Efektywny manager, skuteczny lider- zarządzanie i przywództwo

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, Zarządzanie

Tagi: zarządzanie | zespół rozproszony | motywacja | komunikacja

Data: 07.03.2023r.

Cena:
1695 zł/os. > 14.02-07.03.2023

Program

 
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Rozpoczęcie- omówienie zasad szkolenia oraz potrzeb uczestników

10:00

Zarządzanie zmianą – podstawowa wiedza lidera

 • Dlaczego zmiana budzi opór i jak przekonać pracowników do zmiany?
 • Mózg a zmiany – dlaczego zmiany budzą opór i jak temu zaradzić? Poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka.
 • Jak skutecznie wprowadzić zasady w nowym lub zmienić je w dotychczasowym zespole?
11:00

Przerwa

11:15

Zarządzanie zmianą – podstawowa wiedza lidera cz. 2 + ćwiczenia

 • Dlaczego tak trudno wytrwać w zmianie - wprowadzanie zmian wg modelu Fishera
 • Exposé szefa
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne
12:30

Przerwa

13:00

Skuteczne zarządzanie zespołem- delegowanie zadań i odpowiedzialności + ćwiczenie

 • „Powerful questions”oraz rola umiejętności „miękkich”i empatii w „twardej” pracy
 • Ratowanie vs pomaganie w zarządzaniu zespołem
 • Wykorzystanie modelu GROW w zarządzaniu
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników
 • Case-study i ćwiczenia praktyczne
14:30

Przerwa

14:45

Przywództwo sytuacyjne– model Blancharda – omówienie teorii i przykładów z biznesu

 • Przywództwo sytuacyjne wg modelu Blancharda
 • Style przywództwa vs etapy rozwoju pracownika
 • Rola kultury odpowiedzialności w zarządzaniu
 • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników
 • Przykłady z biznesu
16:00

Podsumowanie szkolenia i panel konsultacyjny

16:30

Zakończenie

Szkolenie poprowadzi

Małgorzata Warda
Warda & Partners

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Główne zagadnienia:

 • Zarządzanie zmianą – podstawowa wiedza lidera
 • Dlaczego tak trudno wytrwać w zmianie - wprowadzanie zmian wg modelu Fishera
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Wykorzystanie modelu GROW w zarządzaniu
 • Przywództwo sytuacyjne– model Blancharda
 • „Powerful questions”oraz rola umiejętności „miękkich”i empatii w „twardej” pracy

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • Przygotowują się dopiero do objęcia pozycji team lidera,
 • Zarządzają zespołem, lecz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i przećwiczyć nowe umiejętności w praktyce,
 • Chcą się skuteczniej komunikować i efektywniej zarządzać podległymi pracownikami,
 • Chcą za pomocą skutecznej komunikacji zwiększyć efektywność swojego podległego zespołu, aby bez problemu realizował swoje cele i zadania,
 • Znają ból przekazywania niepopularnych decyzji i wprowadzania zmian na które podwładni reagują oporem i chcą poznać mechanizmy pozwalające utrzymać motywację zespołu w trudnych sytuacjach,
 • Poszukują praktycznych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zofia Bernat

Coordination Specialist, Junior Trainings Organization Specialist
Coordination Department
M: +48 575 300 528
e-mail: z.bernat@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Efektywny manager, skuteczny lider- zarządzanie i przywództwo „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1395 zł + 23% VAT do 13.02.2023 r.

  2. 1695 zł + 23% VAT po 13.02.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.03.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Efektywny manager, skuteczny lider- zarządzanie i przywództwo (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Małgorzata Warda

Małgorzata Warda

MBA – Praktyk i trenerka biznesu, konsultantka, akredytowana międzynarodowo mentorka biznesowa i coach liderów, wykładowca MBA.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij