Employer Branding - dobre praktyki budowania pozytywnego wizerunku firmy

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 16.10.2018 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Sztuka efektywnego zarządzania marką pracodawcy

 • Employer Branding jako wsparcie dla biznesu – więcej niż marketing
 • Gorące trendy rynkowe w obszarze EB – od komunikacji wewnętrznej do skutecznych kampanii rekrutacyjnych
 • Efektywność vs skuteczność w EB – potencjał działania zgodnie ze strategią
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Zadbaj o spójność zamiast benefitów

 • EVP vs USP – pracownik jako klient
 • Wartości w firmie – budowanie rzeczywistego zaangażowania zamiast deklaracji
 • Szybki feedback i gratyfikacja to za mało – identyfikacja jako element budowania sieci ambasadorów
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Daj pracownikowi powód by został

 • Od candidate experience do employee experience – kluczowe wskaźniki sukcesu
 • Efektywny proces onboardingu krok po kroku – welcome kit to nie wdrożenie
 • Kreatywne kampanie wewnętrzne, a potencjał rozwoju obszaru EB na zewnątrz
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Pomiary i promocja w EB

 • Kultura organizacyjna a retencja – pułapka myślenia „mamy go”
 • Kontrowersje wokół badania satysfakcji – pytać tak, żeby się dowiedzieć
 • Eksponowanie potencjału organizacji na zewnątrz – mówienie działaniami zamiast sloganami
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Po co Ci Employer Branding?

Ludzie lubią wiedzieć… chcą też poznać Twoją firmę. Wykorzystaj tę zasadę i pokaż swoje mocne strony:

 • zbuduj wizerunek profesjonalnej organizacji
 • wpływaj na zaangażowanie pracowników
 • stań się pożądanym pracodawcą na rynku pracy

Cele szkolenia:

 • przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat możliwości skutecznego pozycjonowania aktywności firmy poprzez działania z zakresu Employer Brandingu – od monitoringu nastrojów i doświadczeń nowych pracowników, budowania wewnętrznych programów aktywizujących kadrę, po tworzenie kreatywnych kampanii rekrutacyjnych,
 • zwiększenie kompetencji osobistych w zakresie poszukiwania dobrych praktyk w obszarze Employer Brandingu i adaptowania ich do potrzeb własnej organizacji oraz w zakresie pracy nad nowatorskimi programami.


Metody szkoleniowe:

Program szkolenia opiera się na założeniu aktywizacji uczestników szkolenia w możliwie jak największym stopniu, w oparciu o:

 • wprowadzenie teoretyczne do bloków szkoleniowych (prezentacja multimedialna nt. standardów w obszarze EB + pogłębienie omawianych zagadnień o doświadczenia trenera i uczestników szkolenia),
 • techniki kreatywne (brainstorming, praca z elementami Design Thinking i mindmapping),
 • praca projektowa w grupie / grupach (praca z case studies),
 • dyskusja / wymiana doświadczeń w kontekście omawianych case studies i praktyk rynkowych.

Benefity:

 • materiały dostępne w wersji elektronicznej i papierowej
 • kameralne grupy
 • 8 godzin szkoleniowych
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa:

 • menedżerowie i specjaliści działów HR i EB,
 • specjaliści i menedżerowie działów PR,
 • pracodawcy borykający się z problemami związanymi z nieefektywną rekrutacją,
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu Employer Brandingu i praktycznym treningiem w oparciu o wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Employer Branding - dobre praktyki budowania pozytywnego wizerunku firmy „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 25.09.2018 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 25.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Employer Branding - dobre praktyki budowania pozytywnego wizerunku firmy (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Kamila Bidzińska

Konsultant biznesowy, Doradca zarządów oraz działów: HR, komunikacji i marketingu

Partnerzy