Manager na odległość czyli jak zarządzać zespołem rozproszonym

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 01.12.2017 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Blok I

 • Jak efektywnie zorganizować komunikację rozproszonego zespołu
 • Co z tą motywacją w zespołach rozproszonych? Jak utrzymać zaangażowanie pracowników
 • Jak sprawić, by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez naszej pomocy
 • Charakterystyka zespołu rozproszonego, różne rodzaje struktur
  • Rola managera w takiej strukturze
  • Największe wyzwania managera zespołu rozproszonego
11:00

Przerwa kawowa

11:20

Blok II

 • Specyfika pracy w zespołach wirtualnych
 • Różnorodność – największa bariera i największy potencjał (pokolenia X,Y,Z)
 • Komunikacja w zespołach rozproszonych
 • Jak zbudować zgrany zespół?
 • Typologia ról zespołowych
 • Narzędzia wspierających pracę zespołu rozproszonego
  • Komunikacja tekstowa, video i współdzielenie ekranu
  • Współpraca – notatki, wirtualne tablice, współdzielone dokumenty
  • Zarządzanie pracą – zadania, projekty, spotkania
  • Zarządzanie zespołem – kultura, nastroje i emocje
  • Narzędzia to nie wszystko – jak świadomie z nich korzystać? Podstawowe błędy
13:15

Przerwa na lunch

14:00

Blok III

 • Budowanie relacji i zaufania
  • Anonimowość i izolacja członków zespołu
  • Trudne rozmowy na odległość
  • Rola informacji zwrotnej
  • Zarządzanie konfliktami i silnymi emocjami
  • Zdalne motywowanie
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej – objawy i metody leczenia
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Stopnie delegowania zadań (autonomia a odpowiedzialność)
 • Błędy w delegowaniu
 • Reagowanie na zmiany
  • Budowanie kompetencji i rozwój zespołu wirtualnego – jak osiągnąć „samozarządzanie zespołu”
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

 • Podsumowanie szkolenia – najważniejsze zasady managera zespołu rozproszonego
Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cele szkolenia:

 • Dowiesz się jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele
 • Zdobędziesz umiejętność skutecznej komunikacji celów i wyznaczania priorytetów pracownikom rozproszonym
 • Zdobędziesz umiejętność udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • Poznasz narzędzia i techniki motywowania pracowników w zespołach rozproszonych
 • Nauczysz się budować efektywne relacje w zespołach rozproszonych i sprawnie rozwiązywać konflikty
 • Dowiesz się jak zaprojektować i wdrożyć system komunikacji w zespole rozproszonym w celu osiągnięcia wysokiej efektywnoś

Dlaczego warto wziąć udział:

Obecnie rynek pracy wymusza nowe podejście do organizacji pracy. Managerowie stoją przed wyzwaniem skoordynowania działań wielu ludzi jednocześnie. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań w pracy współczesnego Managera. Postanowiliśmy zatem podzielić się rozwiązaniami, które pozwolą na osiągnięcie świetnych rezultatów i stania się konkurencyjnym na rynku.

Benefity:

 • innowacyjny temat
 • pobieranie materiałów w wersji elektronicznej
 • tworzenie notatek
 • pytania do Eksperta
 • dyskusja z uczestnikami
 • kameralne grupy
 • pakiet informacyjny
 • 8 godzin szkoleniowych
 • certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa:

 • Managerowie i specjaliści zarządzający zespołami rozproszonymi
 • Managerowie różnego szczebla, zarówno Ci bardziej doświadczeni, jak i debiutujący w roli kierowników
 • Osoby pretendujące do roli managera zespołu rozproszonego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Manager na odległość czyli jak zarządzać zespołem rozproszonym „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 10.11.2017 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 10.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Manager na odległość czyli jak zarządzać zespołem rozproszonym (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy