Działalność depozytariusza z perspektywy przeprowadzania badania audytowego

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 20.11.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wprowadzenie

 • Rola audytora
 • Analiza ryzyka audytowego – podejście
 • Niezbędne badania audytowe – obowiązki wynikające z przepisów prawa
 • Rola depozytariusza – dlaczego audyt jest niezbędny z punktu widzenia banku?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Rekomendacja H – wytyczne dla systemu kontroli wewnętrznej depozytariusza

 • Organizacja systemu kontroli
 • Funkcje kontroli
 • Zapewnianie zgodności
 • Audyt wewnętrzny
12:15

Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego w kontekście działalności depozytariusza

 • Standardy atrybutów audytora -Omówienie poszczególnych zasad, jakimi audytor jest obowiązany kierować się dla zapewnienia rzetelnego wykonywania swojej funkcji:
 • Cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu
 • Niezależność i obiektywizm
 • Bezpośrednia współpraca
 • Dodatkowe obowiązki audytora
 • Naruszenie niezależności lub obiektywizmu audytora
 • Biegłość i należyta staranność
 • Rozwój zawodowy
 • Program zapewnienia i poprawy i jakości
 • Ocena zewnętrzna i wewnętrzna audytu
 • Standardy działania
 • Zarządzanie audytem i zasobami audytu
 • Planowanie audytu
 • Informowanie i zatwierdzanie, składanie sprawozdań
 • Zasady i procedury
 • Koordynacja działań
 • Outsourcing audytu
 • Charakter pracy
 • Ład organizacyjny
 • Zarządzania ryzykiem
 • Kontrola
 • Wykonywanie zadań - etapy
 • Dokumentowanie informacji
 • Przekazywanie wyników audytu
13:15

Przerwa na lunch

13:45

Metodologia przeprowadzania audytu

 • Plan audytu
 • Dokumentacja robocza i ocena materiału
 • Klasyfikacja rekomendacji i spostrzeżeń audytu
 • Informowanie o wynikach audytu, zastrzeżenia jednostki audytowanej
 • Identyfikowanie i dokumentowanie dodatkowych działań wynikających z prac audytowych
 • Finalny raport z audytu
 • Sprawozdanie zarządcze
 • Monitorowanie realizacji zaleceń audytu
14:45

Metodyka badania audytowego

15:30

Odpowiedzi na pytania uczestników

16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Większa skala działalności funduszy inwestycyjnych wymaga także odpowiedniego nadzoru nad ich działalnością. Tymczasem inwestorzy często nie mają pojęcia, że w prowadzenie funduszy zaangażowanych jest wiele podmiotów. To agenci transferowi, audytorzy, firmy prowadzące księgowość funduszy oraz depozytariusze.
Z perspektywy bezpieczeństwa oszczędności lokowanych w funduszach - kluczowe znaczenie mają ci ostatni. Depozytariusz, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, to instytucja niezależna od zarządzającego funduszami, odpowiedzialna za zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Statut to dokument regulujący m. in.: strategię inwestycyjną. Depozytariusz czuwa więc nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdza, czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem oraz nadzoruje i sprawdza, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym celem i przepisami. W związku z tym niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na właściwe przeprowadzenie procesu audytu działalności depozytariusza.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione m.in.:

 • niezbędne badania audytowe – obowiązki wynikające z przepisów prawa
 • metodologia przeprowadzania audytu
 • finalny raport z audytu
 • sprawozdanie zarządcze

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wymiany doświadczeń w przedmiotowej tematyce.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno depozytariuszy, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Szczególnie zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z takich departamentów: powierniczych, compliance, finansowych, wyceny funduszy, audytu oraz operacyjnych.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Działalność depozytariusza z perspektywy przeprowadzania badania audytowego „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 29.10.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 29.10.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.11.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Działalność depozytariusza z perspektywy przeprowadzania badania audytowego (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Justyna Czekaj

Radca Prawny, Akademia Compliance

Partnerzy