Identyfikacja i remediacja zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł, Branża budowlana

Data: 24.05.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Agnieszka
Skorupińska

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi a szkoda w środowisku

 • Obowiązek zgłoszenia zanieczyszczenia
 • Czy można być zmuszonym do wykonania badań?
 • Rejestry zanieczyszczeń
 • Wykazy starostów
 • Do jakiego urzędu zgłosić zanieczyszczenie?
 • Wnioski o ustalanie warunków remediacji 
 • Ograniczona remediacja
 • Zwolnienie z obowiązku remediacji
 • Odsunięcie obowiązku remediacji w czasie
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Agnieszka
Skorupińska

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, raporty początkowe

 • Jak przeprowadzać badania gleby i ziemi zgodnie z rozporządzeniem?
 • Czy konieczne są wszystkie etapy identyfikacji zanieczyszczenia?
 • Najczęstsze błędy w zakresie badań
 • Raporty początkowe
 • Obowiązki właściciela zanieczyszczonej nieruchomości po zakończeniu działalności gospodarczej
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Agnieszka
Skorupińska

Zanieczyszczenie w toku transakcji oraz inwestycji

 • Jak zanieczyszczenie wpływa na termin realizacji inwestycji?
 • Co można zrobić z zanieczyszczeniem w toku inwestycji?
 • Obowiązki podmiotu kupującego zanieczyszczone tereny pod nowe inwestycje
 • Przenoszenie decyzji o remediacji na nabywce nieruchomości
15:00
av

Paweł
Goldsztejn

Proces remediacji okiem doradcy technicznego

 • Co jest najważniejsze żeby proces remediacji był racjonalny i efektywny?
 • Ocena zanieczyszczenia – wyniki laboratoryjne / zdrowy rozsądek / ocena zagrożeń
 • Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi – co to jest / jak należy korzystać z tego / co to nam daje
 • Wybór metody remediacji – wykopanie, oczyszczanie, neutralizacja, monitoring a geologia, geochemia / spodziewany czas wykonania / koszt / efekt
 • Formalne uzyskanie decyzji remediacyjnej – metoda remediacji / czas remediacji / efekt remediacji
 • Czy remediacja może mieć negatywne skutki – jakie / jak to ocenić
16:30

Dyskusja i networking

17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowoczesne techniki prowadzenia remediacji
 • Wnioski o ustalanie warunków remediacji 
 • Raporty początkowe
 • Rozporządzenia o zanieczyszczeniu

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Współcześnie w przedsiębiorstwach występują spore problem w pozyskiwaniu atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów pod nowe inwestycje. Coraz częściej są to tereny poprzemysłowe, które wykazują duży stopień zanieczyszczenia. Koniecznością jest więc ich oczyszczenie, czyli przeprowadzenie procesu remediacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o:

 • procedurach postępowania w przypadku procesu remediacji
 • regulacjach prawnych wpływających na zanieczyszczanie gleby
 • obowiązkach podmiotu kupującego zanieczyszczone tereny pod nowe inwestycje
 • historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi
 • przeprowadzeniu oceny ryzyka

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów ds. remediacji i ochrony środowiska z sektora:

 • energetycznego
 • przemysłowego
 • gazowniczego
 • naftowego
 • ciepłowniczego
 • deweloperskiego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Identyfikacja i remediacja zanieczyszczenia powierzchni ziemi „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 24.04.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 24.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Identyfikacja i remediacja zanieczyszczenia powierzchni ziemi (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Agnieszka Skorupińska

Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

avatar

Paweł Goldsztejn

Kierownik Zespołu Środowiska, Arcadis Sp. z o.o.

Partnerzy