Innowacyjna rekrutacja - wykorzystanie najnowszych technologii

Grupa tematyczna:
HR i Kadry

Data: 14.06.2018 r.

Cena: 1795 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Budowanie person kandydatów z pokolenia wchodzącego na rynek pracy

 • Przedstawienie badań analizy rynku pracy
 • Zdefiniowanie grup docelowych
 • Stworzenie person w oparciu o model Persona Canvas

Mapowanie ścieżki kandydata i kontaktu z marką

 • Przekrój kandydatów w procesie rekrutacji
 • Mapowanie doświadczeń kandydata i kontaktu z marką w procesie rekrutacji
 • Ścieżki kandydata a lejek rekrutacyjny
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Budowanie komunikacji w oparciu o EVP i misję, wizję, wartości firmy

 • Elementy i cykl tworzenia EVP
 • Podział EVP ze względu na czynniki emocjonalne, funkcjonalne i ekonomiczne
 • Funkcje misji, wizji i wartości w EVP
 • Przykłady ciekawego przedstawienia EVP

Projektowanie zakładki kariera

 • Funkcje zakładki kariera
 • Przedstawianie poszczególnych elementów w zakładce:
 • Ogłoszenia rekrutacyjne
 • Kultura organizacyjna
 • Benefity
 • Ścieżki kariery
 • Dodatkowe funkcje (chat, formularze, grywalizacja)
 • Dobre praktyki i inspiracje
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Content i oprawa graficzna

 • Dobre praktyki w budowaniu angażującego contentu (Video, Real-time marketing, Live posts)
 • Budowanie contentu w oparciu o kulturę organizacyjną
 • Narzędzia do oprawy graficznej
 • Canva
 • Piktochart
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Wykorzystanie social media w budowaniu marki i rekrutacji

 • Facebook
  • Strona firmowa i jej zastosowanie w budowaniu marki
  • Kampanie płatne, ich zastosowanie i opłacalność
  • Potencjał wydarzeń w promocji rekrutacji
  • Rola grup społecznościowych w rekrutacji i employer brandingu
  • Direct Search na Facebooku
  • Prawdy i mity w budowaniu marki personalnej
  • Zakładka kariery na FB
  • Budowanie relacji z użytkownikami młodego pokolenia
 • Instagram
  • Budowanie wizerunku w oczach przyszłych kandydatów
  • Dobór # i estetyka zdjęć
  • Pomysły i inspiracje na angażujący content
  • Budowanie sieci odbiorców
 • Twitter
  • Potencjał konta firmowego i jego funkcje
  • Budowanie społeczności followersów
16:30

Mierzenie efektywności w działaniach HR i digital HR

 • Podział metryk na ilościowe i jakościowe, metryki dopasowane do narzędzi
 • Przegląd narzędzi do monitorowania obecności w sieci (Buffer, Hootsuite, Google alerts, Brand24, Sentione)
 • Narzędzia do analizy zakładki kariera (Google Analytics, Hotjar)
17:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla uczestników:

 • podsumowanie szkolenia w formie materiałów elektronicznych i papierowych
 • gotowe persony w modelu user canvas persona
 • tabelę do mapowania doświadczeń kandydata w procesie rekrutacji
 • schemat tworzenia EVP wraz z przykładami
 • checklistę - jak zbudować dobrą zakładkę kariery
 • filmiki instruktażowe jak korzystać z social media
 • przykłady komunikatów do poszczególnych social mediów
 • szablony do gromadzenia i analizy danych z wykorzystywanych narzędzi

Celem szkolenia będzie przybliżenie charakterystyki funkcjonowania w digitalowym świecie młodych odbiorców, przedstawienia skutecznych kanałów komunikacji oraz contentu, który jest dla nich angażujący i ciekawy. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób budować ofertę dla potencjalnych kandydatów w oparciu o EVP (jak również misję, wizję, wartości) i przekazywać ją za pomocą digitalowych kanałów komunikacji.

Metody pracy:

 • case study - analiza przypadków
 • warsztaty - ćwiczenia w grupach
 • elementy coachingu grupowego
 • praca z użyciem komputerów

Wymagane od uczestników!!!

 • Komputer do praktycznej nauki programów graficznych

Szkolenie dedykowane:

 • specjalistom działów HR
 • Rekruterom
 • wszystkim osobom zainteresowanym metodami komunikacji z młodym pokoleniem poprzez dobrze przygotowaną
 • zakładkę kariery, ogłoszenia i social media
 • reprezentantom firm, którzy chcą budować autentyczną komunikację do kandydatów w oparciu o kulturę organizacyjną

Benefity:

 • pobieranie materiałów w wersji elektronicznej
 • kameralne grupy
 • 8 godzin szkoleniowych
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Innowacyjna rekrutacja - wykorzystanie najnowszych technologii „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 24.05.2018 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 24.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Innowacyjna rekrutacja - wykorzystanie najnowszych technologii (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Zuzanna Woźniak

Konsultant HR

Partnerzy