Instytucja służebności przesyłu – praktyka i najnowsze orzecznictwo

Grupa tematyczna: Energetyka, Branża budowlana

Data: 27-28.09.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.08-30.09.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Postanowienia umów ustanawiających służebność przesyłu

 • Zasada określoności służebności przesyłu w zakresie treści a poprawne sformułowanie postanowień umowy
 • Analiza sposobów opisu lokalizacji urządzeń przesyłowych
 • Oznaczenie przedmiotu służebności przesyłu
 • Podanie wartości służebności przesyłu w akcie notarialnym w przypadku nabycia służebności nieodpłatnie
 • Wniosek wieczystoksięgowy
Adam Bieranowski

Adam Bieranowski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Zasiedzenie służebności przesyłu

 • Działania powodujące przerwanie biegu zasiedzenia
 • Aspekty procesowoprawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu oraz środków dowodowych
 • Omówienie kluczowego orzecznictwa
Maciej Krotoski

Maciej Krotoski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Problematyka procesu dycyzyjnego podczas ustanawiania służebności przesyłu na gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

 • Ustanowienie służebności przesyłu jako czynność przekraczająca zwykły zarząd
 • Zasady reprezentacji przy ustanawianiu służebności przesyłu
 • Omówienie wybranego orzecznictwa
Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kwestie dotyczące unormowania szerokości pasa służebności przesyłu

 • Analiza orzecznictwa
Michał Tomczak

Michał Tomczak

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Określenie wartości służebności przesyłu

 • Analiza zaktualizowanego standardu wyceny
 • Wynagrodzenie jednorazowe lub corocznie płacone właścicielowi, użytkowniowi wieczystemu nieruchomości obciążonej
Katarzyna Żebrowska

Katarzyna Żebrowska

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Regulacja zaszłości – urządzenia przesyłowe znajdujące się na nieruchomości

 • Urządzenia przesyłowe znajdujące się na nieruchomości – najczęstsze scenariusze
 • Sposoby usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości
 • Przesłanki likwidacji lub przebudowy urządzeń przesyłowych
 • Ustanowienie służebności przesyłu w stosunku do urządzeń istniejących na nieruchomości
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu
Dr Hubert Wysoczański

Dr Hubert Wysoczański

15:00

Analiza konsekwencji wybranych kluczowych orzeczeń Sądu Najwyższego

 • Uchwała SN z dn. 16.05.2017r., sygn.III CZP 101/16 - możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 • Postanowienie SN z dn. 16.02.2017 r., sygn. III CZP 100/16 - urządzenia przesyłowe wybudowane na nieruchomościach państwowych w okresie przed przeniesieniem „majątku sieciowego” na przedsiębiorstwa państwowe albo gminy
Roman Dziczek

Roman Dziczek

16:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zapisy umów ustanawiających służebność przesyłu
 • Zasiedzenie służebności przesyłu
 • Służebność przesyłu na gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Unormowanie szerokości pasa służebności przesyłu
 • Określenie wartości służebności przesyłu
 • Przesłanki do likwidacji lub przebudowy urządzeń przesyłowych
 • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Służebność przesyłu jak każda służebność stanowi o ingerencji jednej osoby w prawa drugiej, z tą jednak różnicą, że w tym przypadku po jednej stronie mamy zawsze przedsiębiorcę, a więc podmiot wyspecjalizowany posługujący się aparatem prawnym, dysponujący przeważnie znaczącymi środkami finansowymi, tymczasem po drugiej stronie może być każdy. Już sam fakt zróżnicowanej pozycji stron stosunku prawnego rodzi sytuację konfliktogenną. A że nie jest to tylko potencjalne zagrożenie świadczy ilość spraw sądowych, których złożoność prowadzi do konieczności rozstrzygnięć podejemowanych przez Sąd Najwyższy, a i w tym przypadku orzecznictwo dalekie jest od jednolitości. Nasze warsztaty pomogą Państwu poruszać się w tej skomlikowanej materii bez potrzeby ingerencji sądu. Na spotkaniu dzięki Ekspertom dowiecie się również Państwo, jak najlepiej zabezpieczyć interesy na poszczególnych etapach postępowania sądowego.

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest do sektora energetycznego w szczególności do:

 • Departamentów Nieruchomości Energetycznych
 • Departamentów Zarządzania Infrastrukturą Sieciową
 • Departamentów Zarządzania Siecią i Przesyłem
 • Departamentów Zarządzania Nieruchomościami
 • Departamentów Majątku Sieciowego
 • Departamentów Eksploatacji Sieci
 • Departamentów Przesyłu
 • Departamentów Inwestycji i Rozwoju
 • Departamentów Prawnych

oraz do:

 • Przedstawicieli firm doradczych
 • Rzeczoznawców majątkowych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Instytucja służebności przesyłu – praktyka i najnowsze orzecznictwo „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 17.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Instytucja służebności przesyłu – praktyka i najnowsze orzecznictwo (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Adam Bieranowski

Adam Bieranowski

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Dr Hubert Wysoczański

Dr Hubert Wysoczański

Adwokat, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Norek i Wspólnicy

Katarzyna Żebrowska

Katarzyna Żebrowska

Rzeczoznawca majątkowy

Maciej Krotoski

Maciej Krotoski

Adwokat, Partner, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Michał Tomczak

Michał Tomczak

Adwokat, Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka

Roman Dziczek

Roman Dziczek

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij