Funkcjonowanie i rozwój serwisów transakcyjnych w erze open banking

Grupa tematyczna:
Banki, Grupy kapitałowe, Finanse

Data: 06-07.12.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Krzysztof
Korus

Open banking po polsku, czyli zacieśnienie współpracy na linii banki – TPP

 • wdrażanie otwartych API z perspektywy banków i dostawcy usług – zmiana podziału ról?
 • nowe zasady komunikacji – obowiązki spoczywające na dostawcy prowadzącym rachunek
 • dostęp TPP do rachunku – zasady uwierzytelnienia – wskazówki praktyczne
 • kwestie prawne a wyzwania biznesowe - czy banki utracą kontrolę nad najważniejszym aktywem, czyli relacją z klientem
 • problematyka zbierania danych w celu przygotowywania ofert - nieuczciwa konkurencja
 • fall-back option – podejście TPP oraz ASPSP
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Maciej
Kostro

Standard Polish API – aspekty technologiczne i biznesowe

 • inicjatywy standaryzacyjne w UE i ich wpływ na kształt polskiego standardu
 • sfera wątpliwości: założenia a oczekiwania – czy w Polsce przyjmie się otwarty nowy model bankowości
 • wersja 2.1 – nowe metody uwierzytelniania, techniczne aspekty specyfikacji, nowe funkcjonalności m.in. dotyczące obsługi rachunków korporacyjnych
 • Polish API w perspektywie unijnej – wyzwanie stworzenia skoordynowanego, szczelnego i czytelnego ekosystemu wzajemnego rozpoznawania stron w ramach nowych rodzajów transakcji
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Pycia

Wyzwania otwartej bankowości z perspektywy prac KIR

 • usługi wspierające wdrożenie PSD2 - HUB PSD2 w KIR
 • wyzwania dla bezpieczeństwa kanałów zdalnych w czasach PSD2
 • zewnętrzne narzędzie autoryzacyjne – większe bezpieczeństwo i odpowiedź na wyzwania RTS
 • dedykowane certyfikaty dla PSD2
 • tożsamość cyfrowa – usługa mojeID
15:00
av

Prof. n. dr hab.
Dariusz
Szostek

Przyszłość wartościowania usług i produktów opartych o PSD2

 • wpływ regulacji  na obecne oraz nowe modele TPP
15:30
av

Marcin
Chruściel

Przyszłość wartościowania usług i produktów opartych o PSD2

 • rozwój usług i funkcjonalności oferowanych przez banki
 • czy cybersecurity stanie się głównym wyznacznikiem pozyskania lojalnego klienta?
16:00

Debata Ekspertów - Q&A Session

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Joanna
Erdman

Otwarta bankowość oczami praktyka banku – case study

10:45

Przerwa kawowa

11:15
av

Dr
Krzysztof
Korus

Zarządzanie odpowiedzialnością w ramach transakcji nieautoryzowanych

 • prawna architektura zapobiegania transakcjom oszukańczym w świetle przepisów
 • odpowiedzialność w przypadku niezastosowania silnego uwierzytelnienia
 • wyłączenie spod stosowania standardowych wymogów bezpieczeństwa
 • kwestia podziału kosztów za nieprawidłowo wykonane operacje
12:45

Przerwa na lunch

13:45
av

Piotr
Ziółkowski

av

Michał
Sas

Podejście regulatorów w zakresie nadzoru nad rynkiem usług płatniczych

 • prace EBA - projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS) określający ramy współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami - wymagania dotyczące okresowych raportów, których właściwe organy mogą żądać od instytucji płatniczych działających na ich terytoriach
 • ostateczne wytyczne EBA w sprawie zgłaszania oszustw w ramach PSD2 - gromadzenia i raportowania danych o transakcjach płatniczych i oszukańczych transakcjach płatniczych przy użyciu spójnej metodologii, definicji i podziałów danych
 • aktualne prace KNF w zakresie tworzenia wirtualnej piaskownicy regulacyjnej
 • decyzje UOKIK w zakresie stosowania trwałego nośnika i ich wpływ na działania rynku
15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Open banking po polsku, czyli zacieśnienie współpracy na linii banki – TPP
 • Dostęp TPP do rachunku – zasady uwierzytelnienia – wskazówki praktyczne
 • Standard Polish API – aspekty technologiczne i biznesowe
 • Wpływ regulacji na obecne oraz nowe modele TPP
 • Zarządzanie odpowiedzialnością w ramach transakcji nieautoryzowanych
 • Podejście regulatorów w zakresie nadzoru nad rynkiem usług płatniczych

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Dyrektywa PSD2 od strony regulacyjnej jest już dość dobrze znana podmiotom rynku finansowego. Jednak sama koncepcja open banking, pozwalająca klientom na swobodny wybór finansowego usługodawcy, to w szczególności dla banków wyzwanie, któremu muszą stawić czoła.
Podczas konferencji uwagę odbiorcy skupimy przede wszystkim na aspekcie technologicznym i biznesowym związanymi z rozwojem otwartej bankowości. Technologicznym z perspektywy funkcjonowania standardu Polish API i przeniesienia jego rozwiązań do budowania wewnętrznych systemów aplikacji i rozwiązań, nie tylko na płaszczyźnie finansowych grup kapitałowych, ale i mniejszych podmiotów rynku.
Od strony biznesowej kompleksowo omówimy prace KIR, szczególnie w obszarze HUB PSD2, który ma integrować różne API oraz formy działalności. Zaprosiliśmy także do współpracy Eksperta ze strony banku i dostawcy usług, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w podejściu do open banking oraz pracach przygotowawczych i testowych związanych z wejściem w życie standardów technicznych we wrześniu 2019 r.
Pozostawimy również szerokie pole do dyskusji w obszarze tworzenia się i wyceny nowych produktów opartych na PSD2. Postawimy na pytania, ale i na kompleksowe odpowiedzi: czy czeka nas era beyond banking, i do czego doprowadzi otwarcie twierdz banków w ramach współpracy z innymi podmiotami rynku?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

kadrę menadżerską banków i TPP, w szczególności przedstawicieli działów:

 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej, Elektronicznej
 • Prawnych
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Compliance
 • Centrów Usług Rozliczeniowych

oraz:

 • Osoby nadzorujące projekt PSD w bankach
 • Przedstawicieli firm oferujących produkty płatnicze
 • Niebankowych wydawców kart i dostawców usług płatniczych
 • Dostawców technologii dla instytucji finansowych
 • Kancelarie prawne obsługujące sektor finansowy
 • Operatorów telekomunikacyjnych i firmy świadczące usługi płatności mobilnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Funkcjonowanie i rozwój serwisów transakcyjnych w erze open banking „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 29.10.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 8.11.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 8.11.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 5.12.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Funkcjonowanie i rozwój serwisów transakcyjnych w erze open banking (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

avatar

Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Partner, Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

avatar

Krzysztof Pycia

Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

avatar

Piotr Ziółkowski

Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska

avatar

Joanna Erdman

Dyrektor ds. Rozwoju Kart Płatniczych w Departamencie Produktów Podstawowych i Usług Niebankowych, mBank

avatar

Marcin Chruściel

Dyrektor Orange Finanse w Orange Polska

avatar

Maciej Kostro

Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich

avatar

Michał Sas

Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska

Partnerzy