Jak tworzyć nowoczesne i perswazyjne prezentacje w PowerPoincie?

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 03.06.2019r.

Cena:
1295 zł/os. > 14.05-30.06.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Żelazne zasady dobrej prezentacji

 • Najczęstsze błędy przy tworzeniu prezentacji
 • Od czego zacząć prezentację?
 • Storyline dobrej prezentacji
 • Niezbędne elementy prezentacji, która przekonuje lub sprzedaje
 • Krok po kroku do dobrej struktury prezentacji
10:15

Przerwa kawowa

10:30

Perswazyjność prezentacji biznesowych

 • Jak zasady dotyczące funkcjonowania ludzkiego mózgu pozwalają tworzyć lepsze prezentacje?
 • Jak nadać prosprzedażowy charakter prezentacji?
 • Magiczne słowa-klucze, które zwiększają skuteczność prezentacji
 • Sposoby konstruowania przekonującej oferty w prezentacji
11:30

Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem PowerPointa

 • Lista przestarzałych narzędzi PowerPointa i form graficznych, których należy unikać
 • Proste sposoby na poprawę estetyki prezentacji
 • Elementy graficzne w PowerPoint – proste i nowoczesne
 • Krok po kroku do estetycznego slajdu
 • Triki Power Pointa – szybka i skuteczna edycja zdjęć, tła, elementów graficznych itp.
 • Przykłady slajdów PRZED i PO profesjonalnej modyfikacji
 • Jak opracowywać wykresy, elementy graficzne oraz teksty, by były estetyczne i skuteczne
 • Aktualne trendy w projektowaniu prezentacji
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Część warsztatowa szkolenia

 • Każdy z Uczestników szkolenia opracowuje pod okiem trenera swoja własną prezentację. Możliwe jest zarówno stworzenie nowej prezentacji od zera, jak i modyfikacja istniejącej
 • Trener na bieżąco podpowiada, jakie zmiany należy zrobić w prezentacjach, podchodząc rotacyjnie do każdego z Uczestników
17:00

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad tworzenia skutecznych prezentacji biznesowych
 • nauka tworzenia perswazyjnych prezentacji
 • rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji biznesowej
 • poznanie prostych sposobów poprawy estetyki slajdów w programie PowerPoint
 • nabycie umiejętności tworzenia estetycznych i nowoczesnych prezentacji
 • omówienie zasad, według których odbiorcy bardziej przychylnie odnoszą się do przedstawianej prezentacji
 • poznanie trików PowerPointa ułatwiających szybką i efektywną pracę
 • zdobycie wiedzy na temat przestarzałych form graficznych, których należy unikać

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

„9 na 10 prezentacji tworzonych w biznesie jest złych lub bardzo złych. Slajdy są przeładowane tekstem, mnóstwem niepotrzebnych grafik, skomplikowanych wykresów, diagramów i schematów. Tymczasem tworzenie naprawdę dobrych prezentacji nie wymaga żadnych skomplikowanych umiejętności – wystarczy poznać kilka sprawdzonych zasad i trików tworzenia skutecznych prezentacji. Szkolenie skupia się na przedstawieniu takich technik i narzędzi, które z jednej strony dadzą uczestnikom możliwość tworzenia prezentacji ładnych, estetycznych i nowoczesnych, a z drugiej – pozwolą tworzyć prezentacje, które przekonują, inspirują bądź sprzedają. Program szkolenia opracowany został w oparciu o najnowsze badania neuromarketingowe, które dają jednoznaczne odpowiedzi, co jest skuteczne, a co kontrskuteczne, w tworzeniu szeroko pojętej komunikacji biznesowej.”

Piotr Garlej
ekspert ds. prezentacji

Metodologia:

 • Interaktywny wykład – przekazywanie wiedzy
 • Forma warsztatowa z ćwiczeniami praktycznymi
 • Prezentacja case\'ów

Grupa docelowa:

Adresatami szkolenia są osoby, których charakter pracy wiąże się z koniecznością przygotowywania prezentacji biznesowych. Zapraszamy dyrektorów, managerów, specjalistów oraz wszystkie inne osoby chcące poznać techniki I narzędzia dające możliwość tworzenia estetycznych, nowoczesnych I perswazyjnych prezentacji.

Wymagane od uczestników szkolenia:

 • komputer wyposażony w program PowerPoint
 • prezentacja do modyfikacji lub pomysł na stworzenie nowej prezentacji - wybrany przez każdego z Uczestników

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak tworzyć nowoczesne i perswazyjne prezentacje w PowerPoincie? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 13.05.2019 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 13.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.06.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:

  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak tworzyć nowoczesne i perswazyjne prezentacje w PowerPoincie? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Piotr Garlej

Piotr Garlej

ekspert ds. prezentacji

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij