Dyrektywa MiFID II w sektorze inwestycyjnym - nowe wyzwania i obowiązki dla TFI

Grupa tematyczna:
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 18-19.09.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Zbigniew
Długosz

Nowe obowiązki nałożone przez MiFID II na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

 • Ochrona inwestora zgodna z nowymi obowiązkami
 • Zasady zwiększające przejrzystość rynkową
 • Zmiany w infrastrukturze rynkowej wymuszone przez ład korporacyjny
 • Nowe uprawnienia KNF dla nadzoru TFI uregulowane Dyrektywą MiFID II
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Jacek
Zdziarstek

av

Aneta
Geller-Żołądkowska

Wpływ najnowszych zmian w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi na produkty Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 • Zasady nabywania produktu – prawidłowo przeprowadzony proces obsługi Klienta
 • Zmiany w procesie oferowania i dystrybucji produktów finansowych
 • Nowe zasady dotyczące interwencji produktowych według ESMA
 • Regulacje ESMA w zakresie zarządzania i zatwierdzania nowego produktu
 • Stosowanie zachęt w procesie dystrybucji produktów oferowanych przez TFI
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Wojciech
Maryański

Rola dystrybutorów w świetle nowych regulacji

 • Przepisy normujące wynagrodzenia dystrybutorów
 • Zmiany tworzenia modeli dystrybucji
 • Działania modeli dystrybucji dla firm zarządzających funduszami
 • Sprzedaż poszczególnych usług przez dystrybutorów zgodnie z wytycznymi MiFID II
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Tomasz
Masiarz

av

Paweł
Izdebski

Kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

 • Regulacje PRIIPs a pakiet MiFID II
 • Nowe wymogi dotyczące transparentności informacyjnej wobec inwestorów detalicznych
 • Wpływ regulacji PRIIPs na TFI
 • Nowe zasady odpowiedzialności TFI w kontekście regulacji PRIIPs
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Majkowycz

Rola platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych

 • Współpraca pomiędzy TFI oraz sieciami sprzedaży produktów finansowych należących do jednej grupy kapitałowej
 • Zasady publikacji informacji o prowizjach
 • Rola fizycznej sieci sprzedaży produktów inwestycyjnych
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Tomasz
Masiarz

av

Paweł
Izdebski

Nowe obowiązki analizy Klienta przez firmy inwestycyjne nakładane przez Dyrektywę MiFID II

 • Nowe obowiązki informacyjne wobec Klienta, w tym wyjaśnienie wszelkich ryzyk obsługi Klientów
 • Określenie profilu inwestycyjnego Klienta
 • Nowe kryteria dotyczące klasyfikacji Klienta
 • Procedury obsługi zleceń Klientów
 • Wymogi sprawozdawczości wobec Klientów
 • Obowiązki w zakresie prowadzenia rejestrów
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe obowiązki nałożone przez MiFID II na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • Kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
 • Rola dystrybutorów w świetle nowych regulacji
 • Wpływ najnowszych zmian w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi na produkty Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Rola platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych
 • Nowe obowiązki analizy Klienta przez firmy inwestycyjne nakładane przez Dyrektywę MiFID II

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Nowe regulacje wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wejście w życie Dyrektywy MiFID II, z początkiem 2018 roku, w istotny sposób wpłyną na działanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Zmianom ulegną kwestie związane z zapewnieniem ochrony Klientów oraz z przejrzystością funkcjonowania firm inwestycyjnych. Dyrektywa MiFID II wprowadza nowe wymogi w firmach prowadzących działalność na rynku funduszy inwestycyjnych oraz zwiększa transparentność rynkową w myśl nowych obowiązków. Podczas warsztatu szczegółowo zostaną omówione obowiązki dotyczące informowania klienta oraz określenia jego profilu inwestycyjnego. Proces wdrażanie nowych regulacji wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie mieć istotny wpływ na relacje pomiędzy Dystrybutorem, a Klientem. W trakcie spotkania skoncentrujemy się na nowych sankcjach karnych za nadużycia informacji poufnych oraz Prelegenci opowiedzą jak nowe regulacje wpłyną na przepisy normujące wynagrodzenie dystrybutorów.
Na warsztacie Eksperci zaprezentują zmiany, jakie czekają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, oraz podpowiedzą jak je bezpiecznie wdrożyć. Zostaną poruszone problematyczne kwestie związane z przygotowaniem firm inwestycyjnych do nowych wymogów nakładanych przez regulacje.

Grupa docelowa:

Warsztat kierowany jest do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

 • Działów Prawnych
 • Działów Compliance

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dyrektywa MiFID II w sektorze inwestycyjnym - nowe wyzwania i obowiązki dla TFI „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.07.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dyrektywa MiFID II w sektorze inwestycyjnym - nowe wyzwania i obowiązki dla TFI (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Jacek Zdziarstek

Dyrektor, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Tomasz Majkowycz

Adwokat, MKP Majkowycz Kancelaria Prawna

avatar

Aneta Geller-Żołądkowska

Kierownik Zespołu, Zespół Zgodności ze Standardami i Przeciwdziałania Korupcji, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Wojciech Maryański

Prezes Zarządu, Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

avatar

Tomasz Masiarz

Prawnik, Partner, Kancelaria Prawna Dubiński, Jeleński, Masiarz i Wspólnicy

avatar

Paweł Izdebski

Prawnik, Kancelaria Prawna Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy

Partnerzy