Kontrakty w międzynarodowym obrocie handlowym

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Grupy kapitałowe, Produkcja, Prawo

Tagi: kontrakty międzynarodowe | umowy międzynarodowe | kontrakt handlowy

Data: 02-03.12.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 30.10-03.12.2020

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Zawieranie i egzekwowanie kontraktów- kluczowe elementy, procedury i specyfika

 • Jak rozstrzygnąć spór, czyli o najważniejszej klauzuli w kontraktach międzynarodowych
 • Prawo właściwe dla kontraktu oraz sposoby dokonywania jego wyboru
 • Ryzyko językowe – język umowy a prawo pod jakim została zawarta
dr Michał Roszak

dr Michał Roszak

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Określenie sądu krajowego właściwego dla oceny konkretnego sporu oraz sposoby dokonywania wyboru sądu konkretnego państwa

 • Sąd państwowy czy arbitraż? Wady i zalety
 • Procedura arbitrażowa w sporach międzynarodowych
Piotr Stenko

Piotr Stenko

Julia Dyras

Julia Dyras

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Ryzyka i wyzwania związane z zawieraniem umów w wersji elektronicznej

 • Zasady zawierania umów na odległość - różnice w relacjach B2C oraz B2B
Marcin Maciejak

Marcin Maciejak

15:00

Kontrakty towarowe, warunki dostaw – zakres odpowiedzialności stron

 • Reguły Intercoms w praktyce
Ewa Sławińska-Ziaja

Ewa Sławińska-Ziaja

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Zabezpieczenie płatności w umowach handlowych – narzędzia i zapisy (akredytywy, weksle, poręczenia)

 • Zabezpieczenie możliwości regulacji ceny oraz waluty w kontrakcie
 • Międzynarodowa egzekucja należności
dr Aleksander Raczyński

dr Aleksander Raczyński

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Ograniczenia odpowiedzialności w kontraktach międzynarodowych

 • Zasady odpowiedzialności w kontraktach międzynarodowych
 • Klauzule ograniczenia odpowiedzialności
 • Siła wyższa i „Hardship” a pandemia COVID-19
 • Kary umowne w obrocie międzynarodowym
dr Michał Roszak

dr Michał Roszak

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wzorce umowne - ograniczanie ryzyka oraz kosztów transakcyjnych w obrocie międzynarodowym

 • Posługiwanie się wzorcami umownymi w obrocie międzynarodowym – jak ważnie zawrzeć umowę przy pomocy wzorca?
 • Tworzenie wzorców umownych na rynek międzynarodowy – na co zwrócić uwagę?
dr Michał Roszak

dr Michał Roszak

15:00

Zakończenie II dnia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Najważniejszą rolę przy zawieraniu kontraktów międzynarodowych stanowi umowa. To tu wszystko się zaczyna. Dobrze skonstruowana umowa oraz zapisy umowne pozwolą na uniknięcie szeregu potencjalnych komplikacji, zabezpieczenie swoich praw i roszczeń. Ze węglu na różne porządki prawne, zagadnienie to jest bardzo złożone i nierzadko budzi wiele niejasności. Zapraszamy Państwa na warsztaty, gdzie wiodący eksperci -praktycy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej materii!

Główne zagadnienia:

 • Zawieranie i egzekwowanie kontraktów- kluczowe elementy, procedury i specyfika
 • Określenie sądu krajowego właściwego dla oceny konkretnego sporu oraz sposoby dokonywania wyboru sądu konkretnego państwa
 • Zabezpieczenie płatności w umowach handlowych – narzędzia i zapisy (akredytywy, weksle, poręczenia)
 • Ograniczenia odpowiedzialności w kontraktach międzynarodowych
 • Wzorce umowne - ograniczanie ryzyka oraz kosztów transakcyjnych w obrocie międzynarodowym

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów. Ponadto, serdecznie zapraszamy kancelarie prawne, firmy doradcze oraz wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

DZIAŁY:

 • Prawny
 • Handlowy
 • Zakupów
 • Zaopatrzenia
 • Kontraktów/Umów
 • Import/Eksport

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Magdalena Ratajczyk

Business Advisor
Business Advisory Department
M: +48 575 300 528
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kontrakty w międzynarodowym obrocie handlowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 15.10.2020 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 29.10.2020 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 29.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.12.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kontrakty w międzynarodowym obrocie handlowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Stenko

Piotr Stenko

Starszy Prawnik, Kancelaria CMS

Ewa Sławińska-Ziaja

Ewa Sławińska-Ziaja

Radca Prawny, T-Law Kancelaria Prawna

dr Aleksander Raczyński

dr Aleksander Raczyński

Radca Prawny, Kolegial Kancelaria Prawna

dr Michał Roszak

dr Michał Roszak

LL.M.. Radca Prawny, Kolegial Kancelaria Prawna

Julia Dyras

Julia Dyras

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria CMS

Marcin Maciejak

Marcin Maciejak

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria GESSEL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij