Jak zaistnieć w sieci? Video Marketing- skuteczny kanał promocji Twojej marki

Grupa tematyczna:
Marketing i PR

Data: 17.04.2018 r.

Cena: 1095 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wprowadzenie do video marketingu oraz rola strategii w komunikacji video marketingowej

 • Jakie cele komunikacyjne może realizować video?
 • Dlaczego ruchomy obraz jest najskuteczniejszą formą przekazu?
 • Dobór kanałów dystrybucji i formatów video
10:50

Przerwa kawowa

11:00

Wykorzystywanie komunikacji za pomocy ruchomego obrazu w komunikacji B2B oraz B2C

 • Treść video a cel komunikacyjny - warsztat w grupach
 • Jak tworzyć skuteczne treści video w serwisie Facebook
  • Specyfika komunikacji video w serwisie
  • Przegląd najskuteczniejszych formatów
  • Jak powinno wyglądać i ile trwać video na Facebooka
  • Wykorzystanie Facebook Live w komunikacji marki
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Jak zaistnieć w serwisie YouTube jako marka

  • Modele budowania komunikacja w serwisie
  • Optymalizacja kanału oraz treści
  • Jak działają algorytmy YouTube
14:50

Przerwa kawowa

15:00

Jak zaistnieć w serwisie YouTube jako marka (cd.)

  • Jak sprawić by nasze treści były wyszukiwane
  • Jak stworzyć materiał video przy niewielkim budżecie
  • Reklama na YouTube
 • Formaty video – przegląd 10 najpopularniejszych form filmowych
 • Źródła wiedzy dotyczące video marketingu. Czym warto się inspirować?
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W ramach szkolenia:

 • dowiesz się jak od A do Z zaplanować i efektywnie wdrożyć skuteczną komunikację przy pomocy video,
 • nauczysz się jak stworzyć założenia strategiczne, które zapewnią powodzenie kampanii,
 • poznasz tajniki tworzenia komunikatów video oraz ich publikacji w dwóch największych serwisach social media na świecie,
 • otrzymasz wskazówki i rozwiązania, które możesz w komunikacji video wdrożyć od zaraz by zwiększyć jej efektywność,
 • nauczysz się dobierać typy i sposoby kierowania reklam w serwisie YouTube
 • poznasz sposoby analizy efektów kampanii video oraz najpopularniejsze narzędzia, które Cię w tym zakresie mogą wspomóc,
 • dowiesz się jakie są najnowsze trendy w komunikacji video w social media i jak jej implementować w działania marketingowe w B2B i B2C,

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania, tworzenia, analizowania, a także koordynowania kampanii video marketingowej w social media, co pozwoli na zwiększenie efektywności komunikacji oraz uatrakcyjnienie dotychczasowego przekazu.

Do osiągnięcia celu wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej:

 • case study
 • warsztatowa praca w zespołach
 • moderowana dyskusja

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i marketingu odpowiedzialnych za politykę komunikacji online
 • Pracowników działów marketingu, PR poszukujących inspiracji
 • Kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż
 • Specjalistów odpowiadających za Employer Branding
 • Specjalistów HR promujących najnowsze trendy komunikacji z potencjalnymi pracownikami

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak zaistnieć w sieci? Video Marketing- skuteczny kanał promocji Twojej marki „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1095 zł + 23% VAT do 27.03.2018 r.

  2. 1295 zł + 23% VAT po 27.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak zaistnieć w sieci? Video Marketing- skuteczny kanał promocji Twojej marki (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Magdalena Daniłoś

CEO w OFFON Agency

Partnerzy