Metody ocen pracowniczych – wszystko o rozmowach oceniających Warsztat managerski

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 22-23.05.2018 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Filozofia SOOP – co podlega ocenie

 • Co podlega ocenie? – kompetencje i wynikające z ich opisów zachowania
 • Co to jest Kompetencja? (Wiedza, Umiejętności, Postawa)
 • Uwspólnienie rozumienia pojęcia kompetencja – poziom zachowań na przykładzie 4 wybranych nazw kompetencji
 • Kalibracja wskaźników oceny
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Model kompetencji zawodowych

 • Grupy kompetencji zawodowych
 • Powiązanie kompetencji z zadaniami stanowiska pracy
 • Profil kompetencji dla stanowiska pracy
 • Etapy procesu oceny
 • Operacjonalizacja kryteriów oceny
 • Kompetencje
 • Etapy tworzenia systemu ocen
 • Opisy stanowisk
 • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Metody oceniania

 • Metody absolutne
 • Ocena opisowa
 • Zarządzanie przez cele
 • Assessment center
 • Skale ocen
 • Listy kontrolne
 • Technika wydarzeń krytycznych
15:30

Przerwa kawowa

15:45

Metody oceniana cd.

 • Porównanie ze standardami
 • Metody relatywne
 • Zarządzanie przez cele
 • Ocena 360º
 • Ranking
 • Porównywanie parami
 • Metoda wymuszonego rozkładu
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zasady i techniki komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

 • Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej
 • Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane podczas rozmowy oceniającej
  • Technika UFO
  • Technika FUKO
  • Model Informacji zwrotnej „Z” i „Kanapka”
  • Technika Czteropolowego Feedbacku
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Struktura rozmowy oceniającej

 • model struktury rozmowy oceniającej
  • Rozpoczęcie
  • Ocena sposobu wykonywania zadań i obowiązków
  • Ocena kompetencji
  • Cele na kolejny okres
  • Plan rozwoju
  • Podsumowanie
  • Prowadzenie rozmowy Oceniającej
  • Najczęstsze błędy managerów popełniane w rozmowach oceniających
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych

 • Ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki personalnej
 • Efektywny system doskonalenia kadr i jego składniki
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń
 • Ścieżki kariery
 • Planowanie rozwoju kadr
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Trudne sytuacje podczas rozmowy oceniającej. Asertywność jako narzędzie wykorzystywane podczas prowadzenia rozmów oceniających

 • Wyrażanie własnych opinii
 • Zamiana komunikatu „Ty” na komunikat „Ja”
 • Asertywna obrona własnego stanowiska
 • Bariery wdrożenia systemów ocen okresowych
 • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych
 • Zmiana organizacyjna
 • Zachowania pracowników
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

„Z obserwacji rynku wynika, że większość przedsiębiorstw nie dysponuje systemami ocen po prostu, a jeśli już takowe ma, to działają one dysfunkcyjnie. Problemy z ocenami pracowników skutecznie zniechęcają firmy do sięgania po to rozwiązanie, jednak czy słusznie? Czy istnieje zatem recepta na efektywny system ocen okresowych?”

Anna Fabiszak-Muzyka

W ramach szkolenia uczestnicy:

 • nauczą stosować się zasady budowania efektywnego systemu ocen okresowych dla kształtowania polityki personalnej w swoim zespole
 • przejdą trening udzielania feedbacku w różnych sytuacjach:
  • pochwały
  • rozmowy dyscyplinującej
  • rozmowy oceniającej w modelu coachingowym
 • przejdą trening umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej, z uwzględnieniem nowoczesnych metod asertywnej komunikacji
 • nauczą się wykorzystywać wyniki oceny pracowniczej w praktyce np. podczas trudnej rozmowy podsumowującej
 • poznają metod doskonalenia kadry w przedsiębiorstwie
 • przejdą trening tworzenia opisu stanowiska pracy i zapoznają się z etapami procesu oceny pracowniczej

Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest nauka metod tworzenia oceny pracowniczej i nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej, w taki sposób, który pozwoli dopasować dalsze działania w odniesieniu do potrzeb, rozwoju i możliwości pracownika.

Metody:

 • case study
 • testy
 • scenki
 • testy autodiagnostyczne

Szkolenie kierowane do:

 • Dyrektorów, Managerów, Kierowników
 • Managerów różnego szczebla, zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i debiutujący w roli liderów
 • Specjalistów HR, pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wszystkich osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie ocen okresowych w firmie

Benefity:

 • materiały w wersji elektronicznej i papierowej
 • filmik instruktażowy
 • kameralne grupy
 • 15 godzin szkoleniowych
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Metody ocen pracowniczych – wszystko o rozmowach oceniających Warsztat managerski „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 27.04.2018 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 27.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Metody ocen pracowniczych – wszystko o rozmowach oceniających Warsztat managerski (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy