MiFID II w sektorze energetycznym - bieżące problemy i przyszłe wyzwania

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 08-09.11.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Rezultaty podniesienia obliga giełdowego

 • Podejrzenia o manipulacje cenami na terminowym rynku energii i wszczęte przez URE postępowanie wyjaśniające
 • Dyskusja o nowym cenniku TGE - połączenie oferty cennikowej TGE z warunkami animacji rynku
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Uprawnienia nadzorcze KNF względem podmiotów korzystających z wyłączenia

 • Skuteczne wykazanie, że obrót, który prowadzą przedsiębiorstwa energetyczne na własny rachunek lub w celu zabezpieczenia swojego portfela, jest dla nich tzw. działalnością podstawową
 • Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które tylko częściowo rozstrzygają powstałe wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania Dyrektywy MiFID II
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Monitorowanie i limitowanie otwartych pozycji

 • Limity pozycji na derywaty towarowe
15:30

Zakończenie I dnia konferencji

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Wyjaśnienie definicji instrumentów finansowych i podanie przykładów adekwatnych branży energetycznej

 • Wyjaśnienie na podstawie praktyki przedsiębiorstw energetycznych, które transakcje są typowe i jak powinny przebiegać pod nowymi przepisami MIFID II
 • Decyzja odnośnie sposobu realizacji wymagań dyrektywy MiFID II dla instrumentów finansowych na TGE
 • Czy instrumentem finansowym jest prawo (opcja) nabycia gazu stanowiącego zapas obowiązkowy zawarte w umowie biletowej (zapis obligatoryjny) lub białe certyfikaty?
 • Czy spółka dokonująca zakupu CO2 na własność staje się instytucją finansową?
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Kwestia przygotowania danych do raportów i aspekt techniczy związane z raportowaniem

 • Poszerzone obowiązki w zakresie sprawozdawczości zawieranych transakcji
 • Właściwe przyporządkowaniem ekwiwalentów instrumentów finansowych do kontraktów zawieranych na rynkach zorganizowanych (rynki regulowane, MTF i OTF)
 • Czy kontrakt z rozliczeniem fizycznym, który następnie z przyczyn losowych nie może być wykonany fizycznie i rozlicza się go pieniężnie – jest instrumentem finansowym
 • Czy obowiązki raportowania związane z przepisami MIFID II można przenieść na kontrahenta – drugą stronę transakcji – jak ma to miejsce w REMIT?
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Przygotowania do wdrożenia platformy OTF

 • Plany powołania przez TGE platformy aukcyjnej - możliwości prowadzenia aukcji dla wtórnego rynku mocy oraz w obszarze rynku gazu
 • IRGiT - Rozliczanie Transakcji OTC jako poszerzenie oferty Izby o nową linię biznesową, założenie w tym modelu możliwość kompensacji płatności i depozytów z tytułu transakcji giełdowych i pozagiełdowych w jednym miejscu co zmniejszyłoby koszty uczestników rynku z tytułu utrzymania systemu zabezpieczeń i przełożyło się na wzrost bezpieczeństwa rozliczeń
15:15

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Rezultaty podniesienia obliga giełdowego
 • Uprawnienia nadzorcze KNF względem podmiotów korzystających z wyłączenia
 • Monitorowanie i limitowanie otwartych pozycji
 • Wyjaśnienie definicji instrumentów finansowych i podanie przykładów adekwatnych branży energetycznej
 • Kwestia przygotowania danych do raportów i aspekt techniczy związane z raportowaniem
 • Przygotowania do wdrożenia platformy OTF

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Pakiet regulacyjny MiFID II/MiFIR w sposób znaczący zmieniło postrzeganie działalności transakcyjnej opartej na towarowych instrumentach pochodnych. Pomimo implementacji Dyrektywy MiFID II w dniu 3 stycznia do polskiego porządku prawnego, wciąż wiele obszarów wymaga implementacji nowych rozwiązań, a sektor energetyczny czekają kolejne zmiany. W pierwszej kolejności podmioty te powinny zidentyfikować, czy ich działalność transakcyjna obejmuje instrumenty finansowe w rozumieniu dyrektywy MiFID II. Następnie, osoby decyzyjne powinny rozważyć, czy i w jakim zakresie działalność ta jest prowadzona oraz czy te podmioty zostały objęte nową regulacją. Odpowiedź na to pytanie implikować będzie albo konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej albo skorzystania z jednego z wyłączeń. Skorzystanie z wyłączenia jednak również niesie ze sobą określone konsekwencje. Po trzecie wreszcie, podmioty te objęte będą limitami pozycji, co rodzić będzie konieczność stałego monitorowania skali działalności w zakresie towarowych instrumentów pochodnych. Nowe otoczenie prawne, w jakim znalazły się podmioty działające w sektorze energetycznym stanowi duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za wyżej wymienione regulacje prawne.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowany jest przedstawicielom branży energetycznego. W szczególności serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów:

 • z działów handlowych
 • z działów finansowych
 • ds. sprawozdawczości handlowej
 • ds. zarządzania portfelem
 • ds. REMIT

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W MiFID II w sektorze energetycznym - bieżące problemy i przyszłe wyzwania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 07.09.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 20.09.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 20.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.11.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem MiFID II w sektorze energetycznym - bieżące problemy i przyszłe wyzwania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Łukasz Jankowski

Partner, Menedżer zespołu prawa energetycznego, Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds

avatar

Michał Markowski

Counsel, Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Maciej Małachowski

PwC

avatar

Grzegorz Sobczak

Financial Services Strategy and Operations

avatar

Mariusz Więckowski

Areto

Partnerzy