Implementacja Dyrektywy PSD2 w branży telekomunikacyjnej

Grupa tematyczna:
Banki, Finanse

Data: 20.10.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę PSD2 – główne założenia projektu ustawy

 • PSD 2 i przepisy wykonawcze a przepisy krajowe
 • Wprowadzenie nowych kategorii usług płatniczych – usługi inicjowania płatności (PIS), usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS)
 • TPP jako podmioty oferujące usługi PIS i AIS
 • Wymóg stosowania silnego uwierzytelnienia użytkownika, RTS opracowane przez EBA
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Modyfikacja zakresu wyłączeń z obowiązku stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Zmiany dotyczące „zwolnienia telekomunikacyjnego” – zakres zwolnienia w nowym projekcie Ustawy o usługach płatniczych implementującym PSD 2
 • Progi płatności wyłączonych spod reżimu regulacyjnego
 • Panel dyskusyjny
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Operatorzy telekomunikacyjni jako dostawcy usług płatniczych

 • Wymogi regulacyjne, w tym obowiązek uzyskania zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych
 • Nowe obowiązki, w tym obowiązki wobec KNF jako organu nadzoru
 • Koszty uzyskania zezwolenia i prowadzenia działalności jako dostawca usług płatniczych
 • Proces dostosowania działalności do wymogów Ustawy o usługach płatniczych, w tym przepisów implementujących PSD 2
15:30

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • PSD 2 i przepisy wykonawcze a przepisy krajowe
 • Zmiany dotyczące „zwolnienia telekomunikacyjnego”
 • Progi płatności wyłączonych spod reżimu regulacyjnego
 • Nowe obowiązki, w tym obowiązki wobec KNF jako organu nadzoru
 • Wymogi regulacyjne, w tym obowiązek uzyskania zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą przygotować się na nowe przepisy wprowadzane przez Dyrektywę PSD2 do 13 stycznia 2018 r.  Poprzednia wersja wskazanego aktu wprowadziła tzw. „zwolnienie telekomunikacyjne”, natomiast przedmiotem obecnej zmiany jest jego dookreślenie i jednoczesne zawężenie.  
Dodatkowo został opublikowany długo oczekiwany drugi projekt Ustawy implementującej Dyrektywę PSD2. Jedną z ważniejszych zmian wynikającą z projektu jest nowa regulacja dotycząca wyłączenia telekomunikacyjnego poprzez zastąpienie pojęcia abonenta pojęciem użytkownika końcowego. Ponadto zgodnie z aktem prawa unijnego, projekt Ustawy wdrażającej przewiduje, że podmiot korzystający ze ,,zwolnienia telekomunikacyjnego'' jest zobowiązany przekazać KNF powiadomienie zawierające opis oferowanych usług oraz roczną opinię pokontrolną.
Udział w organizowanym szkoleniu pozwoli Państwu na szczegółowe zapoznanie się z obowiązkami nakładanymi przez Dyrektywę PSD 2 na operatorów telefonii komórkowych. Ponadto Eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości, dając pewność co do przygotowania działalności zgodnie z wymogami powyższej regulacji.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresujemy do:

przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Finansowego
 • Prawnego
 • Compliance
 • Transakcji Elektronicznych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Implementacja Dyrektywy PSD2 w branży telekomunikacyjnej „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 18.09.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 18.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Implementacja Dyrektywy PSD2 w branży telekomunikacyjnej (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Marta Stanisławska

Senior Associate, Bird & Bird

avatar

Piotr Dynowski

Radca prawny, partner kierujący praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Jakub Ziemba

Radca prawny, Counsel, Kancelaria Bird & Bird

Partnerzy