Dyrektywa PSD II - bezpieczeństwo danych Klienta w relacji Banki a TPP

Grupa tematyczna:
Banki, Finanse

Data: 16-17.11.2017 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Krzysztof
Korus

Dyrektywa PSD2 i jej implementacja – nowe wyzwania dla banków i TPP

 • PSD2 w aspekcie compliance i opportunity – nowe obowiązki i nowe szanse
 • Zasady współpracy banków z TPP, wymiana informacji pomiędzy TPP a bankami, standard komunikacji, bezpieczeństwo danych, PSD2 vs GDPR
 • Warianty współpracy banków i TPP, przykłady wykorzystania nowych usług płatniczych oraz ich świadczenie w okresach przejściowych
 • Obowiązki banków i TPP przy świadczeniu usług PIS i AIS
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Zbigniew
Długosz

Odpowiedzialność banków oraz TPP za transakcje

 • Odpowiedzialność za transakcje w praktyce - ciężar dowodu, staranność klienta, rola ostrzeżeń na stronach banków w polskim orzecznictwie
 • Nieautoryzowane transakcje w PSD/PSD2, limity odpowiedzialności i jej rozkład
 • Udział PIS w inicjowaniu płatności a odpowiedzialność banku i ciężar dowodu oraz roszczenia regresowe dostawcy prowadzącego rachunek do PIS
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia nieautoryzowanych transakcji i raportowanie incydentów
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Konrad
Stolarski

Bezpieczeństwo płatności i silne uwierzytelnianie klienta przy transakcjach i dostępie do rachunku

 • Autoryzacja i autentykacja transakcji w PSD2 i stosowanie w praktyce poszczególnych kategorii elementów (wiedza, posiadanie, cechy klienta)
 • Bezpieczeństwo indywidualnych danych uwierzytelniających
 • Wyjątki od silnego uwierzytelniania dla transakcji zbliżeniowych, transportu, zaufanych odbiorców, transakcji zdalnych oraz możliwość stosowania risk based approach
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Arwid
Mednis

Prawne aspekty biometrii w bankowości

 • Rozwój biometrii w sektorze finansowym
 • Prawne ograniczenia stosowania biometrii
 • Dane biometryczne jako dane sensytywne
 • Dane biometryczne w świetle PSD2, RODO i polskich przepisów wdrażających RODO
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Góralczyk

Platforma polish Api - usługi oparte na dostępie stron trzecich do rachunków płatniczych

 • Specyfika wspólnego interfejsu w oparciu o dostęp do rachunku płatniczego
 • Podział usług platformy polish API
 • Autoryzacja i realizacja operacji
 • Regulacje wpływające na funkcjonowanie API – proces powstawania platform
 • API - finansowanie, przełożenie strategi na modele biznesowe
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Piotr
Góralczyk

av

Tomasz
Fus

Panel Dyskusyjny: Open API – szanse i zagrożenia

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Dyrektywa PSD II i jej implementacja – nowe wyzwania dla banków i TPP
 • Odpowiedzialność Banków oraz TPP za przeprowadzone transakcje
 • Bezpieczeństwo płatności i silne uwierzytelnienie Klienta przy transakcjach i dostępie do rachunku.
 • Platforma polish Api - usługi oparte na dostępie stron trzecich do rachunków płatniczych
 • Panel Dyskusyjny: Open API – szanse i zagrożenia
 • Prawne aspekty biometrii w bankowości

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Wdrożenie Dyrektywy PSD II, która ma wejść w życie 13 stycznia 2018 roku zapewni bezpieczeństwo danych Klienta w ramach współpracy pomiędzy Bankami a TPP. Nowe przepisy dotyczące usług płatniczych mają na celu wzmocnienie i ustandaryzowanie procesów. W związku z tym znacznie wzrośnie odpowiedzialność Banków i TPP za przeprowadzone transakcje, w tym nieautoryzowane.
Zmiany które mają zostać wprowadzone w Bankach wpłyną na platformy API. Eksperci opowiedzą Państwu o regulacjach wpływających na funkcjonowanie platform API oraz zaprezentują jak przełożyć strategie na modele biznesowe. Na warsztacie zostaną omówione standardy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas komunikacji Banków z podmiotami trzecimi. Zostaną omówione standardy SCA dotyczące silnego uwierzytelnienia Klienta oraz będą pokazane najczęściej wybierane elementy z kategorii: wiedza, posiadanie, czy cechy Klienta. Eksperci omówią jak kwestie biometrii wzmocnią ochronę transakcji i przedstawią aktualne trendy w tym zakresie.
Warsztat pozwoli Państwu poszerzyć swoja wiedzę dotycząca wymogów stawianych przez Dyrektywę PSD II związanych z przejrzystością, obowiązkami informacyjnymi i świadczeniem usług transakcyjnych nakładanych na Banki i TPP.

Grupa docelowa:

 • Warsztat kierujemy do sektora bankowego oraz TPP, w szczególności do:
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dyrektywa PSD II - bezpieczeństwo danych Klienta w relacji Banki a TPP „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.09.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 16.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 16.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dyrektywa PSD II - bezpieczeństwo danych Klienta w relacji Banki a TPP (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Radca prawny, Partner, dLK Legal Korus

avatar

Dr Konrad Stolarski

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Dr Arwid Mednis

Lider praktyki TMT/IP i ochrony danych osobowych, radca prawny, PwC Legal

avatar

Piotr Góralczyk

Przedsiębiorca, UnifiedAPI

avatar

Tomasz Fus

Prawnik, dLK Legal

Partnerzy