Kody dostępu do pokolenia Y - modele zarządzania pracą millenialsów

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 04-05.06.2018 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Charakterystyka Pokolenia X i Y w Polsce. Co ma znaczenie?

 • Przedstawienie pokolenia Y. Źródła i geneza zjawiska. Specyfika polska
 • Na czym polega efektywna współpraca z Pokoleniem Y
 • Jak moja rola, którą pełnię w organizacji, wpływa na moje przekonania o Pokoleniu Y
 • Skąd się biorą konflikty międzypokoleniowe i jak im zapobiegać?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Jak się komunikować z Pokoleniem Y? Kiedy komunikacja jest efektywna?

 • Test: Z jakiego pokolenia jesteś? Test na dominację półkuli mózgowej
 • Moje dominujące wzorce myślenia, czucia i działania a mój styl komunikacji
 • Sztuka nadawania SENSU, czyli co jest najważniejsze w komunikacji z Y?
 • Czym jest informacja zwrotna dla Pokolenia Y i jak jej udzielać?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Systemy wartości charakterystyczne dla Pokolenia X i Y

 • Czym są wartości dla pokolenia X i Y. Skąd biorą się różnice?
 • Moj system wartości. Jak buduję relacje i co jest dla mnie ważne?
 • Model nastawień OK – OK w relacji i komunikacji
 • Jaki typ osoby Pokolenie Y definitywnie „skreśla” w relacji, a jaki akceptuje?
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Zarządzanie pracownikiem z pokolenia Y w czasie pracy

 • Wymagania Pokolenia Y wobec szefa
 • Delegowanie zadań i egzekwowanie
 • Jak uzyskać lojalność pracownika z Pokolenia Y i czy jest to możliwe?
 • Definicja lojalności według Pokolenia Y. Jak być lojalnym wobec siebie
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Sztuka motywowania Pokolenia Y

 • Co motywuje ludzi, niezależnie od tego z którego pokolenia są: X, Y czy Z?
 • Jak motywować Pokolenie X, do motywowania Pokolenia Y?
 • Co robić jak już NIC nie działa? Motywacja 3.0.
 • Czym jest self-branding dla Pokolenia Y
 • Zadania i rola w rekrutowaniu, zarządzaniu i zwalnianiu
 • Model Turkusowych organizacji a pokolenie Y
 • Zjawisko, gdy Y zarządza X lub X zarządza Y. Jak okazuje się szacunek?
11:30

Przerwa kawowa

11:45

Jak kształtować samodzielność i odpowiedzialność pracownika z Pokolenia Y

 • Jak rekrutować Y? Dlaczego rekruter musi być dobrze przygotowany?
 • Planowanie ścieżek kariery Pokolenia Y w organizacji
 • Jakie są oczekiwania Pokolenia Y od pracodawcy
 • Mocne i słabe strony Pokolenia Y
 • Dla jakiego szefa, przedstawiciel Pokolenia Y, będzie pracował ze 100% zaangażowaniem?
 • Pokolenie Y a współpraca w zespole. Komu się udało zbudować wspaniałe zespoły i osiągać ponadprzeciętne rezultaty? Case Study
 • Na co warto postawić w zarządzaniu Pokoleniem Y?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Międzypokoleniowe Kody dostępu

 • Pokolenie X i Y a samoświadomości i potrzeba rozwoju osobistego
 • Pokolenie X i Y a talenty i mocne strony
 • Zarządzanie FOCHEM w organizacji
 • Prezentacja 4 podstawowych kompetencji LIDERA według Instytutu Gallupa
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Międzypokoleniowe Kody dostępu, c.d.

 • Motywacja – Pasja – Rozwój i co dalej?
 • I czego jeszcze musimy się o sobie nauczyć? Pytają Y. Pytają X
 • Czym jest wiarygodność, spójność osobista i autentyczność w Pokoleniu X i Y
17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W ramach szkolenia uczestnik:

 • Określi swoje osobiste obszary wysokiej efektywności myślenia, działania i czucia
 • Zbuduje i poszerzy samoświadomość w obszarze tematu Pokolenie Y
 • Pozna narzędzia do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich Talentów i Mocnych Stron w budowaniu relacji i komunikacji z Pokoleniem Y
 • Zidentyfikuje obszary, w których praca nad umacnianiem i rozwojem w komunikacji z Pokoleniem Y jest niezbędna
 • Pozna MIĘDZYPOKOLENIOWE KODY DOSTĘPU.
 • Zdobędzie narzędzia do zarządzania sobą i innymi oraz do budowania komunikacji i współpracy międzypokoleniowej
 • Poszerzy pole percepcji menedżera, szefa, członka zespołu oraz pozna narzędzia budowania efektywnych zespołów międzypokoleniowych
 • Zbuduje plan rozwoju osobistego i podniesienia kompetencje w organizacji  w oparciu o zdobytą wiedzę o sobie i innych
 • Zrozumie INNOŚĆ i budowanie szacunku dla różnorodności w organizacji
 • Pozna 4 podstawowe kompetencje LIDERA dla Pokolenia Y według Instytutu Gallupa

Metody:

Warsztat zostanie przeprowadzony technikami interaktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników, w oparciu o współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu z użyciem technik efektywnego uczenia się i nauczania.

 • MINI Wykłady: pozwalają na przedstawienie materiału w sposób logiczny i bezpośredni. Stymulują myślenie grupy oraz otwartą dyskusję. Wykłady stosujemy w przypadku dużych grup, gdyż wtedy ta metoda jest najbardziej użyteczna. W małych grupach wykłady są ograniczone do minimum, stanowią od 5 do 10% czasu trwania szkolenia.
 • Warsztaty: mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników podczas wprowadzania nowych umiejętności lub pojęć, a następnie stosowania ich poprzez ćwiczenia w grupach. Zazwyczaj skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętnościach
  i zdolnościach związanych z określonym, szerszym zagadnieniem.
 • Case study (analiza przypadków): metoda ta rozwija umiejętności analityczne i rozwiązywanie problemów. Pozwala również rozpatrywać rozwiązania dla kompleksowych zagadnień. Metoda ta pozwala uczestnikom zastosować nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.
 • Dyskusja: generuje idee i doświadczenia grupy. Umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia. To efektywne narzędzie stosuje się po prezentacji, filmie lub zagadnieniu do analizy.
 • Praca z filmami
 • Refleksja osobista

Szkolenie kierowane do:

 • Dyrektorów, Managerów, Kierowników
 • Managerowie różnego szczebla, zarówno Ci bardziej doświadczeni, jak i debiutujący w roli liderów
 • Specjalistów HR, pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wszystkich osób zarządzające, rejterujące i współpracujące z pokoleniem Y

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kody dostępu do pokolenia Y - modele zarządzania pracą millenialsów „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 14.05.2018 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 14.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 03.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kody dostępu do pokolenia Y - modele zarządzania pracą millenialsów (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Partnerzy