Efektywny HR Compliance - aspekty praktyczne

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, HR i Kadry, Prawo, CUW

Tagi: compliance | HR | Whisteblowing | UOPZ

Data: 23-24.11.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 24.10-24.11.2020

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Stanowisko Compliance Officera – obowiązki, na czym polega jego rola? Czy łączyć je z innymi funkcjami w organizacji?

 • Tworzenie systemu compliance; koordynacja działań zarządzania zgodnością w obrębie spółki
Justyna Postępska-Czekaj

Justyna Postępska-Czekaj

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Compliance a kwestie prywatności pracownika

 • Procedury zarządzania konfliktami interesów
 • Monitorowanie czasu pracy w przypadku pracy zdalnej – jak daleko możemy się posunąć?
 • Bezpieczne i świadome korzystanie z komunikatorów i platform pracy zdalnej
Julia Besz

Julia Besz

Justyna Tyc-Brzosko

Justyna Tyc-Brzosko

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Właściwe postępowanie w przypadku sporów i niedopuszczenie ich na drogę sądową na linii organizacja – pracownik

 • Odpowiedzialność za działania pracowników - jak należycie ją rozłożyć?
 • Postępowania wyjaśniające i mediacje w przypadku naruszenia prawa pracy
dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

15:00

Zarządzanie zgodnością – raportowanie i narzędzia je wspierając

Oskar Filipowski

Oskar Filipowski

16:00

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Efektywna współpraca działów: prawnych, HR, compliance, ochrony danych osobowych – jak spiąć cały system?

 • Rola właściwych komórek - podział obowiązków między działami
Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Budowanie kultury compliance w organizacji

 • Jak zaangażować pracowników do tworzenia i stosowania narzędzi compliance w praktyce?
 • System oceny pracowników a aspekty compliance
Beata Janicka

Beata Janicka

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system whistleblowingowy?

Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

14:30

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – projektowane zmiany

Salwador Milczanowski

Salwador Milczanowski

Julia Besz

Julia Besz

16:00

Zakończenie II dnia konferencji, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Procedury mające na celu ograniczenie ryzyka braku zgodności z przepisami prawa, a także z powszechnie obowiązującymi zasadami etyki, co raz bardziej zyskują na znaczeniu w każdym przedsiębiorstwie. Nie da się ukryć, że to właśnie kapitał ludzki jest największą wartością w organizacji. Jest on też największym czynnikiem niosącym ryzyko łamania zasad. Zapewnienie zgodności na każdym etapie: od rekrutacji, poprzez wdrażanie pracownika, przebieg zatrudnienia oraz jego zakończenie, ciąży nie tylko na działach HR. Chociaż jego rolą jest głównie doradztwo, opracowywanie strategii i wdrażanie polityk i procedur związanych z kwestiami zatrudnienia i prawa pracy, to zarząd spółki musi zarządzać ryzykiem braku zgodności, a także wprowadzać stosowne, zapobiegawcze procedury compliance. Zgodność z przepisami powinna obejmować wszystkich członków organizacji, dlatego też niezbędna jest współpraca wielu działów co budzi niejednokrotnie wiele niejasności. Mamy nadzieje, że to spotkanie będzie na nie odpowiedzią. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką!

Główne zagadnienia:

 • Stanowisko Compliance Officera – obowiązki, na czym polega jego rola? Czy łączyć je z innymi funkcjami w organizacji?
 • Efektywna współpraca działów: prawnych, HR, compliance, ochrony danych osobowych – jak spiąć cały system?
 • Budowanie kultury compliance w organizacji - jak zaszczepić ideę compliance w pracownikach?
 • Procedury zarządzania konfliktami interesów
 • Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system whistleblowingowy?
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – projektowane zmiany
 • Narzędzia wspierające raportowanie i zarządzanie zgodnością

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów. Ponadto, serdecznie zapraszamy kancelarie prawne oraz firmy doradcze.
DZIAŁY:

 • HR
 • Compliance
 • Prawny
 • Audytu
 • Zarządzania ryzykiem
 • Nadzoru Właścicielskiego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Efektywny HR Compliance - aspekty praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 6.10.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 23.10.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 23.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Efektywny HR Compliance - aspekty praktyczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o.

Salwador Milczanowski

Salwador Milczanowski

Counsel, Zespół Compliance, Domański Zakrzewski Palinka

Justyna Postępska-Czekaj

Justyna Postępska-Czekaj

Radca Prawny, Just Comply

Oskar Filipowski

Oskar Filipowski

Chief Compliance Officer, Polpharma S.A.

Julia Besz

Julia Besz

Associate, Kancelaria DZP

Justyna Tyc-Brzosko

Justyna Tyc-Brzosko

Senior Associate, Kancelaria DZP

Beata Janicka

Beata Janicka

Compliance Manager, Bank Pekao S.A.

Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

 Prawniczka, Compliance oficerka, Trenerka biznesu, Aktywna Menedżerka compliance i ESG

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij