Kształtowanie taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2018

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 15.11.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Michał
Andruszkiewicz

av

Jan
Radziuk

Czynniki brane pod uwagę przy kształtowaniu cen i stawek opłat przez przedsiębiorstwa z sektora energetycznego

 • Wskazanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które mogą zostać pokryte taryfą
 • Regulacje prawne brane pod uwagę w procesie kształtowania taryf: Ustawa o rynku mocy, Kodeksy sieciowe, Odnawialne źródła energii
 • Wzajemne relacje pomiędzy taryfami przesyłowymi i dystrybucyjnymi:
  • taryfy dystrybucyjne jako wynikowa zakresu wykorzystania sieci dystrybucyjnej przez użytkowników
  • pokrycie w taryfie odpowiednich kosztów i wprowadzenie celów wskaźnikowych dla OSD za wzrost efektywności w sieciach
 • Określenie metod służących zapewnieniu przejrzystości cen i stawek opłat
11:30

Przerwa kawowa

12:00
av

Adam
Kędziora

Liberalizacja rynku gazu - czyli zmiany przepisów w zakresie detaryfikacji i ich konsekwencje

 • Wpływ zwolnienia z zatwierdzania taryf dla odbiorców przemysłowych na rynek gazu
 • Czynniki, które mają wpływ na ceny gazu i ich wahania po wprowadzeniu detaryfikacji
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Marta
Olszewska-Staniec

Przypadki ingerencji Prezesa URE w taryfy przedsiębiorstwa energetycznego – case study

 • Sytuacje, w których przedłożona do zatwierdzenia taryfa nie w pełni odpowiada wymaganiom Ustawy Prawo energetyczne
 • Analiza i weryfikacja kosztów przyjętych przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach wykazuje nieuzasadniony poziom
 • Możliwość ustalenia przez Prezesa URE współczynnika korekcyjnego i okresu jego obowiązywania
 • Przypadki częściowego zatwierdzenia wniosku taryfowego przez prezesa URE
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Czynniki brane pod uwagę przy kształtowaniu cen i stawek opłat przez przedsiębiorstwa z sektora energetycznego
 • Regulacje prawne brane pod uwagę w procesie kształtowania taryf: Ustawa o rynku mocy, Kodeksy sieciowe, Odnawialne źródła energii
 • Określenie metod służących zapewnieniu przejrzystości cen i stawek opłat
 • Liberalizacja rynku gazu - czyli zmiany przepisów w zakresie detaryfikacji i ich konsekwencje
 • Możliwość ustalenia przez Prezesa URE współczynnika korekcyjnego i okresu jego obowiązywania
 • Przypadki ingerencji Prezesa URE w taryfy przedsiębiorstwa energetycznego – case study

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Z pozoru Ustawa Prawo energetyczne wprowadza dość precyzyjny zarys procedury związanej z procesem taryfowania, natomiast w praktyce kształtuje się to niezbyt pozytywnie dla przedsiębiorstw energetycznych. Proces zatwierdzania taryf zawsze przysparza przedsiębiorstwom wiele trudności wynikających z rozbieżności pomiędzy stosowanym prawem energetycznym oraz praktyką rynku, a co więcej, nic nie wskazuje na to, aby miało się to w przyszłości poprawić w sektorze energetycznym. Inaczej natomiast sytuacja wygląda w sektorze gazowym, gdzie następuje uwolnienie cen dla poszczególnych grup odbiorców. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie na którym Eksperci przybliżą problematykę zatwierdzania taryf, zwłaszcza jak kształtują się praktyki rynku w tym zakresie oraz spory i procedury odwoławcze od decyzji URE. Prelegenci przedstawią również wpływ najnowszych regulacji prawnych na proces kształtowania tryf na nadchodzący rok.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego:

 • z działów polityki regulacyjnej
 • z działów strategii i regulacji
 • specjalistów ds. taryf
 • specjalistów z działów usług dystrybucyjnych
 • osoby reprezentujące działy prawne

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kształtowanie taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2018 „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 25.10.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 25.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kształtowanie taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2018 (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Michał Andruszkiewicz

Adwokat, Starszy Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, Kancelaria Prawna CMS

avatar

Marta Olszewska-Staniec

Starszy Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, Kancelaria Prawna CMS

avatar

Adam Kędziora

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, Kancelaria Prawna CMS

avatar

Jan Radziuk

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, Kancelaria Prawna CMS

Partnerzy