English negotiation skills

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 12.06.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Registration of participants

9:30

Principles of conflict management

 • Dos and don'ts: Managing conflict effectively
 • Conflict management styles test - learn how you approach and manage conflicts
 • Learn how to choose particular conflict management styles

Negotiation dynamics

 • Negotiation process architecture and phases
 • BATNA
 • ZOPA
 • WATNA
 • MLATNA
 • Power in negotiations
11:00

Coffee break

11:15

Negotiation Simulation

 • Presentation of a negotiation scenario, background information and confidential instructions
 • Assigning negotiation roles
 • Teams negotiate and re-negotiate with counterparts
 • Debriefing session - outcome analysis and lessons learned

Planning in negotiations

 • Preparation and planning tools – practical tools that will help you prepare for every negotiation

Debriefing negotiations

In this session you will learn how to professionally debrief negotiations i.e. analyze the results of the negotiations, the negotiation process, strategies and tactics.

Negotiation Simulation

 • Presentation of a negotiation scenario, background information and confidential instructions
 • Assigning negotiation roles
 • Teams negotiate and re-negotiate with counterparts
 • Debriefing session - outcome analysis and lessons learned

Improving communication skills  

 • Principles of effective communication in a negotiation setting
 • Improving listening skills                                                                         
 • How to spot deception?
 • How to defend against manipulation?
 • Persuasion
 • Argumentation
 • "Power words"
 • Improving emotional intelligence   
13:00

Lunch

14:00

Negotiation strategies and relations with partners

 • Distributive and integrative negotiation strategies
 • The selection of negotiation strategies based on the type of negotiation and the type of partner
 • Distinguishing between interests, issues and positions.
 • Building relationships
 • Negotiation tactics and techniques
 • Handling objections
 • Overcoming negotiation impasse
 • Tips and tricks
15:00

Coffee break

15:00

Problem-solving techniques for distributing value and strengthening relationships

Negotiation Simulation

 • Presentation of a negotiation scenario, background information and confidential instructions
 • Assigning negotiation roles
 • Teams negotiate and re-negotiate with counterparts
 • Debriefing session - outcome analysis and lessons learned

Heighten your awareness of your strengths and weaknesses as a negotiator

16:30

Handing certificates to participants

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

Does your work require highly developed negotiation skills?
Does the future of the company depend on the skills affecting the decisions of others?
Have you always wanted to run negotiations and direct the rules of them?

This training session prepares the participants for professional and effective negotiations with business partners. You will experience the great power of managing conversations and using hard arguments. Understanding the tricks and negotiation tricks will protect you from submissiveness and strengthen your self-confidence. The training is a workshop and based on stimulating interactive exercises.

Key Takeaways (What attendees will learn from this workshop):

 • Be able to effectively prepare and plan for negotiations
 • Learn key characteristics that make a good negotiator
 • Approach negotiations in a strategic way
 • Understand your own conflict resolution styles as well as the negotiating styles of the other side
 • Understand critical stages of negotiation
 • Learn persuasion skills and meeting the interests of all parties

The training is addressed to:

 • Account managers, directors
 • Specialists working in sales, production, sales
 • Specialists working with corporate clients
 • Specialists of legal departments
 • Anyone running negotiations and representing company interests externally

Benefits:

 • Downloading electronic materials
 • Close groups
 • 8 hours of training
 • Lunch and coffee break
 • Participation certificate

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W English negotiation skills „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 22.05.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 22.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem English negotiation skills (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

dr Michał Chmielecki

Trener

Partnerzy