Konsorcjum budowlane – problemy i wyzwania w zawieraniu umów

Grupa tematyczna:
Branża budowlana

Data: 22-23.06.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dariusz
Bełza

Problematyka określenia relacji pomiędzy stronami w umowie konsorcjum

 • Zasady odpowiedzialności stron w umowie konsorcjum
 • Uregulowania prawne w umowach konsorcjum
 • Czego nie należy zawierać w umowie konsorcjum?
 • Case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marcin
Chomiuk

av

Piotr
Duma

Analiza wybranych klauzul z umowy konsorcjum

 • Relacje pomiędzy konsorcjantami
 • Odpowiedzialność wobec inwestora
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Prof.
dr
hab.
Przemysław
Drapała

Umowa konsorcjum a roszczenia członków konsorcjum wobec zamawiającego i odpowiedzialność wobec podwykonawców

 • Kiedy konsorcjum stanowi spółkę cywilną?
 • W jakich przypadkach konsorcjanci zobowiązani są łącznie dochodzić roszczeń wobec zamawiającego?
 • Przypadki samodzielnej legitymacji członków konsorcjum do dochodzenia roszczeń wobec zamawiającego
 • Zakres odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum wobec zamawiającego
 • Odpowiedzialność członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców – zagadnienia praktyczne
15:00
av

Filip
Siwek

Problemy związane z funkcjonowaniem konsorcjum – aspekt podatkowy

 • Rozliczenia podatkowe członków konsorcjum z tytułu udziału w konsorcjum
 • Przypadek rozliczeń VAT w związku z upadłością członka konsorcjum – case study
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magdalena
Zasiewska

av

Dorota
Dąbrowska

Problematyka odwrotnego obciążenia VAT dla konsorcjum

 • Kształtowanie zapisów umów a odwrócony VAT
 • Wzajemne relacje członków konsorcjum a odwrócony VAT
 • Case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Szymon
Nawrat

Kwestie zapalne – najczęstsze problemy w funkcjonowaniu konsorcjum

 • Konsekwencje upadłości jednego z członków konsorcjum
 • Odpowiedzialność członka konsorcjum przy odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • Odpowiedzialność członka konsorcjum za niewywiązanie się z umowy pozostałych członków konsorcjum
 • Case study
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Kinga
Rochalska

Problemy i wyzwania w relacjach konsorcjum z inwestorem

 • Konsorcjum pozwane przez zamawiającego – case study
 • Konsorcjum pozwane przez kontrahenta nie będącego zamawiającym – sytuacja procesowa
 • Odpowiedzialność kontraktowa – problemy w praktyce
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Problematyka określenia relacji pomiędzy stronami w umowie konsorcjum
 • Analiza wybranych klauzul z umowy konsorcjum
 • Umowa konsorcjum a roszczenia członków konsorcjum wobec zamawiającego i odpowiedzialność wobec podwykonawców
 • Problemy związane z funkcjonowaniem konsorcjum – aspekt podatkowy
 • Problematyka odwrotnego obciążenia VAT dla konsorcjum
 • Kwestie zapalne – najczęstsze problemy w funkcjonowaniu konsorcjum
 • Problemy i wyzwania w relacjach konsorcjum z inwestorem

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Funkcjonowanie instytucji konsorcjum w branży budowlanej powoduje wiele skomplikowanych dla jej członków sytuacji spornych, których można uniknąć poprzez należyte kształtowanie zapisów umownych. Duża swoboda regulacji prawnych pozwala na dowolne kształtowanie wewnętrznych relacji konsorcjantów, dlatego też warto na etapie zawierania umowy założyć najgorszy scenariusz i jasno określić zakres swoich praw i wymiar odpowiedzialności.
Na warsztacie nasi Eksperci przedstawią Państwu kluczowe zapisy w umowie konsorcjum, które mają decydujące znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji procesowych. Poruszone zostaną najczęstsze problemy w funkcjonowaniu konsorcjum oraz w relacjach z zamawiającym. Wychodząc naprzeciw najnowszym problemom z odwróconym podatkiem VAT nasi Eksperci przedstawią skutki podatkowe. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli firm budowlanych odpowiedzialnych za zawieranie konsorcjum, w szczególności do działów:

 • Prawnych
 • Umów
 • Kontraktowania
 • Rozwoju
 • Kadry Zarządzającej

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Konsorcjum budowlane – problemy i wyzwania w zawieraniu umów „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.05.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konsorcjum budowlane – problemy i wyzwania w zawieraniu umów (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §2 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Magdalena Zasiewska

Doradca Podatkowy, Head of Taxes, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Prof. dr hab. Przemysław Drapała

Partner, Radca Prawny, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Dorota Dąbrowska

Doradca Podatkowy, Tax Manager, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Szymon Nawrat

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Nawrat i Mariański Kancelaria Radców Prawnych

avatar

Kinga Rochalska

Aplikant adwokacki, Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

avatar

Filip Siwek

Doradca Podatkowy, SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. k.

avatar

Dariusz Bełza

Senior Associate, Radca Prawny, Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

avatar

Piotr Duma

Radca Prawny, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Partnerzy