Finanse w Centrum Usług Wspólnych jako droga do efektywnego działania i wzrostu zysków

Grupa tematyczna:
Centrum usług wspólnych

Data: 21-22.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Krzysztof
Szymański

av

Dr
Tomasz
Zieliński

Modele rozliczeń kosztów oraz kalkulacja rentowności kontraktów usługowych w CUW z wykorzystaniem ZPRK/RPCA

 • Istota kalkulacji kosztów i rentowności kontraktów usługowych w ZPRK – kalkulacja i rozliczenie kosztów zasobów i procesów usługowych na realizowane kontrakty
 • Model rozliczeń kosztów zasobów współdzielonych CUW na przykładzie Działu IT
 • Wykorzystanie koncepcji czasów standardowych i reaktywności do automatyzacji modelu rozliczeń kosztów CUW
 • Case Study – prezentacja celów, metodyki wdrożenia oraz uzyskanych rezultatów na przykładzie praktycznego wdrożenia modelu rozliczenia kosztów opartego o ZPRK w przedsiębiorstwie świadczącym usługi na rzecz innych jednostek w grupie kapitałowej
11:30

Przerwa kawowa

12:00
av

Piotr
Szczygielski

Kluczowe instrumenty do zarządzania CUW

 • Wskaźniki drogą do pomiaru efektywności CUW i ludzkiego potencjału
 • Zarządzenie wiedzą w CUW
 • Zarządzanie procesami i raportowanie KPI
 • Sposoby zwiększania efektywności procesowej
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Artur
Klęsk

Ceny transferowe – wyzwania związane z grupowaniem transakcji i współpracą w ramach podmiotów powiązanych

 • Obowiązki w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2017 roku, oraz aktualne prace Ministerstwa Finansów
 • Praktyczna wiedza – ceny transferowe w CUW, benchmarking
 • Q&A – wymiana pierwszych doświadczeń
15:30

Networking

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Katarzyna
Zakrzewska

Rozliczenia wewnątrzgrupowe dla usług świadczonych przez CUW

 • Ustalenie bazy kosztowej funkcjonowania CUW
 • Ustalenie rynkowego narzutu na różne usługi świadczone przez CUW
 • Typowe klucze podziału kosztów
 • Sposoby alokacji kosztów na spółki powiązane (metoda bezpośrednia, metoda pośrednia)
 • Analiza wybranych modeli funkcjonowania CUW
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Mariusz
Szałaj

Efektywne zarzadzanie bieżącymi operacjami CUW – informacje dla praktyków

 • Główne wskaźniki kontroli operacji CUW – co warto monitorować?
 • Zdefiniowanie oraz wdrożenie mechanizmu kontroli i nadzoru obszaru operacji CUW
 • Jakie obszary weryfikować stale / okresowo w związku z wymogami zewnętrznymi?
 • Budowanie oraz wykorzystanie wartości dodanej modelu CUW
 • Efektywne zarzadzanie komunikacja wewnętrzną i zewnętrzną w środowisku scentralizowanych operacji
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Aleksandra
Kalinowska

Transparentny podział odpowiedzialności prawnej, w ramach działalności CUW – wyznaczenie granic

 • Jak skonstruować umowę z klientami by zyskać, a nie zablokować sobie ruchów prawnych?
 • Skuteczny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami jednej
 • Grupy Kapitałowej
 • BPM jako jedna z metod zarządzania procesami biznesowymi
15:00

Networking

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Modele rozliczeń kosztów w ramach całego CUW
 • Wskaźniki finansowe – kluczowe instrumenty do zarządzania CUW
 • Ceny transferowe – wyzwania związane z grupowaniem transakcji i współpracą w ramach podmiotów powiązanych
 • Alokacja kosztów – metodyka i aktualne trendy rynkowe
 • Transparentny podział odpowiedzialności prawnej, w ramach działalności CUW - wyznaczenie granic
 • Masz już CUW? Sprawdź o czym warto pamiętać – informacje dla praktyków

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Centrum Usług Wspólnych stanowi doskonałe narzędzie dla rozwijających się Grup Kapitałowych. Proces zoptymalizowania usług pomaga usprawnić i zwiększyć wydajność procesów wewnątrz firmy, co przekłada się na zmniejszenie wydatków. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed CUW, proponujemy Państwu udział w konferencji.

Dzięki uczestnictwu, dowiedzą się Państwo:

 • Jak skutecznie dobrać model rozliczeń kosztów w ramach CUW
 • Jak poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi grupowania transakcji, współpracy w ramach podmiotów powiązanych
 • Jak wyznaczyć granice prawne odpowiedzialności w ramach jednego CUW
 • Jak przejść przez metodykę i aktualne trendy rynkowe związane z alokacją kosztów
 • Jakie są kluczowe wskaźniki finansowe związane z pomiarem efektywności w CUW, metodami obliczenia kosztów obsługi klienta, sposobów raportowania KPI

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom Centrów Usług Wspólnych, w szczególności:

 • Członkom Zarządu
 • Dyrektorom Finansowym
 • Dyrektorom Strategicznym i Operacyjnym
 • Departamentom Księgowości i Kontrolingu

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Finanse w Centrum Usług Wspólnych jako droga do efektywnego działania i wzrostu zysków „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 29.04.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Finanse w Centrum Usług Wspólnych jako droga do efektywnego działania i wzrostu zysków (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

avatar

Artur Klęsk

Partner, ENODO Advisors

avatar

Katarzyna Zakrzewska

Manager ds. Cen Transferowych, PKF Consult

avatar

Krzysztof Szymański

Wiceprezes Zarządu, ABC Akademia

avatar

Dr Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu ABC Akademia

avatar

Piotr Szczygielski

Starszy Konsultant, Infosys Poland

avatar

Michał Liszewski

Starszy Konsultant, Infosys Poland

avatar

Aleksandra Kalinowska

Partner, A2Z Tax&Legal Matyka i Wspólnicy

Partnerzy