Managerska droga do sukcesu zespołu sprzedażowego

Grupa tematyczna:
Sprzedaż i obsługa Klienta

Data: 19.06.2018 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Studium przypadku

„Przyjąłeś propozycję pracy w dużej i znanej na rynku firmie w branży telco. Twoim zadaniem, jako dyrektora ds. sprzedaży w salonach własnych jest:

 • Doprowadzenie do tego, aby obszar, którym kierujesz realizował regularnie cele sprzedaży w ważnej dla firmy usłudze.
 • Obecnie te cele realizowane są na 50%.
 • Zajęcie za 6 miesięcy, co najmniej 3 miejsca w ogólnopolskim rankingu sprzedaży najważniejszej usługi i utrzymanie się w medalowej trójce przez kolejne miesiące. Obecne miejsce 21 – to ostatnie w rankingu.”

Rozbudowane studium przypadku zostanie wysłane uczestnikom przed szkoleniem. Na szkoleniu zadaniem będzie przygotowanie w grupach swojej strategii i przedstawienie jej. Pomysły będą materiałem , który będzie można w sposób kreatywny wykorzystać w dalszej części pracy.

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Narzędzia służące efektywnemu zarządzaniu sprzedażą

 • Moja matryca potrzeb – jakiej wiedzy potrzebuję ja jako szef? Jakie już posiadane umiejętności planuję rozwijać?
 • Test zdrowia działu handlowego
 • Prospecting jako narzędzie zdobywania nowej sprzedaży
 • Brief`y z pracownikami - zasady
 • Pytania do zadania handlowcowi przed wizytą u nowego klienta
 • Zasady przygotowania efektywnego spotkania sprzedażowego
 • Rekrutacja handlowców i pytania behawioralne
13:30

Przerwa na lunch

14:30

W jaki sposób prowadzić przygotować się do superwizji pracy handlowców (indirect i direct)?

 • Najważniejsze wskaźniki działań sprzedażowych dla tych grup
 • „Arkusz Superwizji” umiejętności – co powinien zawierać i jak z niego korzystać?
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Jak rozwijać umiejętności handlowców?

 • Spotkania planujące wyniki
 • Wspólne prace w terenie - zasady
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel warsztatu:

Doskonalenie umiejętności pozwalających na skuteczne kierowanie zespołem sprzedażowym oraz poznanie narzędzi, które służą skutecznemu zarządzaniu codziennymi aktywnościami sprzedażowymi handlowców.


Korzyści dla uczestników:

 • praca na studium przypadku, które umożliwiają rozwinięcie takich kompetencji jak:
  • planowanie działań strategicznych w sprzedaży,
  • ustalanie kluczowych parametrów sukcesu
  • twórcze generowanie nowych rozwiązań,
  • negocjacje i umiejętność sprzedania i obrony własnych pomysłów
 • poznanie najważniejszych narzędzi w pracy menadżera sprzedaży
 • poznanie zasad skutecznego prospectingu
 • nabycie umiejętność oceny potencjału handlowców i rozwoju ich kompetencji sprzedażowych
 • nauka oceny wskaźników sprzedażowych, które pozwolą na obiektywną ocenę efektywności działań handlowca

Metody pracy:

 • praktyczne podejście do zagadnienia, bez zbędnej teorii
 • maksymalnie uproszczenie i przekazanie wielu cennych, bezpośrednich wskazówek od prowadzącego
 • praca w grupach
 • studium przypadku
 • dyskusja

Szkolenie dedykowane:

 • Dyrektorom, Managerom i Kierownikom zarządzający działami handlowymi
 • Pracownikom i zespołom sprzedającym produkty lub usługi, pozyskujące klientów (handlowcy, akwizytorzy, sprzedawcy) pracownicy kontaktujących się z klientami, działów obsługi klienta
 • Osobom odpowiedzialnym za pozyskanie nowych klientów i projektujący nowe strategie działania na rynku

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Managerska droga do sukcesu zespołu sprzedażowego „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 29.05.2018 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 29.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Managerska droga do sukcesu zespołu sprzedażowego (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Rafał Judek

Trener

Partnerzy