Minimalizacja ryzyka nadużyć w Grupie Kapitałowej

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe

Data: 21-22.05.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 17.04-31.05.2018

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Interes grupy kapitałowej w kontekście interesów poszczególnych spółek wchodzących w jej skład

 • Definiowanie interesu grupy kapitałowej - gdzie i jak to zrobić? Kto odpowiada?
 • Interes grupy kapitałowej a interesy jej członków - jak rozstrzygać konflikty?
 • Odpowiedzialność managerów za naruszenie interesów spółki i grupy kapitałowej
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność korporacyjna
Maciej Antoniak

Maciej Antoniak

10:30

Networking, przerwa kawowa

11:00

Kapitał intelektualny – nieprawidłowości i nadużycia w grupach kapitałowych

 • Kluczowe elementy kapitału intelektualnego -  jak je zabezpieczyć przed kradzieżą - macierz ryzyka nadużyć
 • Typologia nadużyć w ujęciu procesowym - zakupy, sprzedaż, logistyka
 • Rola audytu wewnętrznego - pozyskanie, agregacja i analiza kluczowych danych informujących o zagrożeniach i nieprawidłowościach
 • Nadużycia prowadzące do utraty potencjału kapitału intelektualnego
 • Standardy międzynarodowe i polityki zabezpieczające przed nadużyciami zaszyte w procedurach i raportach a ich implementacja w organizacji
Arkadiusz Zalewski

Arkadiusz Zalewski

Dorota Michniewska

Dorota Michniewska

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Obieg informacji w spółkach zależnych (dokumentacja i informacja elektroniczna)

 • Zarządzanie informacjami elektronicznymi w Grupach Kapitałowych - teoria
 • Luki i nieprawidłowości w obiegu dokumentów i informacji - case studies
 • Wprowadzanie regulacji wewnętrznych i tworzenie procedur odnośnie zarządzania informacją i dokumentami w grupach kapitałowych
 • Nadzór nad dokumentacją i informacjami elektronicznymi w Grupach Kapitałowych
 • Nadużycia związane z nieprawidłowym przekazywaniem dokumentów - case studies
 • Regulacyjne a zwinne podejście do obiegu informacji - dyskusja
Jakub Szarmach

Jakub Szarmach

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Wykorzystywanie informacji poufnych w celach sprzecznych z interesem spółki

 • Rola spółki dominującej w identyfikacji i przepływie informacji poufnych w grupie kapitałowej
 • Insider trading - nadużycia związane z wykorzystywaniem informacji poufnych w grupie kapitałowej
 • Ograniczenie dostępu do informacji poufnych w grupie kapitałowej
Ewa Szlachetka

Ewa Szlachetka

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda

10:30

Networking, przerwa kawowa

11:00

Polityka antyfraudowa – praktyczne aspekty

 • Analiza przypadków
 • Zwalczanie skutków
 • Śledztwa wewnętrzne, gromadzenie materiału dowodowego
 • Tworzenie dedykowanych rozwiązań na podstawie studium przypadku
Tomasz Broniś

Tomasz Broniś

Tomasz Dukat

Tomasz Dukat

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Rola Rady Nadzorczej w procesie minimalizacji nadużyć w Grupie Kapitałowej

 • Umiejscowienie Rady Nadzorczej spółki \"matki\" w KSH
 • Rola i zadania komitetów audytu w procesie wykrywania nadużyć
 • Praktyczne przykłady działań mających na celu minimalizację nadużyć w Grupie Kapitałowej
Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

14:15

Zarządzanie ryzykiem nadużyć hybrydowych

 • Czym są nadużycia hybrydowe i jakie generują zagrożenia dla biznesu
 • Schematy oszustw w dużych grupach biznesowych
 • Sposób kamuflowania działań oszukańczych na szkodę organizacji
 • Jak sprawdzić czy jesteśmy oszukiwani
 • Narzędzia i środki do wykrywania nadużyć
 • Zarządzanie predykcyjne czyli jak można przewidzieć oszustwa
Michał Czuma

Michał Czuma

15:30

Nadużycia w zakresie współpracy z podmiotami trzecimi (w tym w szczególności osobami fizycznymi)

 • Pola nadużyć:
  • zawieranie niekorzystnych umów z członkami organów spółki;
  • zawieranie niekorzystnych umów z członkami organów spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej lub z
  • osobami z nimi powiązanymi;
  • zawieranie niekorzystnych umów z innymi podmiotami
Katarzyna Sarek-Sadurska

Katarzyna Sarek-Sadurska

17:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Interes grupy kapitałowej
 • Wykorzystywanie informacji poufnych
 • Kapitał intelektualny
 • Przekazywanie dokumentacji w Grupach Kapitałowych
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Grupa kapitałowa za pomocą związków kapitałowych łączy w specjalną strukturę przedsiębiorstwa. Cechą szczególną grupy jest wyraźny podział na jednostkę dominującą i jednostki zależne. Taka struktura ukazująca liczne zależności między spółką matka i spółka córką może prowadzić do nadużyć ten stan rzeczy potęguje brak prawa holdingowego. Udział w konferencji pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami, a także praktycznym spojrzeniem na sytuację nadużyć, co pozwoli Państwu usprawnić współpracę w grupie kapitałowej. Zagadnienia związane z pozakodeksowym nadzorem właścicielskim i umowami obowiązującymi w grupie kapitałowej pozwolą na implementację najlepszych rozwiązań w celu usprawnienia funkcjonowania Państwa organizacji. Nie niezaprzeczalnym atutem spotkania jest możliwość wymiany doświadczeń na gruncie nadużyć występujących w grupach kapitałowych.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do Grup Kapitałowych, przede wszystkim osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom godzącym w interesy tych grup. Do kadry zarządzającej,
dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Nadzór właścicielski
 • Nadzór
 • Prawny
 • Compliance
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Controlling

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Minimalizacja ryzyka nadużyć w Grupie Kapitałowej „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 26.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 16.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 16.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Minimalizacja ryzyka nadużyć w Grupie Kapitałowej (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Arkadiusz Zalewski

Arkadiusz Zalewski

Prezes Zarządu, Business Service Sp. z o.o.

Dorota Michniewska

Dorota Michniewska

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Business Service Sp. z o.o.

Ewa Szlachetka

Ewa Szlachetka

Adwokat, Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jakub Szarmach

Jakub Szarmach

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Szarmach

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda

Prawnik, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Katarzyna Sarek-Sadurska

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny

Maciej Antoniak

Maciej Antoniak

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

Michał Czuma

Michał Czuma

Prezes, Wspólnik „G+C Kancelaria Doradców Biznesowych”

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Członek Rad Nadzorczych, Biegły Rewident, Właściciel w Nadzór Korporacyjny

Tomasz Broniś

Tomasz Broniś

Ekspert do spraw wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego ,Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec Sp. z o.o.

Tomasz Dukat

Tomasz Dukat

Manager ds. wywiadu i kontrwywiadu biznesowego, Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij