HR Business Partner – rola, filary, perspektywy

Grupa tematyczna:
HR i Kadry

Data: 25-26.09.2018 r.

Cena: 1795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

ROLA HRBP

 • Najnowsze badania i trendy HR
 • Ewolucja roli HRBP w odpowiedzi na zmieniający się kontekst rynkowy
 • Autodiagnoza własnych preferencji do roli HR BP
11:00

Przerwa kawowa

11:15

FILARY

 • Kontekst strategiczny i model biznesowy organizacji
 • Planowanie strategiczne
 • Projektowanie struktury i strategii HR
 • Employer Branding jako narzędzie strategiczne
13:00

Lunch

14:00

SYSTEMOWE PODEJSCIE DO CYKLU ŻYCIA PRACOWNIKA

 • Nowoczesne podejście i metody rekrutacji
 • Rozwój pracowników jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej oraz praktyka retencyjna
 • Zarządzanie wyjściem z organizacji
15:30

Przerwa kawowa

15:45

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ROZWOJU I EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

 • Rola menedżera w rozwoju organizacji wysokoefektywnej
 • Skuteczna operacjonalizacja strategii i modele kaskady celów (MBO/Hoshin Kanri/OKR)
 • Monitoring wyników
 • Ocena wyników i systemy motywacyjne
17:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Poranna kawa

9:30

ZARZĄDZANIE TALENTEM ORGANIZACYJNYM

 • Definicja talentu i wybór podejścia. Projekt czy proces?
 • Uniwersalne i specyficzne kryteria wyceny potencjału
 • Systemowe zarządzanie sukcesją i rozwojem.
11:00

Przerwa kawowa

11:15

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 3D

 • Psychologiczne aspekty zmiany i rola lidera w transformacji postaw pracowników i całego zespołu.
 • Efektywność organizacyjna w zmianie
 • Efektywne wdrożenie i komunikacja w zmianie
13:00

Lunch

14:00

CONTROLING PERSONALNY JAKO NARZĘDZIE ANALIZY I PREDYKCJI

 • Założenia i podstawowe wskaźniki controllingu personalnego
 • Analiza i predykcja – jak myśleć i działać, aby realnie wesprzeć biznes
 • Case study wybranej organizacji
15:30

Przerwa kawowa

15:45

BUDOWANIE ORGANIZACJI OPARTYCH NA WARTOŚCIACH

 • Wartości i ich wpływ na zachowania
 • Kultura organizacyjna jako pochodna wartości menedżerów
 • Rola HR BP w zależności od poziomu rozwoju organizacji
16:15

ZAKOŃCZENIE

 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju uczestników
 • Podsumowanie, pytania, wnioski
17:00

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W ramach szkolenia uczestnik:

 • pozna ewolucję HR Business Partneringu w różnych kontekstach rynkowych - od realizacji klasycznej funkcji: partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego po najnowszy trend nawigatora paradoksu.
 • będzie miał okazję zaprojektować własny model roli HR Business Partnera odpowiadający jego osobistym doświadczeniom i preferencjom oraz potrzebom organizacji.
 • przećwiczy projektowanie miejsca HRBP w strukturze organizacyjnej firmy
 • pozna wymiary nowoczesnego HR i perspektywy roli HR Business Partnera.
 • zrozumie podstawy budowania zaufania i partnerstwa strategicznego.
 • nauczy się jak projektować rozwiązania i rozwiązywać problemy organizacyjne.
 • zrozumie rolę controlingu personalnego jako narzędzia zarządczego wspierającego kluczowe procesy decyzyjne.
 • określi swoje mocne strony oraz wyznaczy plan rozwoju pomocny w osiągnięciu własnych aspiracji.

Cel szkolenia:

Przedstawienie systemowego oddziaływania na zaangażowanie i efektywność pracowników oraz zbudowanie podstaw do partnerstwa organizacyjnego. Syntetyczne przedstawienie i warsztatowe przećwiczenie zagadnień związanych z rolą HR Business Partnera pomoże ugruntować pozycję na rynku pracy bądź wzmocni gotowość do pracy na stanowisku HR Business Partnera w wybranej przez uczestnika branży.

Szkolenie zostanie zrealizowane w sposób praktyczny i warsztatowy, stosowane metody pracy trenerskiej to:

 • Mini wykłady
 • Dyskusja
 • Filmy
 • Testy autodiagnozy
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Case study

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy, Managerowie, Kierownicy zarządzający zasobami ludzkimi
 • HR Biznes Partnerzy zainteresowani usystematyzowaniem i poszerzeniem dotychczasowej wiedzy
 • Specjaliści pretendujący do roli HR Biznes Partnera w organizacji
 • Wszyscy pracownicy działów HR chcący poszerzyć swoje kompetencje i aktywnie wspierać rozwój swój i organizacji

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W HR Business Partner – rola, filary, perspektywy „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 05.09.2018 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 05.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem HR Business Partner – rola, filary, perspektywy (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Karina Popieluch

konsultant ds. HR, trener biznesu, wykładowca MBA