Modele kreujące rozwój CUW

Grupa tematyczna:
Centrum usług wspólnych

Data: 02-03.10.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

Sesja I Inspiracje z zagranicy w zakresie tworzenia Centrum Kompetencji

9:30
av

Mariusz
Szałaj

Światowe trendy w tworzeniu CUW – case study

 • Kluczowe trendy wpływające na usługi globalne – digitalizacja usług i produktów
 • Inspiracje z granicy – co się dzieje na świecie?
 • Centrum Kompetencji szansa na rozwój firmy?
11:30

Przerwa kawowa

12:00
av

Mariusz
Szałaj

Panel dyskusyjny: Innowacje w CUW? Wymiana poglądów i doświadczeń

13:00

Przerwa na lunch

Sesja II Centrum Kompetencji w Polsce

14:00
av

Łukasz
Czynienik

Usługi IT w Centrum Usług Wspólnych - praktyczne aspekty prawne

 • Jak od strony prawnej przygotować się do przeniesienia świadczenia usług IT przez CUW?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w dotychczasowych umowach (cesja, licencja, etc.)?
 • Jak rozmawiać z dostawcami systemów IT?
 • Jaki model współpracy ze spółkami z grupy wybrać?
15:00
av

Mariusz
Szałaj

Tworzenie Centrum Kompetencji w praktyce

 • Centrum Kompetencji— kiedy opłaca się otworzyć i jakie są korzyści stworzenia?
 • Pierwsze potencjalne starcia i problemy przy tworzeniu Centrum Kompetencji
 • Dotacje – szanse i wsparcie w stworzeniu Centrum Kompetencji
16:00
av

Łukasz
Węgrzyn

Transformacje Agile – centrum kompetencji jako punkt startowy procesu transformacyjnego

16:30

Networking

17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

Sesja III Modele kreujące Centrum Kompetencji

9:30
av

Paweł
Kwiatkowski

HACKATHONY -innowacyjne rozwiązania problemów oraz ulepszane procesów poprzez technologię

10:30

Przerwa kawowa

Sesja IV Usprawniania procesów

11:00
av

Anna
Kowalska

av

Marta
Zywicka

av

Dorota
Jordan-Przewoźniak

Jak przygotować CUW do przejęcia większej liczby procesów?

 • Ocena dojrzałości CUW i kluczowe obszary jego rozwoju
 • Kultura ciągłego doskonalenia kluczem do poprawy produktywności CUW
 • RPA i advanced analitycs czyli jak stworzyc inteligenty CUW nowej generacji

Sesja V Modele Zarządzanie zasobami ludzkimi w Centrum Kompetencji

12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Maryla
Bogdanowicz

av

Joanna
Pisanko-Grabowska

Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Centrum Kompetencji

 • Specyfika pracy w Centrum Usług Wspólnych / Kompetencji
 • Wyzwania Centrów Usług Wspólnych / Kompetencji w zakresie przyciągania, motywowania i utrzymania kadr odpowiedniego kalibru w czasach „rynku pracownika”
 • Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Centrach Usług Wspólnych / Kompetencji – studia przypadków
 • Kreatywność rozwiązań HR w obszarze Centrów Usług Wspólnych / Kompetencji kluczem do wygrania „wojny o talenty” – dyskusja uczestników
15:00

Networking

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Światowe trendy w tworzeniu CUW – casy study
 • Innowacje w CUW? Wymiana poglądów i doświadczeń
 • Usługi IT w Centrum Usług Wspólnych- praktyczne aspekty prawne
 • Tworzenie Centrum Kompetencji w praktyce
 • Modele kreujące Centrum Kompetencji
 • Jak przygotować CUW do przejęcia obsługi większej liczby procesów?
 • Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Centrum Kompetencji

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów do lokowania Centrów Kompetencji na świecie. W ciągu ostatnich 7 lat powstało ponad 600 nowych firm zatrudniających po średnio 200 wysokokwalifikowanych pracowników każda.
Podczas warsztatu niezależni Eksperci, składający się z uznanych autorytetów w branży opowiedzą o nowych rozwiązaniach i technologiach.
Centrum Kompetencji charakteryzuje się utrzymaniem wiedzy eksperckiej i doświadczenia w organizacji oraz dostosowaniem do globalnych struktur i potrzeb. Tworzenie Centrum Kompetencji jest coraz popularniejszym sposobem zwiększenia efektywności procesów i wejściem na wyższy poziom usług.
Na warsztacie dowiedzą się Państwo o trendach i innowacyjnych rozwiązaniach na świecie. Eksperci przybliżą sytuację jaka się dzieję na Polskim rynku Centrum Usług Wspólnych oraz opowiedzą o pierwszych potencjalnych starciach i problemach przy tworzeniu Centrum Kompetencji. Zostaną poruszone kwestie poszukiwania talentów oraz kwalifikacjach członków poszczególnych zespołów. Praktycy podzielą się swoją ogromną wiedzą w projektowaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w Centrum Usług Wspólnych. Specjaliści zaprezentują modele kreujące Centrum Usług Wspólnych oraz opowiedzą jak nimi zarządzać.

Grupa docelowa:

Na warsztat zapraszamy Dyrektorów  Centrum Usług Wspólnych  i Kierowników  Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektorów i Kierowników z działów:

 • Zarządzających
 • Strategicznych
 • Operacyjnych
 • Rozwoju
 • Finansowych
 • HR

jak również Członków Zarządu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 04.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 04.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Modele kreujące rozwój CUW „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 04.09.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 04.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 01.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Modele kreujące rozwój CUW (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 04.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 04.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

avatar

Anna Kowalska

Senior Project Manager w Departamencie Transformacji Biznesowej, Infosys Poland

avatar

Marta Zywicka

Project Manager w Departamencie Transformacji Biznesowej, Infosys Poland

avatar

Łukasz Czynienik

Senior Associate, DLA Piper Wiater sp.k.

avatar

Maryla Bogdanowicz

Wiceprezes Zarządu w PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o.

avatar

Dorota Jordan-Przewoźniak

Senior Project Manager w Departamencie Transformacji Biznesowej, Infosys Poland

avatar

Paweł Kwiatkowski

Co-founder, ChallengeRocket.com

avatar

Joanna Pisanko-Grabowska

Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa, HRM partners S.A

avatar

Łukasz Węgrzyn

Partner w Kancelarii Maruta Wachta, prawnik i doradca z obszaru IT

Partnerzy