Dostosowanie działalności branży telekomunikacyjnej do wymogów ustawy implementującej PSD2

Grupa tematyczna: Banki, Finanse

Data: 12.04.2018r.

Cena:
1895 zł/os. > 09.03-30.04.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę PSD2 – modyfikacja zakresu wyłączeń z obowiązku stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • PSD2 a przepisy krajowe, w tym przepisy przejściowe
 • zmiany dotyczące „zwolnienia telekomunikacyjnego” – zakres zwolnienia w nowym projekcie ustawy o usługach płatniczych implementującym PSD2
 • inne zwolnienia z PSD 2 – stosowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • progi płatności wyłączonych spod reżimów regulacyjnych
 • MIP jako nowa kategoria dostawców usług płatniczych – alternatywa dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • outsourcing w działalności KIP i MIP – zastosowanie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni jako dostawcy usług płatniczych

 • wymogi regulacyjne, w tym obowiązek uzyskania zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych
 • nowe obowiązki, w tym obowiązki wobec KNF jako organu nadzoru
 • koszty uzyskania zezwolenia i prowadzenie działalności jako dostawca usług płatniczych
 • proces dostosowania działalności do wymogów ustawy o usługach płatniczych, w tym przepisów implementujących PSD2
Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w Dyrektywie PSD2

 • warunki świadczenia usług PIS/AIS – wymogi regulacyjne
 • obowiązki dostawcy usług PIS/AIS wobec użytkowników
 • obowiązki dostawców prowadzących rachunki wobec dostawców usług PIS/AIS
 • otwarty interfejs w projekcie RTS-ów EBA i Polish API
Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Silne uwierzytelnianie użytkowników oraz inne ważne zmiany w projekcie implementacji PSD2

 • nowe zasady uwierzytelniania i autoryzacji transakcji płatniczych
 • silnie uwierzytelnianie użytkowników w świetle RTS EBA
 • nowe obowiązki informacyjne wobec użytkowników, w tym korzystanie z trwałego nośnika
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
Michał Synowiec

Michał Synowiec

16:45

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni byli zobowiązani do przygotowania się na nowe przepisy wprowadzane przez Dyrektywę PSD2 do 13 stycznia 2018 r.  Obecnie trwają już końcowe prace nad ustawą implementującą dyrektywę PSD2 do prawa polskiego.
Udział w organizowanym szkoleniu pozwoli Państwu na szczegółowe zapoznanie się z obowiązkami nakładanymi przez Dyrektywę PSD 2 na operatorów telefonii komórkowych. Ponadto Eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości, dając pewność co do przygotowania działalności zgodnie z wymogami powyższej regulacji.

Podczas szkolenia znakomici Eksperci omówią m.in. następujące zagadnienia:

 • PSD2 a przepisy krajowe, w tym przepisy przejściowe
 • wymogi regulacyjne, w tym obowiązek uzyskania zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych
 • warunki świadczenia usług PIS/AIS – wymogi regulacyjne
 • nowe zasady uwierzytelniania i autoryzacji transakcji płatniczych

Grupa docelowa:

Szkolenie adresujemy do:

 • przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:
 • Finansowego
 • Prawnego
 • Compliance
 • Transakcji Elektronicznych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dostosowanie działalności branży telekomunikacyjnej do wymogów ustawy implementującej PSD2 „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 08.03.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 08.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dostosowanie działalności branży telekomunikacyjnej do wymogów ustawy implementującej PSD2 (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Michał Synowiec

Michał Synowiec

Associate, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij