Marketing w sieci – jak analizować skuteczność i pokonać konkurencję?

Grupa tematyczna:
Marketing i sprzedaż

Data: 22.09.2017 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Jak zweryfikować skuteczność kampanii reklamowej online i porównać swoje działania z konkurencją? – od celów do efektów w internecie

 • Definiowanie KPI i celów kampanii reklamowej w sieci krok po kroku
 • 3 formy badań online (user/site/action-centric) – jak zweryfikować skuteczność akcji marketingowych w sieci w zależności od celu?
 • Jak definiować konwersje i mikrokonwersje dla działań typu direct response i szacować skuteczność w przypadku akcji brandingowych online?
 • Jak dobierać wskaźniki efektywności w zależności od narzędzia e-marketingu? Kluczowe pojęcia i skróty
 • Jaki model rozliczeń? – koszty akcji w marketingu online
 • W jaki sposób budować strukturę budżetu reklamowego w zależności od celu i mierzyć skuteczność działań online?
 • Przegląd rozwiązań badacza online – od bezpłatnych narzędzi po modele licencjonowane SaaS
 • Koszty badań marketingowych online – ilościowe i jakościowe
 • ROI w działaniach wielokanałowych online&offline – sposoby pomiaru zwrotu inwestycji
 • Konkurencja i benchmarking – jak identyfikować konkurencję online i monitorować jej aktywność adaptując najlepsze wzorce?

Ćwiczenie praktyczne – obliczanie skuteczność kampanii dla wybranych narzędzi/akcji wraz z interpretacją danych

 

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Web analityka w pigułce – jak weryfikować skuteczność serwisu internetowego?

 • Co mierzyć i jak interpretować? – przegląd kluczowych raportów w Google Analytics od A do Z
 • Eyetracking – testy projektów graficznych i nawigacyjnych widziane oczami odbiorców!
 • Badania usability – testy i zadania jako elementy weryfikujące skuteczność projektów WWW
 • Mapy cieplne i clicktracking jako obraz efektywności działań w sieci
 • Pozostałe metody (wywiady pogłębione, listy kontrolne, audyty eksperckie)
 • Grupy kreatywne online – wykorzystanie potencjału klientów, przeciętnych konsumentów i ekspertów via WWW (pionierskie projekty Dell, Starbucks)
 • Wady i zalety Google Analytics – co najistotniejsze w pomiarze i gdzie leżą problemy GA (próbkowanie, opóźnienie, koncentracja na odsonie)
 • Definiowanie celów, modele atrybucji i konwersje – co buduje ruch, a co faktycznie sprzedaje?
 • Co jeszcze musisz wiedzieć o GA? – integracje z AdWords i GWT, filtry, segmenty, parametryzacja

Ćwiczenie praktyczne – interpretacja danych
Case study: raporty badawcze w sieci

 

11:30

Audyt e-commerce i systemów transakcyjnych (leady, wnioski online, LP)

 • Specyfika projektowania elementów i serwisów transakcyjnych od A do Z
 • 3 kluczowe elementy w projektowanie procesów sprzedażowych
 • Projektowanie kart produktowych, kategorii i strony głównej sklepu/systemu - – użyteczność, architektura informacji, nawigacja
 • Checklista sklepu online – o co musi zadbać każdy e-commerce i product manager?
 • Ile kroków do zakupu? Konstruowania procesu zamówienia – najlepsze praktyki
 • monitoring i optymalizacja działań w obszarze e-handlu – co warto mierzyć i weryfikować?
 • Jak kalkulować koszty, przychody i zyski w ramach pozyskiwania leadów
 • 4 typy lejków sprzedażowych – jak identyfikować problem w sklepie online? Od hipotezy do usunięcia problemu
 • Narzędzia analityczne w e-commerce i generowaniu leadów – co mierzyć i jak interpretować dane?
 • Systemy monitorujące i scoring w procesie leadowym

Ćwiczenie praktyczne – optymalizacja wybranych kart produktowych sklepów online/landing pages

 

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Jak zmierzyć skuteczność treści w sieci? Weryfikacja contentu online od A do Z

 • Audyt treści – metody analizy ilościowej i jakościowej konkurencji oraz branżowych wzorców – jak usprawnić przekaz publikowany na WWW?
 • Checklista contentu – jak weryfikować skuteczność treści online?
 • Badania redaktora: eyetracking, testy z użytkownikami, badania tradycyjne (fokusy, IDI, ankiety www), analityka webowa, interpretacja statystyk – w jaki sposób mierzyć treści jakościowo i wyciągać wnioski na przyszłość
 • Weryfikacja popularności contentu w sieci - przykłady narzędzi analityczno-badawczych w Internecie
 • TOP7 narzędzi redaktora online, które musi znać!

Analiza i ocena materiałów online

 

15:00

Audyt SEO redaktora – to co najważniejsze w pozycjonowaniu!

 • SEO krok po kroku – jak optymalizować witrynę i pozyskiwać linki?
 • Algorytm Google – kluczowe elementy wpływające na miejsce w wynikach wyszukiwania
 • Strategie on-się, czyli jak optymalizować witrynę i off-site – strategie pozyskiwania linków do serwisu
 • TOP7 narzędzi wspierających analizę pozycji i linków przychodzących

Case study

 

16:00

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Eyetracking – testy projektów graficznych i nawigacyjnych widziane oczami odbiorców!
 • Mapy cieplne i clicktracking jako obraz efektywności działań w sieci
 • Badania usability – testy i zadania jako elementy weryfikujące skuteczność projektów WWW
 • Algorytm Google – kluczowe elementy wpływające na miejsce w wynikach wyszukiwania
 • Definiowanie celów, modele atrybucji i konwersje – co buduje ruch, a co faktycznie sprzedaje?

Podczas szkolenia przekażemy wskazówki i odpowiedzi na pytania:

 • Co buduje ruch, a co faktycznie sprzedaje?
 • Jak usprawniać przekaz publikowany na www?
 • Jak weryfikować skuteczność treści online?
 • Jak optymalizować witrynę i pozyskiwać linki?
 • Jak zweryfikować skuteczność akcji marketingowych w sieci w zależności od celu?
 • Jak identyfikować konkurencję online i monitorować jej aktywność adaptując najlepsze wzorce?

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i marketingu odpowiedzialnych za politykę komunikacji online
 • Pracowników działów marketingu, PR i project managerów poszukujących inspiracji
 • Kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Marketing w sieci – jak analizować skuteczność i pokonać konkurencję? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 1.09.2017 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 1.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Marketing w sieci – jak analizować skuteczność i pokonać konkurencję? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Artur Maciorowski

Ekspert e-marketingu