Eliminacja ryzyk w umowach o roboty budowlane w oparciu o nowelizację ustawy ograniczającej zatory płatnicze

Grupa tematyczna:
Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 10-11.04.2019 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:45
av

Renata
Robaszewska

Umowy o roboty budowlane między inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcą – przepisy prawne a nieważne postanowienia umowne

 • Niezbędne zapisy dotyczące określenia przedmiotu umowy
 • Rozliczenie stron po odstąpieniu umowy o roboty budowlane – niezbędne klauzule umowne
 • Sprzeczne z prawem postanowienia umowy; brak równowagi w odpowiedzialności kontrahentów
 • Zgłoszenie inwestorowi podwykonawców na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego
 • Skutki niezgłoszenia bądź nieprawidłowego zgłoszenia podwykonawców; sprzeciw inwestora
10:00

Przerwa kawowa i czas na networking

10:15
av

Jacek
Łubecki

av

Magdalena
Mila

Kara umowna jako narzędzie dyscyplinujące

 • Zasady skutecznego zastrzegania kar umownych
 • Mechanizmy obronne przed karami umownymi
 • Procesowe aspekty dotyczące kar umownych
12:15

Przerwa na lunch

13:00
av

Jakub
Mianowski

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy

 • Zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy w prawie cywilnym i w prawie zamówień publicznych
 • Zakres solidarnej odpowiedzialność wobec podwykonawcy i dostawcy
 • Roszczenia pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą w związku z solidarną odpowiedzialnością wobec podwykonawcy
 • Granice swobody umów a regulacje ustawowe dotyczące solidarnej odpowiedzialności
14:15
av

Mateusz
Grabiec

Ryzyka związane z realizacją kontraktu o roboty budowlane

 • Zasady wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych i ich konsekwencje
 • Niedbałość wykonania umowy – roszczenia i dochodzenie należności
 • Sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a zapisami zawartymi w załącznikach do umowy
 • Brak gwarancji bankowej lub protokołu odbioru wymaganych przez inwestora
 • Roszczenie wykonawcy o przedłużenie czasu na wykonanie umowy
 • Rękojmia i gwarancja; odpowiedzialność wykonawcy za wady fizyczne
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Grażyna
Kuźma

Zabezpieczenie terminowej zapłaty wynagrodzenia w umowie

 • Przypadek braku terminowych wpłat a gwarancja zapłaty za roboty budowlane w Kodeksie Cywilnym
 • Żądanie wykonawcy ustanowienia gwarancji zapłaty
 • Gwarancja zapłaty na rzecz podwykonawcy
 • Zabezpieczenie umowy na wypadek zmiany cen energii, materiałów budowlanych
11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:15
av

Jan
Sakławski

Trudności z rozliczeniem finansowym kontraktu a nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych (wejście w życie 1.06.2019r.)

 • Co w przypadku upadłości czy restrukturyzacji kontrahenta? Dostępne rozwiązania
 • Założenia nowelizacji: limit na regulację długów, obowiązek sprawozdawczy do Ministerstwa Finansów, ulga na złe długi
 • Nowe sankcje nakładane przez KAS za nieregulowanie faktur
 • Zakaz cesji wierzytelności w umowie a faktoring
 • Możliwości rozwiązania konfliktu: postępowanie sądowe, arbitrażowe i ugody
12:45

Przerwa na lunch

13:30
av

Adrian
Hołub

Prawno-techniczne due diligence nieruchomości – błędy stron procesu wpływające na budowę

 • Błędy architektów, geodetów i urzędów, które wpływają na proces budowy – przykłady
 • W jakich momentach inwestor powinien kontrolować generalnego wykonawcę?
 • Inspektor nadzoru z ramienia inwestora – dlaczego warto go zaangażować?
 • Kiedy geodeta kryje generalnego wykonawcę?
 • Kto odpowiada za błędną lokalizację granic działki i tyczenia budynku?
 • Błędy map zasadniczych negatywnie wpływające na proces budowy
 • Konsekwencje błędnego używania pojęć w dokumentacji budowlanej między stronami i przy odbiorze budynku
 • Powierzchnia ewidencyjna działki / budynku (EGIB) vs dane zawarte w Księdze Wieczystej
 • Proces pozwolenia na odwodnienie wykopu wstrzymuje proces budowy – kto za to odpowiada?
15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Trudności z rozliczeniem finansowym kontraktu a nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Sprzeczne z prawem postanowienia umowy; brak równowagi w odpowiedzialności kontrahentów
 • Skutki niezgłoszenia bądź nieprawidłowego zgłoszenia podwykonawców; sprzeciw inwestora
 • Zasady skutecznego zastrzegania kar umownych
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy – odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji
 • Zabezpieczenie umowy na wypadek zmiany cen energii, czy materiałów budowlanych
 • Prawne Due Diligence w procesie inwestycji budowlanych

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Brak terminowych płatności ze strony kontrahenta? Wzrost cen materiałów budowlanych? Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji? Czasochłonne dochodzenie należności? Upadłość lub restrukturyzacja firmy, z którą mamy podpisaną umowę? Branża budowlana zmaga się aktualnie z wieloma trudnościami. Wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniom – wątpliwościom wraz z prawidłową realizacją umowy o roboty budowlane, przygotowaliśmy dla Państwa warsztat. Podczas 2 dni omówione zostaną postanowienia umowne, które można uznać za nieważne, ale również niezbędne zapisy. Branżowi specjaliści fachowo przedstawią kwestie: zgłoszenia podwykonawców, kar umownych oraz mechanizmów obronnych, aby im zapobiegać, roszczeń między inwestorem a generalnym wykonawcą na podstawie solidarnej odpowiedzialności. Omówione zostanie również zabezpieczenie terminowej zapłaty wynagrodzenia w umowie. Dowiemy się, jak na umowy o roboty budowlane wpłynie nowelizacja ustawy ograniczająca zatory płatnicze, która zacznie obowiązywać już w czerwcu. Na koniec posłuchamy o due diligence – czyli jak błędy prawno-techniczne wpływają na proces budowlany. Zapraszamy!

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli firm deweloperskich oraz budowlanych. W szczególności do udziału zachęcamy działu prawne, inwestycyjne, przygotowania i realizacji umów oraz kontraktów, a także kontrolingu czy nadzoru. Adresatami wydarzenia są również kancelarie prawne, firmy inwestorskie oraz firmy doradczo – konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

Działy:

 • Prawny
 • Inwestycji
 • Przygotowania i realizacji umów oraz kontraktów
 • Kontrolingu i nadzoru

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Eliminacja ryzyk w umowach o roboty budowlane w oparciu o nowelizację ustawy ograniczającej zatory płatnicze „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 21.02.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 07.03.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 07.03.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.04.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Eliminacja ryzyk w umowach o roboty budowlane w oparciu o nowelizację ustawy ograniczającej zatory płatnicze (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Renata Robaszewska

Radca Prawny, Kancelaria Robaszewska & Płoszka

avatar

Grażyna Kuźma

Partner/Radca prawny, Kancelaria Taylor Wessing

avatar

Jacek Łubecki

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy w Poznaniu

avatar

Jan Sakławski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

avatar

Mateusz Grabiec

Partner, Kancelaria Baker McKenzie

avatar

Adrian Hołub

Współwłaściciel i Członek Zarządu, Polish Geodetic Group

avatar

Jakub Mianowski

Adwokat, Kancelaria RMS Mianowski Sawicki

avatar

Magdalena Mila

Prawnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Partnerzy