MiFID II - nowe wymogi nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 21.03.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wprowadzenie – Dyrektywa MIFID II, Rozporządzenie MIFIR, nowelizacja Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Rozszerzenie definicji instrumentów finansowych

 • Towarowe i egzotyczne instrumenty pochodne
 • Uprawnienia do emisji CO2
11:45

Wyłączenia ze stosowania MIFID II

 • Zawieranie transakcji na własny rachunek
 • Działalność dodatkowa
 • Usługi inwestycyjne wewnątrzgrupowe
 • Wyłączenia specjalistyczne (operatorzy instalacji, operatorzy systemów)
 • Praktyczne konsekwencje zmian w włączeniach w stosunku do MIFID
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Limity pozycji i raportowanie pozycji

14:30

Powiązanie i wzajemne relacja MIFID II/MIFIR – REMIT – EMIR – MAR

 • Zakres stosowania
 • Informacja poufna - zakaz wykorzystania, dozwolone wykorzystanie
 • Poddawanie informacji poufnej  do wiadomości publicznej
 • Listy osób mających dostęp do informacji poufnej
 • Manipulacja na rynku
 • Transakcje osób wykonujących funkcje zarządcze
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Towarowe i egzotyczne instrumenty pochodne
 • Zawieranie transakcji na własny rachunek
 • Praktyczne konsekwencje zmian w włączeniach w stosunku do MIFID
 • Poddawanie informacji poufnej  do wiadomości publicznej

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Dotychczas przedsiębiorstwa energetyczne były zbiorczo wyłączone spod zakresu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi na podstawie tzw. „wyłączenia działalności dodatkowej”. Zgodnie
z założeniami pakietu MiFID II, który wszedł w życie 3 stycznia 2018 r. w celu skorzystania z tego samego wyłączenia te same przedsiębiorstwa będą musiały przeprowadzać testy ilościowe i składać zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo, wyzwaniem jest rozszerzona definicja instrumentu finansowego oraz limity pozycji na instrumenty finansowe.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo o:

 • wyłączeniach ze stosowania MIFID II
 • limitach pozycji i raportowaniu pozycji
 • wzajemnych relacjach MIFID II/MIFIR – REMIT – EMIR – MAR

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowany jest przedstawicielom branży energetycznego. W szczególności serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów:

 • z działów handlowych
 • z działów finansowych
 • ds. sprawozdawczości handlowej
 • ds. zarządzania portfelem
 • ds. REMIT

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W MiFID II - nowe wymogi nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 26.02.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 26.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem MiFID II - nowe wymogi nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Rafał Hajduk

Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

Partnerzy

sare-logo capital24tv_logo logo-cire