Kontrakty menedżerskie a RODO - polityka wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 13-14.06.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dariusz
Kulgawczuk

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

 • Istotne zmiany dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, wybieranych przez pracowników tych spółek
 • Wyłączenia spod zakazu pozostawania w stosunku pracy (lub podobnym) ze spółką zależną (zakaz pozostawania przez pracowniczych członków rad nadzorczych w stosunku pracy lub podobnym z samą spółką już obecnie jest wyłączony)
 • Poszerzenie uprawnień pracowników do udziału w wyborze członków organu nadzorczego spółek, które powstały w wyniku komercjalizacji i działają w ramach grupy kapitałowej.
 • Przyznanie prawa do udziału w wyborze członków rad nadzorczych również pracownikom spółek zależnych od spółek dominujących, które powstały w wyniku komercjalizacji

 

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Michał
Kibil

Wpływ RODO na politykę personalną i wynagrodzenia w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 • RODO i jego znaczenie dla przetwarzania danych pracowników zatrudnionych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • W jaki sposób dostosować kontrakty menedżerskie do RODO?
 • Problematyczne aspekty przepływu danych osobowych pomiędzy spółką matką a spółkami córkami
 • Monitoring pracowników - co jest dozwolone?
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Ewa
Marcisz

Kontrakty menedżerskie oraz wytyczne dotyczące polityki wynagrodzeń w "Zasadach nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa"

 • Czy przejście na kontrakty menedżerskie jest koniecznie i kiedy powinno ono nastąpić?
 • Dopuszczalny margines negocjacji umowy o świadczenie usług zarządzania: obowiązujący wzór umowy i możliwość jego modyfikacji
 • Rola Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, podejmowanych uchwał w ustalaniu warunków umowy o świadczenie usług zarządzania
 • Przerwa w świadczeniu usług związana m.in. z odpoczynkiem a kształtowanie wynagrodzenia stałego
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Katarzyna
Sarek-Sadurska

av

Robert
Stępień

Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzeń – ustalanie części zmiennej wynagrodzenia

 • Skala działalności spółki a wynagrodzenie członków organu zarządzającego spółki - cele inwestycyjne spółki i cele zarządcze, ich wagi oraz wpływ na ustalanie celów premiowych
 • Kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego oraz ocena zasadności wprowadzonych wskaźników efektywności
 • Ustalanie odprawy – wysokość, okoliczności, ograniczenia dotyczące zakazu konkurencji
 • Sposoby określania maksymalnej wartości świadczeń dodatkowych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Anna
Derdak

Wynagrodzenia w Spółkach Skarbu Państwa a VAT – problemy oraz przesłanki wyłączenia

 • Wyliczanie wynagrodzeń biorąc pod uwagę zapisy Ustawy okołobudżetowej na rok 2018: rozbieżności dotyczące podstawy wymiaru służącej do wyliczania wynagrodzeń
 • Wątpliwości dotyczące rozliczeń na podstawie faktur: czy zawarte w ustawie limity wynagrodzeń dotyczą kwoty netto czy VAT
 • Czy wynagrodzenie zmienne może być powiększone o VAT i czy podatek ten nie wlicza się do ustawowych limitów?
 • Wybrane orzecznictwo w tym zakresie: wyrok NSA z 22 lutego 2017 r. oraz interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 r.
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Michał
Balicki

Aspekty praktyczne związane ze stosowaniem Ustawy w spółce matce, spółkach zależnych oraz spółkach zagranicznych

 • Nierówności w wysokościach wynagrodzeń w spółkach z mniejszościowym i większościowym udziałem Skarbu Państwa
 • Wynagrodzenia w przypadku wykonywania pracy na rzecz spółki córki a zatrudnienia w spółce matce i odwrotnie
 • W jakim zakresie należy stosować przepisy Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w spółkach zagranicznych oraz wynikające trudności w ich zaimplementowaniu
 • Koncepcja przebicia zasłony korporacyjnej: odrębność podmiotów wchodzących w skład holdingu oraz orzecznictwo w tym zakresie
 • Optymalizacja polityki wynagradzania w spółce oraz obowiązek zapewnienia jawności zasad wynagradzania

 

15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zasięg i charakter wprowadzanych zmian do Spółek Skarbu Państwa
 • Czy przejście na kontrakty menadżerskie jest koniecznie i kiedy powinno ono nastąpić?
 • Rola Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, podejmowanych uchwał w ustalaniu warunków umowy o świadczenie usług zarządzania
 • Zasady ustalania części zmiennej wynagrodzenia
 • Wynagrodzenia w Spółkach Skarbu Państwa a VAT

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Obowiązująca od września 2016 r. ustawa kominowa wciąż nazywana jest nową, mimo że od jej wejścia w życie minęło już prawie półtora roku. I nic w tym dziwnego, bo w niektórych aspektach wciąż jest na etapie wdrożenia. Zmiany wynikające z nowej ustawy kominowej z założenia zostały rozciągnięte w czasie. Kłopot w tym, na czym owo dostosowanie się miało polegać. Ustawa nakazuje bowiem posiadaczom akcji (udziałów) zaledwie podjęcie działań, które mają na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków zarządu według nowej ustawy. Oznacza to, że ustawa wprost nie nakłada jednak obowiązku zamiany dotychczasowych umów o pracę na kontrakty, co w praktyce budzi szereg wątpliwości. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, podczas której dowiedzą się Państwo:

 • jakie zmiany powoduje Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
 • w jaki sposób kształtują się doświadczenia rynku z wdrażania Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 • jaki jest dopuszczalny margines negocjacji umowy o świadczenie usług zarządzania: obowiązujący wzór umowy i możliwość jego modyfikacji ,
 • o aspektach praktycznych związanych ze stosowaniem Ustawy w spółce matce, spółkach zależnych oraz spółkach zagranicznych.

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli spółek, w których udziałowcem jest Skarb Państwa, w szczególności:

 • Dział HR ds. Płac i Polityki Wynagradzania
 • Dział Prawny
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kontrakty menedżerskie a RODO - polityka wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.05.2018 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT po 14.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kontrakty menedżerskie a RODO - polityka wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch

avatar

Robert Stępień

Radca Prawny Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

avatar

Ewa Marcisz

Prawnik, Kancelaria Prawna Baker & McKenzie

avatar

Dariusz Kulgawczuk

Partner, Radca prawny, LL.M., Kancelaria RKKW

avatar

Anna Derdak

Radca prawny, Doradca podatkowy, Counsel, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Michał Balicki

Senior Associate, Employment Law, EY

avatar

Olga Domalewska

Menadżer w Zespole People Advisory Services, Dział Doradztwa Podatkowego, EY

avatar

Michał Kibil

Partner Zarządzający, Adwokat w Kancelarii Kibil i Wspólnicy Sp.K.

Partnerzy