Ład wewnętrzny w bankach w oparciu o Rekomendację Z

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: KNF | compliance | UKNF | Rekomendacja Z | Rekomendacja H

Data: 09-10.02.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 14.01-10.02.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Ład korporacyjny i statut

 • Oświadczenie o stosowaniu / niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego
 • Struktura organizacyjna i zasady raportowania, uchwały kompetencyjne członków zarządu, zakresy obowiązków pracowników
 • Procedura legislacyjne i hierarchia regulacji wewnętrznych
 • Zachowanie zasady proporcjonalności, podejście KNF

Piotr Żyłka
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

10:45

Przerwa

11:00

Strategia zarządzania a strategia zarządzania ryzykiem

 • Ryzyka istotne
 • Apetyt na ryzyko
 • Testy warunków skrajnych
 • Elementy systemu zarządzania ryzykiem – jego adekwatność i skuteczność systemu
 • Audytowanie systemu zarządzania ryzykiem
 • Ocena systemu zarządzania ryzykiem i rola komitetu audytu

Justyna Walas-Ryba
Compliance Officer

12:30

Kodeks etyki

13:15

Przerwa

14:00

System kontroli wewnętrznej w kontekście Rekomendacji H

 • System compliance w kontekście Rekomendacji H
 • System audytu wewnętrznego w kontekście Rekomendacji H

Justyna Walas-Ryba
Compliance Officer

14:45

Przerwa

14:50

Zarządzanie konfliktami interesów

 • Polityka, procedura
 • Sposoby zarządzania rzeczywistymi konfliktami i potencjalnymi konfliktami interesów
 • Mityganty
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi

Maurycy Marcinkiewicz
Kancelaria Marszałek & Mocarski Lawyers

16:00

Zakończenie I dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Odpowiedniość członków zarządu (i zarządu) oraz odpowiedniość członków rady nadzorczej (i rady nadzorczej)

 • Wiedza, kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe
 • Rękojmia
 • Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów
 • Szkolenia
 • Procedury i częstotliwość

Justyna Walas-Ryba
Compliance Officer

10:30

Przerwa

10:45

Kluczowe stanowiska, sukcesja, rotacja pracowników na kluczowych stanowiskach

 • Zgoda KNF na powołanie członka zarządu
 • Informowanie KNF o zmianie w składzie zarządu
 • Kryteria identyfikacji kluczowych stanowisk oraz wykaz
 • Niezbędne kwalifikacje na kluczowych stanowiskach
 • Polityka zastępstw

Magdalena Bartosiewicz
Eversheds Sutherland

12:00

Polityka wynagrodzeń

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014
 • Realizacja strategii vs zachęta do nadmiernego ryzyka
 • Wynagradzanie na kluczowych stanowiskach
 • Przegląd polityki wynagrodzeń

Polityka informacyjna i ujawnienia

Magdalena Bartosiewicz
Eversheds Sutherland

13:15

Przerwa

14:00

Polityka outsourcingowa

 • Outsourcing regulowany a outsourcing nieregulowany
 • Pozyskiwanie dokumentów
 • Monitoring wykonywania czynności przez podmioty trzecie
 • Kontrole i audyty w podmiotach trzecich
 • Plany ciągłości działania i ich testowanie

dr Michał Mostowik
DLK Legal

15:15

Wdrażanie nowych produktów i usług

 • Procedura
 • Zaangażowane komórki

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

16:00

Zakończenie II dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rok 2021 będzie czasem na implementację opublikowanej niedawno przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Rekomendacji Z, dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach. Składa się na nią sześć obszarów. Ogólne zasady ładu wewnętrznego, zasady odnoszące się do organów wewnętrznych i osób pełniących kluczowe funkcje, standardy postępowania oraz zasady zarządzania konfliktami interesów, zasady odnoszące się do outsourcingu, wynagradzania i polityki dywidendowej, zarządzania ryzykiem oraz polityki ujawnienia. Podczas naszych, dwudniowych warsztatów przejdziemy przez wszystkie te obszary, opowiemy o stosunku do Rekomendacji H, podejściu KNF i o wielu innych istotnych kwestiach odnoszących się do ogólnie pojętego corporate governance. Serdecznie Zapraszamy

Główne zagadnienia:

 • Ład korporacyjny i statut
 • Strategia zarządzania a strategia zarządzania ryzykiem
 • System kontroli wewnętrznej w kontekście Rekomendacji H
 • Zarządzanie konfliktami interesów
 • Odpowiedniość członków zarządu oraz rady nadzorczej
 • Polityka outsourcingowa
 • Wdrażanie nowych produktów i usług

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów w bankach. Zapraszamy także przedstawicieli innych instytucji finansowych.
DZIAŁY:

 • Zarząd
 • Prawny
 • Compliance
 • Kontroli
 • Audytu
 • Ryzyka
 • I inne

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ład wewnętrzny w bankach w oparciu o Rekomendację Z „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 17.12.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 17.12.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.02.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ład wewnętrzny w bankach w oparciu o Rekomendację Z (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Magdalena Bartosiewicz

Magdalena Bartosiewicz

Radca prawny w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

Certyfikowany Compliance Officer

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Prawnik

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Managing Associate, Deloitte Legal

Maurycy Marcinkiewicz

Maurycy Marcinkiewicz

Prawnik w Kancelarii Marszałek & Mocarski Lawyers

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria DLK Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij