Kontrole sektorowe Prezesa UODO 2022 – profilowanie klientów i potencjalnych klientów przez Banki oraz informowanie o dokonanej ocenie zdolności kredytowej

Grupa tematyczna: Banki, Prawo

Tagi: RODO | UODO

Data: 24.05.2022r.

Cena:
395 zł/os. > 23.04-24.05.2022

Program

 
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Rozpoczęcie webinarium

 1. Wstęp – wprowadzenie do problematyki
 2. Podstawy prawne przetwarzania (profilowania) danych osobowych klientów/potencjalnych klientów banków oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym:
  • problematyka różnych celów przetwarzania danych w tym profilowania
  • problematyka przetwarzania (w tym profilowania danych) potencjalnych, obecnych oraz byłych klientów banku
  • profilowanie a zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 3. Obowiązki w zakresie przejrzystego informowania o profilowaniu oraz przejrzystego informowania osób o dokonanej ocenie kredytowej, w tym:
  • sposób informowania w klauzulach informacyjnych o profilowaniu oraz podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji
  • warstwowe realizowanie obowiązku informacyjnego w działalności bankowej
 4. Realizacja praw podmiotów danych (w tym sprzeciwu, prawa dostępu do danych, itp.) w kontekście przetwarzania danych osobowych przez banki w związku z profilowaniem:
  • sprzeciw a wycofanie zgody na przetwarzanie danych
  • sprzeciw wobec profilowania a sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  • problematyka realizacji prawa dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych
  • relacja art. 70a ustawy Prawo bankowe do przepisów RODO
 5. Przygotowanie do kontroli Prezesa UODO oraz przebieg kontroli
 6. Podsumowanie
12:00

Zakończenie

dr hab. Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Henryk Hoser
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W ramach wystąpienia omówione zostaną planowane kontrole sektorowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów banków w zakresie profilowania oraz informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie zdolności kredytowej w związku z art. 70a ustawy Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych klientów/potencjalnych klientów w tym profilowania,
 • przejrzystego informowania o profilowaniu oraz przejrzystego informowania osób o dokonanej ocenie kredytowej,
 • relacji art. 70a ustawy Prawo bankowe do przepisów RODO,
 • kwestii dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez banki (w tym w oparciu o profilowanie)
 • realizacji praw podmiotów danych (w tym sprzeciwu, prawa dostępu do danych, itp.) w kontekście przetwarzania danych osobowych przez banki

Ponadto w ramach wystąpienia poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące przebiegu i przygotowania się do kontroli Prezesa UODO.
Prowadzący uczestniczyli aktywnie w pracach związanych z dostosowaniem prawa bankowego do wymogów RODO, w tym w zakresie przepisów dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez banki w ramach oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Grupa docelowa:
Webinarium przeznaczone jest dla osób związanych z sektorem bankowym (inspektorzy ochrony danych (IOD) i ich zastępcy, oraz pracownicy komórek organizacyjnych obsługujących IOD, pracownicy działów prawnych, działów compliance oraz działów odpowiedzialnych za ocenę zdolności kredytowej itp.), a także dla podmiotów współpracujących z sektorem bankowym, w tym w szczególności obsługujących procesy związane z profilowaniem klientów lub potencjalnych klientów banków.


Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kontrole sektorowe Prezesa UODO 2022 – profilowanie klientów i potencjalnych klientów przez Banki oraz informowanie o dokonanej ocenie zdolności kredytowej „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 295 zł + 23% VAT do 22.04.2022 r.

  2. 395 zł + 23% VAT po 22.04.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.05.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kontrole sektorowe Prezesa UODO 2022 – profilowanie klientów i potencjalnych klientów przez Banki oraz informowanie o dokonanej ocenie zdolności kredytowej (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Henryk Hoser

Henryk Hoser

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij