Innowacje w rekrutacji - jak dotrzeć do najlepszych kandydatów wykorzystując social media i narzędzia marketingowe?

Grupa tematyczna:
HR i Kadry

Data: 21.08.2017 r.

Cena: 1095 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

9:00

Jak w pełni wykorzystać potencjał ogłoszenia rekrutacyjnego? - wprowadzenie

 • Szczegółowe omówienie elementów ogłoszenia mających wpływ na ilość i jakość aplikacji od kandydatów 
 • Najnowsze praktyki podnoszące atrakcyjność ogłoszenia online wśród potencjalnych kandydatów
 • Jak poprawnie mierzyć i analizować efektywność ogłoszeń?
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Jak w pełni wykorzystać potencjał ogłoszenia rekrutacyjnego? - część warsztatowa

 • Praca nad ogłoszeniami Uczestników i określenie kierunku pożądanych zmian wraz z tzw. quick wins (zachęcamy do zabrania ze sobą wydruku Państwa konkretnych ogłoszeń)
12:00

Nie tylko ogłoszenie, czyli jak zwiększyć zasięg i dotrzeć do kandydatów, którzy nie zaglądają do serwisów rekrutacyjnych? - wprowadzenie

 • Jak prowadzić angażujący kandydatów profil na Facebook'u, LinkedIn i Instagram i dostosować go do specyfiki serwisów?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nie tylko ogłoszenie, czyli jak zwiększyć zasięg i dotrzeć do kandydatów, którzy nie zaglądają do serwisów rekrutacyjnych? - c.d.

 • Przykłady najlepszych profili w social media i omówienie ich elementów

część warsztatowa

 • Mini-audyt wybranego profilu firmowego w social media oraz przygotowanie rekomendacji zmian
16:00

Narzędzia innowacyjnego HR-owca, czyli pierwszy krok do digital HR

 • Przegląd digitalowych narzędzi, użytecznych w codziennej pracy HR-owca, podnoszących efektywność jego pracy w kontekście prowadzonych rekrutacji
17:00

Zakończenie szkolenia i wręczenie Uczestnikom certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • potrafili ocenić prowadzone dotąd działania (ogłoszenia, obecność w serwisach rekrutacyjnych i społecznościowych) i przygotować rekomendacje zmian zwiększające zainteresowanie kandydatów w obecnie wykorzystywanych kanałach
 • znali najnowsze trendy w zakresie prowadzenia działań online
 • znali szereg aplikacji i narzędzi przydatnych w ich pracy, które będą mogli zacząć stosować, aby podnieść efektywność prowadzonych działań

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się planowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacji i selekcji kadr. Zapraszamy Dyrektorów, Managerów i specjalistów, którzy chcą podnieść skuteczność prowadzonych procesów rekrutacyjnych w oparciu o nowoczesne narzędzia marketingowe.

Metodologia:

 • Wykłady – przekazywanie wiedzy
 • Forma warsztatowa z ćwiczeniami praktycznymi
 • Prezentacja case'ów

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.07.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.07.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: "Innowacje w rekrutacji - jak dotrzeć do najlepszych kandydatów wykorzystując social media i narzędzia marketingowe?" zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 31.07.2017 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 31.07.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.08.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Innowacje w rekrutacji - jak dotrzeć do najlepszych kandydatów wykorzystując social media i narzędzia marketingowe? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.07.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.07.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Marta Pawlak-Dobrzańska

Strateg i analityk HR