanej i umiejscowienie spółki w tym łańcuchu

 • Istotne łańcuchy wartości dodanej w przepisach o cenach transferowych
 • Identyfikacja łańcucha wartości dodanej
 • Analiza przykładu całego łańcucha wartości dodanej w grupie na potrzeby dokumentacji grupowej (master file).
 • Analiza przykładu łańcucha wartości dodanej na potrzeby dokumentacji krajowej (local file)
 • Przykłady konsekwencji zmian roli podatnika (zmiana funkcji, aktywów, ryzyka) w łańcuchu wartości dodanej
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Radosław
Piekarz

Nowy obowiązek sprawozdawczy CIT-TP

Identyfikacja powiązań na potrzeby CIT-TP w zakresie cen transferowych
Wypełnianie formularzy CIT-TP – praktyczne problemy
Poprawne wypełnianie formularzy CIT-TP – studium przypadku

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe zaostrzone regulacje w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
 • Problematyka art. 9a ust. 2b pkt 3 ustawy o podatku CIT
 • Nowy element dokumentacji cen transferowych – analiza danych porównawczych
 • Problematyka przedstawienia w dokumentacji cen transferowych istotnych łańcuchów wartości dodanej w dokumentacji
 • Nowy obowiązek sprawozdawczy CIT-TP

Po szkoleniu będziesz:

 • Znał obowiązki informacyjne wynikające z nowego Rozporządzenia
 • Potrafił opisać dane finansowe podatnika
 • Wiedział, jak należycie przedstawić dane finansowe dotyczące transakcji
 • Poprawnie udokumentujesz analizę danych porównawczych
 • Wiedział, jak należycie umiejscowić spółkę w łańcuchu wartości dodanej
 • Umiejętnie identyfikował powiązania na potrzeby CIT-TP

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli Grup Kapitałowych. W szczególności do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

 • Finansowych
 • Cen Transferowych
 • Podatkowych
 • Księgowych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dokumentacja w zakresie cen transferowych – nowe wytyczne „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 06.11.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 06.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dokumentacja w zakresie cen transferowych – nowe wytyczne (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Paweł Wolany

Ekspert w zakresie cen transferowych, TP Advisory

avatar

Artur Gawiński

Doradca Podatkowy, Partner, Galt Tax

avatar

Dr Radosław Piekarz

Doradca Podatkowy, Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

avatar

Paulina Gromadzka

Ekspert w zakresie cen transferowych, Partner, Galt Tax

avatar

Katarzyna Zakrzewska

Manager ds. Cen Transferowych, PKF Consult

Partnerzy