Modele prowadzenia biznesu aparthotelowego lub condohotelowego

Grupa tematyczna:
Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 01.12.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Hofman

Przyszłość i perspektywy rozwoju rynku aparthotelowego i condohotelowego

 • Ukształtowanie perspektywy inwestycji tego typu – hossa czy bessa w perspektywie najbliższych lat
 • Aparthotel/condohotel sposobem na dostosowanie się do niekorzystnych warunków gospodarczo-planistycznych:
 • Aparthotel/condohotel jako "produkt zastępczy" czyli atrakcyjne grunty, których nie można przeznaczyć na mieszkania
 • Opcja dla deweloperów myślących o alternatywnym źródle dochodu
 • Zapotrzebowanie rynku na małe mieszkania
11:00

Przerwa kawowa

11:15
av

Artur
Pietraszewski

Modele współpracy między operatorem a inwestorem (właścicielem apartamentu)

 • Czynniki brane pod uwagę przy wyborze operatora – analiza marki i analiza finansowa
 • Modele zarządzania aparthotelem lub condohotelem:
 • Deweloper zarządza przez powołanie spółki celowej
 • Firma zewnętrzna specjalizująca się w obsłudze budynków/wspólnot mieszkaniowych
 • Firma zewnętrzna specjalizująca się w obsłudze najmu krótkoterminowego
 • Profesjonalna sieć hotelowa
 • Problematyczne kwestie związane z zawieraniem umów i wypłatą zysków rozliczenia podatkowe oraz rozliczenia bieżące
12:45

Przerwa na lunch

13:30
av

Anna
Wyrzykowska

av

Sylwia
Czerwik-Drozdowicz

Problematyka prawna funkcjonowania aparthoteli i condohoteli

 • Kwalifikacja inwestycji jako mieszkaniowej, usługowej bądź hotelowej
 • Organizacja zarządu inwestycją oraz jej wpływ na odpowiedzialność stron
 • Relacje deweloper – operator - inwestor
 • Problematyka umowy zawieranej z inwestorem dotyczącej apartamentu
15:00

Przerwa kawowa

15:15
av

Grzegorz
Skowroński

Prosperowanie aparthoteli i condohoteli na rynku polskim i zagranicznym – case study

 • Sukces czy porażka? Pozytywne i negatywne aspekty działalności spółek działających na rynku aparthoteli/condohoteli
 • Omówienie ryzyk, które mogą pojawić się przy realizacji inwestycji w aparthotel/condohotel
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Przyszłość i perspektywy rozwoju rynku aparthotelowego i condohotelowego
 • Modele współpracy między operatorem a inwestorem (właścicielem apartamentu)
 • Revenue Management czyli optymalizacja przychodów w aparthotelu lub condohotelu
 • Prosperowanie aparthoteli i condohoteli na rynku polskim i zagranicznym – case study
 • Sukces czy porażka? Pozytywne i negatywne aspekty działalności spółek działających na rynku aparthoteli/condohoteli

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rynek apart i condo hoteli w Polsce w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularny. Deweloperzy realizują i planują kolejne inwestycje, powstają firmy specjalizujące się w zarządzaniu pod wynajem, a wiele osób decyduje się zainwestować w tego rodzaju nieruchomość. Jednak aby taka inwestycja przyniosła oczekiwany zysk musi zostać odpowiednio zrealizowana od strony deweloperskiej, co stanowi niemałe wyzwanie biorąc pod uwagę ryzyka jakie niesie realizacja apart i condo hotelu. Pojawiają się kwestie problemowe dotyczące wyboru odpowiedniej lokalizacji pod kątem atrakcyjności danego regionu, a także trudność sprawdzenia zapotrzebowania na tego typu budynki. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu podczas którego Eksperci z branży przybliżą perspektywy rozwoju rynku najmu krótkoterminowego i wskażą Państwu najlepsze modele współpracy pomiędzy operatorem a inwestorem.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy deweloperów realizujących bądź planujących inwestycje apart i condo hotelowe. Zapraszamy także zarządców, operatorów oraz pośredników nieruchomości oraz osoby planujące inwestycję w aprat bądź condo hotel.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Modele prowadzenia biznesu aparthotelowego lub condohotelowego „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 06.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 06.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Modele prowadzenia biznesu aparthotelowego lub condohotelowego (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Grzegorz Skowroński

Radca prawny, członek zespołu praktyki prawa nieruchomości i budownictwa, Kancelaria Wolf Theiss

avatar

Anna Wyrzykowska

Adwokat, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

avatar

Artur Pietraszewski

MRICS, Associate Director, CBRE Capital Markets

avatar

Piotr Hofman

Prezes Zarządu, HM INWEST

avatar

Sylwia Czerwik-Drozdowicz

Radca prawny, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Partnerzy