Inwestor a generalny wykonawca – sprawy sporne w procesie budowlanym

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 20-21.11.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 21.10-30.11.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zarządzanie ryzykiem prawnym w projektach budowlanych

 • Określenie właściwej alokacji ryzyka w Umowie
 • Identyfikacja oraz ocena prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnego ryzyka – sprawdzone sposoby
 • Ocena na podstawie zrealizowanych inwestycji – case study
Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Główne roszczenia wykonawcy wobec inwestora – case study

 • Domaganie się przedłużenia terminu wykonania umów
 • Roszczenie o koszty dodatkowe wynikające z przedłużenia terminu wykonania robót
 • Wymaganie wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz zamienne
 • Żądanie wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia
Dominika Jędrzejczyk

Dominika Jędrzejczyk

dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Żądania oraz uprawnienia inwestora wobec wykonawcy

 • Roszczenie z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku
 • Żądanie wykonania poprawek w ramach gwarancji na roboty budowlane
 • Roszczenie odszkodowawcze na ogólnych zasadach odpowiedzialności wobec dłużnika za nienależyte wykonanie zadania
Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyka na etapie rozliczenia – proces oceny roszczenia i zbieranie dowodów na poparcie stanowiska strony

 • Analiza danego roszczenia w tym ocena posiadanego materiału dowodowego
 • Zabezpieczenie dowodu pozwalającego na potwierdzenie stanu inwestycji w kluczowym dla stron momencie
 • Metody zakończenia sporów powstałych w ramach inwestycji
Renata Robaszewska

Renata Robaszewska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Postępowanie w przypadku upadłości inwestora lub firmy budowlanej

 • Postępowanie inwestora w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy
 • Uprawnienia inwestora wobec niewypłacalności wykonawcy
 • Wyroki Sądu Najwyższego w sprawie upadłości wykonawcy
 • Postępowanie w przypadku zawierania Umowy zastępczej
 • Postępowanie w przypadku wykonania zastępczego
 • Postępowanie wykonawcy w przypadku ogłoszenia upadłości inwestora
 • Możliwość uzyskania swoich wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego
 • Żądanie zwrotu kaucji gwarancyjnej
Aleksandra Grzechnik

Aleksandra Grzechnik

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Sytuacje kryzysowe pomiędzy inwestorem a wykonawcą – procedury rozstrzygania sporów

 • Konflikty występujące podczas odbioru inwestycji
 • Sprawy sądowe – orzecznictwo
 • Spory budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą – rozwiązania arbitrażowe
Błażej Szczęsny

Błażej Szczęsny

16:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zarządzanie ryzykiem prawnym w projektach budowlanych
 • Główne roszczenia wykonawcy wobec inwestora – case study
 • Żądania oraz uprawnienia inwestora wobec wykonawcy
 • Problematyka na etapie rozliczenia – proces oceny roszczenia i zbieranie dowodów na poparcie stanowiska strony
 • Postępowanie w przypadku upadłości inwestora lub firmy budowlanej
 • Sytuacje kryzysowe pomiędzy inwestorem a wykonawcą – procedury rozstrzygania sporów

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Ze względu na złożoność procesu budowlanego, bardzo często dochodzi do konfliktu podczas współpracy inwestora z generalnym wykonawcą. Zarówno jedna, jak i druga strona mają wiele wymagań wobec siebie. Najczęściej występującymi żądaniami wobec inwestora są roszczenia o koszty dodatkowe wynikające z przedłużenia terminu wykonania robót oraz o wynagrodzenie za roboty dodatkowe, natomiast główne żądania inwestora wobec wykonawcy wynikają z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub w ramach gwarancji na roboty budowlane. Podczas warsztatu „Inwestor a generalny wykonawca – sprawy sporne w procesie budowlanym” zostaną omówione praktyczne rozwiązania najczęściej występujących konfliktów. Istotna jest również kwestia zarządzania ryzykiem prawnym, które w początkowej fazie współpracy jest często pomijane. Pojawi się również wątek dotyczący postępowania w przypadku upadłości inwestora lub firmy budowlanej. Celem spotkania będzie analiza spraw spornych w procesie budowlanym na podstawie zrealizowanych inwestycji.

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do przedstawicieli firm deweloperskich oraz budowlanych w szczególności do zarządu, działów prawnych oraz działu ds. inwestycji. Ponadto adresatami warsztatu są także kancelarie prawne, firmy inwestorskie oraz firmy doradczo – konsultingowe działające na rynku nieruchomości
Działy:

 • Prawny
 • Inwestycji
 • Przygotowania i realizacji inwestycji
 • Umów
 • Nieruchomości
 • Kontraktów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inwestor a generalny wykonawca – sprawy sporne w procesie budowlanym „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 04.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 20.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 20.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inwestor a generalny wykonawca – sprawy sporne w procesie budowlanym (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Aleksandra Grzechnik

Aleksandra Grzechnik

Radca Prawny, Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni

Błażej Szczęsny

Błażej Szczęsny

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Luka i Wspólnicy

Dominika Jędrzejczyk

Dominika Jędrzejczyk

Junior Associate, Kancelaria K&L Gates

dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

Adwokat, Partner, Kancelaria DWF Poland

Jarosław Sroka

Jarosław Sroka

Partner, Radca Prawny,Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson

Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

Radca Prawny, Kancelaria EY Law

Renata Robaszewska

Renata Robaszewska

Radca Prawny, Kancelaria Robaszewska & Płoszka

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij